Helios – nová verze 3.0.2024.0400

dots
dots

Banka

Novinka V editoru Tuzemské platební příkazy byly v části [2] Řádky platebního příkazu vytvořeny nové akce Přenos faktur a Přenos saldokonta. Tyto akce umožní přenést do platebního příkazu k úhradě faktury a dobropisy z modulu Fakturace nebo saldokontní řádky z modulu Účetnictví přehledu Saldokonta.Přenášet lze jednotlivě nebo vytvářet sdružené platby.

Při přenosu systém kontroluje, aby měna platebního příkazu byla shodná s měnou dokladu / saldokontního řádku.

Novinka Upraven text upozornění, že nedojde k ověření bankovního spojení v registru zveřejněných bankovních účtů z důvodu, že se jedná o zahraniční bankovní spojení – “Zahraniční bankovní účet: [číslo účtu, IBAN]. Ověření nespolehlivosti plátce a zveřejněných BÚ nebude provedeno.”
Novinka Odesílání platebních příkazů do BankApp bylo rozšířeno o zahraniční platby. Podmínkou je, aby účet příjemce měl přidělený IBAN.
Novinka Řady platebních transakcíDoplněna funkcionalita pro nastavení práv na řadu (viz. např. práva na Řady pokladen).
Novinka Při ručním zadání tuzemského platebního příkazu byla upravena kontrola na vyplnění kódu peněžního ústavu. U zahraničních bankovních spojení může být pouze IBAN a pak již není třeba kód ústavu. Z fakturace bylo možno v tomto případě platební příkaz vystavit s upozorněním. Při ručním pořízení v bance vytvoření končilo chybou. Funkcionalita byla sjednocena a v obou případech systém zobrazí upozornění.
Novinka Konfigurace vlastního bankovního spojení pro komunikaci s BankApp byla rozšířena o nastavení pro SWIFT platby. Nastavení provádíte v číselníku Bankovní spojení, Oprava, záložka 5-Bankovní API, část [2] Konfigurace importu, podzáložka SWIFT platby.
Oprava Přehledy Řádky všech výpisů, Úhrady všech výpisů, Řádky a úhrady všech výpisů nerespektovali nastavení práva “Zakázáno” na vlastním bankovním spojení. Opraveno.

Celní případy

Novinka ECS vývoz – příjem zprávy CZ516C přepne deklaraci do stavu Registrováno (ale bez MRN). V tomto stavu lze nově žádat o opravu nebo o storno.
Novinka ICS dovoz – zpřístupněn Způsob platby pro Nastav
Novinka ICS dovoz – akce “Výpočet cla” nyní zohledňuje i kódy pro osvobození od CLA nebo DPHICS dovoz – zpřesněno vyčíslení DPH při propuštění deklarace
Novinka Umožnění odpisu dvou druhů nákladových kusů současně v předchozích dokladech.
Novinka Úprava ICS dovoz pro 0% DPH při dovozu knih. Při dovozu knih splňujících požadavky na použití sazby DPH 0% se do kolonky 37.Upřesnění režimu uvede kód 0D0.
Novinka CLA – ECS vývoz – import zprávy CZ554C – Informace o možnosti vyjádření před Stornem deklarace. Po importu této zprávy Helios aktivuje v předmětné deklaraci tlačítko “Info od CÚ”.
Novinka Při převodu z označených ECS deklarací na NCTS tranzit vydaný se už nebude přenášet kód měny a cena v cizí měně, přenesena bude pouze cena v Kč.
Novinka V NCTS tranzit přijatý je nově povinnost vyplnit Druh dopravy při příjezdu.
Oprava Pokud byly v dovozní deklaraci rozpočteny PONX a současně uvedeny i další přirážky k ceně v DCH, mohlo při dodatečné změně hmotnosti dojít k chybnému přepočtu PONZ. Opraveno.

