Helios – nová verze 3.0.2024.0613

dots
dots

Banka

Novinka Při importu bankovního výpisu přes Zprávy byla upravena kontrola dohledávání vlastního bankovního spojení podle SWIFT/BIC kódu. Vlastní bankovní spojení se podle SWIFT/BIC dohledá v následujících případech:

 • SWIFT ve výpisu a u vlastního bankovního spojení jsou stejné
 • prvních 8 znaků SWIFT ve výpisu a u vlastního bankovního spojení je stejných a zbytek kódu je buď prázdný nebo je XXX, tj. např. COBACZPX a COBACZPXXXX se považuje za totéž.
Novinka Při importu bankovního výpisu z BankApp bude konstantní symbol doplněn nulami zleva na 4 místa. Banka při zpracování platebního příkazu nuly zleva ořezává, což v HeI způsobovalo problém při automatickém přiřazení úhrad.
Oprava Odeslání SWIFT platby do BankAppPři exportu zahraničního platebního příkazu nedošlo k odeslání do BankApp, platební příkaz se označil jako exportovaný. Opraveno.

Celní případy

Oprava NCTS Vydaný – pokud nebyla nejdřív importována xml CZ028C o přijetí, a byla importována rovnou CZ029C zpráva o propuštění – pak došlo k chybě: The conversion of a nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.Opraveno.
Oprava Chyba při importu číselníku DOKTYP_D při vyhodnocení fiktivní ano/ne.Opraveno.

CRM

Oprava Opravy:

 • Poptávky přijaté – akce Aktualizace z nabídnutých položek hlásila: Nabídnutá položka v poptávkách vydaných není akceptována v případě, že byly v nabídnutých položkách k dané položce nabídky od více organizací a nebyla akceptovaná první nalezená. Opraveno
 • Poptávky vydané – akce Přidat z poptaných nad přehledem Nabídnuté položky nově aktualizuje vazbu z nabídnuté položky do poptané položky a do Nastav pro přehled Nabídnuté položky byla doplněna vazba do poptaných položek.
 • Poptávky vydané – počítaný sloupec Stav (TabQMSAtributy.PoptavkyStav) neupřednostňoval při vyhodnocení existenci dokladů z další fáze poptávkového řízení (nabídky, došlé objednávky/expedičního příkazu před fází poptání položek v rámci poptávky vydané) a stav mohl v případě využití poptání položek zůstat na některé z hodnot Poptáno částečně v poptávkách vydaných , Poptáno v poptávkách vydaných , Nabídnuto částečně v poptávkách vydaných , Nabídnuto v poptávkách vydaných místo na některé z hodnot Nabídka částečně vytvořena , Nabídka vytvořena , Nabídka schválena , Akceptovaná nabídka , Objednáno částečně , Objednáno. Opraveno

Fakturace

Novinka Do agendového API pro faktury vydané byly přidány atributy týkající se režimu OSS:

 • Režim OSS
 • Země DPH
Novinka Automaticky generované dorovnání se generovalo s aktuálním datem. Upraveno, aby se generovalo s datem úhrady podle prvotní úhrady, která byla důvodem pro generování automatického dorovnání.

Mzdy (CZ)

Novinka Dohody – hlášení všech dohod od 07/2024 – úpravyDle metodiky, kterou ČSSZ vydala, byla provedena úprava v generování akcí v případech:

 • hlášení DPP zpětně – generuje se typ akce 2 Nástup
 • DPP ve vykazovaném období končí a doposud nebyla nahlášená – generuje se typ akce 2 Nástup
 • DPP s dočasnou ochranou – chováme se k nim stejně jako ke klasickým DPP

Nad přehledem ONZ byla od období 07/2024 eliminována funkcionalita týkající se DPP (včetně DPP s dočasnou ochranou). Pro přehlednost a smysluplné kontroly jsme přistoupili k tomu, že doporučujeme DPP hlásit přes Výkaz příjmů DPP (VPDPP). V přehledu Oznámení na ČSSZ lze pro DPP vytvářet pouze změnová hlášení, která není možné provádět přes Výkaz příjmů DPP.

Novinka ONZ – úprava struktury, verze 1.3Dle nové metodiky ČSSZ byla upravena struktura pro elektronické podání Oznámení na ČSSZ:
Novinka Evidence DNP – nepracovní úrazOdpovědi na e – Podání DZDPN byly od 18.4.2024 rozšířeny o řádek (element) KodDruhuNemoci, ve kterém je hodnota, která rozliší úraz a nemoc. Tato hodnota je „NEM“ pro nemoc a „URZ“ pro úraz.

Byla proveden úprava, kdy v případě hodnoty URZ v notifikaci se Druh dávky v přehledu Evidence DNP nově nastaví na hodnotu Ostatní úraz. V případě, že je v notifikaci současně nastaven i atribut PracovniUraz, nadále se Druh dávky plní hodnotou Pracovní úraz. Pokud je v atributu KodDruhuNemoci uvedeno NEM, Druh dávky je nadále Nemoc.

Novinka Práva na akce při likvidaci DNPPři likvidaci DNP:

 • nad přehledem Výpočet mzdy akcí Evidence DNP, Likvidace neproplacených dávek
 • v editoru Výpočet mzdy akcí Likvidace DNP

se v případě, že byla nastavena práva na přehledy:

č. 2060 Přehled neproplacených dávek NP generovaných z Evidence DNP

č. 2068 Přehled proplacených dávek NP generovaných z Evidence DNP

se zobrazila chybová hláška:

“Could not create constraint or index. See previous errors. There is already an object named ‚PK__#TabMzLikvidaceDnpErr__ID__59‘ in the database.”

Upraveno.

Novinka Výpočet mzdy, nové tiskové formuláře – Sociální a zdravotní pojištění nepojištění zaměstnanciNad Výpočtem mzdy vznikly dva nové formuláře, které pro kontrolu obsahují zaměstnance, kteří neodvádějí sociální a zdravotní pojištění, tzn. jsou nepojištění.

Jedná se o formuláře Sociální pojištění – nepojištění zaměstnanci a Zdravotní pojištění – nepojištění zaměstnanci (se systémovými čísly -1621 a -1620)

Novinka Odhláška SP – datum vyhotoveníV případě Oznámení na ČSSZ typu Odhláška se do data vyhotovení (atribut Vyhotoveno) načítalo vždy aktuální datum.

Nyní se do pole Vyhotoveno doplňuje datum ukončení pracovního poměru, pokud je datum skutečného vyhotovení nižší, než datum ukončení. Pokud je datum skutečného vyhotovení vyšší než datum ukončení pracovního poměru, doplňuje se aktuální datum.

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – Práva na akcie pri likvidácii DNPPri likvidácii DNP:

 • nad prehľadom Výpočet mzdy akciou Evidencia DNP/Likvidácia nepreplatených dávok
 • v editore Výpočet mzdy akciou Likvidácia DNP

sa v prípade, že boli zakázané práva na prehľady:

č. 2207 – Prehľad nepreplatených dávok NP generovaných z Evidencie DNP

č. 2208 – Prehľad preplatených dávok NP generovaných z Evidencie DNP

sa zobrazila chybová hláška:

“Could not create constraint or index. See previous errors. There is already an object named PK_#TabMzdLikvidaceDNPErr_ID_68 in database.

Upravené

Novinka ÚPRAVA – Dni výkonu práce pre účely nároku na dovolenku v mesiaci návratu do ES z RDDo dní výkonu práce sa nazapočítavajú dni výkonu práce v mesiaci návratu do ES z rodičovskej dovolenky.

Upravené

ODPORÚČAME – ako zistiť, ktorých zamestnancov sa to môže týkať?