CRM

Novinka Do zjednodušeného editoru vybraných přednastavených kontaktů k organizaci bylo doplněno pole pro zadání druhu spojení Hromadně pro e-mail-automat , které se využívá pro automatizované rozesílání upomínek a úroků z prodlení.
Novinka Organizace – do skupiny karet Přehledy do nabídek

 • Přehledy pro označené
 • Přehledy stromově – zobrazí ty záznamy, v nichž daná organizace a všechny její podřízené organizace figurují v příslušné vazbě
 • Přehledy pro aktuální

byly doplněny volby

 • Projekty – Příjemce… – zobrazí ty projekty z přehledu Projekty, v nichž figuruje organizace jako Příjemce
 • Projekty – Místo určení… – zobrazí ty projekty z přehledu Projekty, v nichž figuruje organizace jako Místo určení – příjemce
 • Projekty – Zadavatel… – zobrazí ty projekty z přehledu Projekty, v nichž figuruje organizace jako Zadavatel
Novinka Poptávky přijaté – v dialogu akce Aktualizovat z nabídnutých položek jsou nové parametry

 • Marži pro navýšení dohledat automaticky – je-li zatrženo, nabídne se hodnota marže z organizace uvedené na poptávce přijaté, resp. ze skladové karty, resp. z kmenové karty, resp. ze skupiny karet
 • Hodnota marže při nedohledání marže (%) – uplatní se v případě zatržení předchozího parametru, pokud bude všude 0, resp. při odtrženém předchozím parametru vždy
 • Zaokrouhlení – s volbami Nezaokrouhlovat, nebo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – počet desetinných míst, na kolik se cena navýšená o marži zaokrouhlí

Obsah aktualizovaného záznamu položky lze po provedené aktualizaci z nabídnuté položky upravit prostřednictvím speciální procedury ep_AktualizaceZNabPol.

Oprava Při zakládání organizace s pomocí získávání údajů přes tlačítko Aktualizace/ověření dle ARES za údajem IČO docházelo k nastavení příznaku Aktuální DIČ plátce DPH u DIČ DPH převzatého z ARES načteného údaje DIČ, a pokud se následně nepodařilo údaj ověřit přes VIES (nedošlo k úspěšné komunikaci s ním), zůstal příznak Aktuální nastaven. Opraveno.

Je-li nastaven příznak Ověřovat pouze aktuální DIČ v globálních konstantách DPH – Zajištění DPH, lze akcí Ověření DIČ – VIES (EK) F7 spuštěnou nad přehledem DIČ DPH k dané organizaci ověřit daný záznam s DIČ DPH i v případě, že není příznak Aktuální DIČ plátce DPH nastaven, např. i v situaci, kdy se nepodařilo prvotně DIČ DPH získané z ARES přes VIES ověřit.

Evidence pošty

Novinka Zprovozněno přihlašování do datových schránek pomocí Role.
Novinka Do přehledu Datová schránka byl k příznaku Přečtená a sloupci Datum přečtení byl doplněn ještě sloupec Přečetl identifikující uživatele, který si jako první danou zprávu otevřel v přehledu do editace.

Fakturace

Novinka EDI XML – Faktury vydané – druhá snížená sazba EDIPři exportu EDI pomocí definic Editel XML se exportovaly nulové údaje druhé snížené sazby DPH. Bylo odstraněno.
Novinka Faktury s místem plnění – zemí DPH – CZ:Je řešen správný výpočet doplňkových položek a rekapitulace DPH v případě, kdy byla na zaplacené záloze uplatněna druhá snížená sazba DPH 10%. Při použití stávajících akcí – tlačítka Nový a Všechny faktury nad přehledem Zálohové faktury k faktuře se vyhodnotí, že se jedná o sloučení sazeb daně 10% a 15% do jediné snížené sazby DPH 12% jako doposud (sazba 12 na položkách realizační faktury).

Pro potřeby vyhodnocení, kdy byla na zaplacené záloze uplatněna druhá snížená sazba DPH 10% a na realizační faktuře jsou odpovídající položky:

 • s 0% sazbou DPH (osvobozená plnění – knihy a obdobná plnění), je zapotřebí použít novou akci na tlačítko DPH 10% → 0% CZ .
 • s 21% sazbou DPH (základní sazba DPH), je zapotřebí použít novou akci na tlačítko DPH 10% → 21% CZ .