Nad prehľadom “Mzdové údaje pohľad cez obdobia” si za rok 2024 zobrazte stĺpček Dátum návratu do ES (dôvod vyňatia z ES = Rodičovská dovolenka), tak aby sa mesiac návratu rovnal mesiacu daného záznamu a stĺpček Výkon práce v mesiaci.

Ako zaktualizovať dni výkonu práce?

Prípad, v ktorom sa dni výkonu práce budú rovnať 0, treba overiť, či je to OK. V prípade, že to nie je OK, je potrebné spustiť akciu Odomkni mzdové obdobie nad obdobím návratu do ES a vykonať Opakovanú uzávierku s Nápočtom kumulovaných údajov.

Novinka ÚPRAVA – Porovnanie mzdových zložiek – atribút Základ pre výpočetV niektorých prípadoch sa mohlo stať, že po spustení akcie Porovnanie podakcie Mzdové zložky nad prehľadom Mzdové zložky po zobrazení protokolu zistených rozdielov, sa v prípade zisteného rozdielu v atr. Základ pre výpočet sa v stĺpčeku Hodnota – používateľská – názov nezobrazila správna hodnota.

Upravené

Novinka NOVINKA – RZD – suma zo zaplatenej daneNad prehľadom Ročné zúčtovanie dane vznikol nový atribút Darovať – suma zo zaplatenej dane, ktorý si môžete pomocou voľby Nastav zobraziť.

Okrem iného je možné tento atribút použiť pred tlačou Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane, t.j. týmto atribútom zistíte, či vyšla nenulová čiastka pre darovanie % zo zaplatenej dane a teda, či má význam vyhlásenie tlačiť.

Oprava CHYBA – Mzdová konštanta – max. VZ na NPAk ste vykonali aktualizáciu konštánt na verzii 3.0.2024.0602 zo dňa 20.6.2024, mzdová konštanta pre max. VZ na nemocenské poistenie sa zaktualizovala nesprávne.

Opravené

Obecné

Novinka Systémové API – faktury přijaté – Pokud je v rámci POST zadána hodnota pro ZadanaCastkaZaoKc/ZadanaCastkaZaoVal, nedochází k výpočtu hodnoty paritního sloupce (pro ZadanaCastkaZaoKc se nespočítá ZadanaCastkaZaoVal, pro ZadanaCastkaZaoVal se nespočítá ZadanaCastkaZaoKc). Opraveno.

Pokladna

Oprava V přehledu Pokladní doklady nebylo možné spustit Výčetku platidel. Zobrazovala se chyba Neplatný název sloupce ‘Pokladna’![SQL:207,16, dbo.hp_StavPokladny, line 680] Invalid column name ‚Pokladna‘.

Opraveno.

Oprava Při připojení faktury k položce pokladního dokladu (před prvním uložením položky) mohlo chybně dojít k zaokrouhlení částky na položce. Správně se zaokrouhluje až celý pokladní doklad. Opraveno.

Účetnictví

Novinka V případě, že je při účtování automatem dotahováno uživatelské období, které je uzavřeno, systém může zahlásit chybu hlášením na obrazovce a přerušit tak proces účtování. Upraveno, aby byla chyba zapsána do sloupce „Chyba dokladu“ pro daný doklad v přehledu automatu a nepřerušil se proces účtování.
Oprava Při účtování do TXT souboru (např. účtování faktur) a následném importu do účetního deníku (viz přehled Účetní deník, akce Import/export, Import) se soubor nenačetl. Problém byl v sloupci IdentPreuc. Opraveno. Nutno provést update na opravenou verzi Helios iNuvio pro databázi se zdrojovými doklady. V případě, že import dříve neproběhl, bude třeba znovu vyexportovat soubory účtování deníku a znovu je naimportovat.
Oprava Úpravou účetní procedury pro potřeby automatu účtování (úprava se dostala do distribuce s verzí 3.0.2024.0602) došlo ke zpomalení účtování nedokončené výroby. Opraveno, rychlost účtování je zvýšena.