Poznámky:

 • Stávající akce na tlačítka Nový-prominutí DPH CZ a Všechny faktury-prominutí DPH CZ jsou skryta.
 • Lze je zobrazit označením zaškrtávátka Generovat korekční položky – prominutí DPH energie (jen pro CZ) , viz Konfigurace, Globální konstanty, Fakturace, oblast Zálohové a realizační faktury)
 • Nové akce na tlačítka DPH 10% → 0% CZ a DPH 10% → 21% CZ lze skrýt zrušením označení nového zaškrtávátka Generovat korekční položky – ze sazby DPH 10% (jen pro CZ) , viz Konfigurace, Globální konstanty, Fakturace, oblast Zálohové a realizační faktury)
Novinka Upravena funkcionalita – Změna splatnosti zádržného. Pokud zádržné nemělo vyplněn datum splatnosti nebylo možné ho přes akci Změna splatnosti doplnit. Upraveno. Změna se zároveň promítne i do zaúčtování, a to do řádku Deníku, který vznikl z řádku kontace, kde je nastaveno Datum salda = Datum splatnosti, a zároveň Datum brát z: Ze zádržného.
Novinka V nastavení Komunikačního jazyka je nově možné nastavit tiskové formuláře zvlášť pro zálohovou fakturu vydanou, daňový doklad na přijatou platbu a realizační fakturu.Nastavení se aplikuje při zadání organizace na fakturu. Pokud má organizace nastavený komunikační jazyk a v komunikačním jazyku je nastavený tiskový formulář, má tento formulář přednost před nastavením na řadě faktur.
Novinka Definice sloupců

 • Záloha neuplatněná
 • Záloha neuplatněná v CM
 • Záloha neuplatněná vč. KR

v přehledu faktur byla upravena tak, aby se zobrazovaly správné hodnoty i u daňových dokladů k přijaté platbě.

Novinka V přehledu faktur vydaných a přijatých je k dispozici nový sloupec “Existuje nepřiřazená záloha”. Sloupec se plní podle stejných pravidel, která platí pro zobrazení hlášky “Existuje nepřiřazená záloha, zvažte, zda ji přiřadit.” v editoru faktur.POZOR! V závislosti na konkrétních datech může zařazení nového sloupce do sestavy výrazně zpomalit její zobrazení. Z tohoto důvodu nedoporučujeme zařazovat nový sloupec do výchozí sestavy.
Novinka V přehledech Přijaté faktury a Vydané faktury je k dispozici nová akce pro změnu kurzu na dobropisu/vrubopisu podle původní faktury. Akce má název “Změna kurzu dle původní faktury” a je umístěna v ribbonu v nabídce “Další akce”.Akci je možné spustit na:

 • nerealizovaném dobropisu v cizí měně
 • nerealizované faktuře v cizí měně, která má zaškrtnuto, že je opravným dokladem.

Po zadání čísla původní faktury se na cílovém dokladu nastaví stejný kurz jako je na původní faktuře a přepočítají se částky v cizí měně.

Novinka Upraveny tiskové formuláře pro vzájemné zápočty ve fakturaci (sys. číslo -1445, -1535, -400027 a -467549). Pokud je v editoru vzájemného zápočtu na záložce č. 1 – Hlavička vyplněno bankovní spojení, pak přenáší i do výše uvedených tiskových formulářů.
Novinka Fakturace / Faktury přijaté i vydané – Akce -> Další akcePřidány nové akce Aktualizovat údaje z webu (CZ) a Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty (SK), které je možné využít k aktualizaci nespolehlivých plátců (CZ), zveřejněných bankovních účtů u dokladů pořízených např. importem nebo při dodatečném zapnutí konstant.
Novinka Nastavení pozice zaokrouhlení DPH na hlavičce dokladu a na položkách dokladu v Konfigurace – Globální konstanty – DPH: Tyto parametry v Konfigurace – Globální konstanty – DPH určují, jakým způsobem bude na hlavičce dokladu a na položkách dokladu provedeno zaokrouhlení vypočtené hodnoty DPH.  Zároveň ovlivňují i případné vytváření korekce zaokrouhlení přes doplňkové položky dokladu.

Pro CZ-Legislativu doporučujeme nastavit pro hlavičku i položky hodnotu „setiny měny“ .

Vypočtená DPH pak bude zaokrouhlena na setiny měny, což je nejpřesnější varianta s ohledem na fakt, že hodnoty alespoň na setiny být zaokrouhleny musí,

aby je bylo možné následně zaúčtovat. Zároveň při tomto nastavení nebudou na dokladu automaticky vytvářeny doplňkové položky pro korekci zaokrouhlení hodnot hlavičky a položek.

Oprava Na faktuře vydané se za určitých podmínek nedotahovalo správně vlastní bankovní spojení pro platbu faktury nastavené na organizaci odběratele.Opraveno.
Oprava Byla opravena chyba při dohledání textu upomínky v případě automatického generování upomínek, která se výjimečně mohla projevit v případě vystavování upomínek k více fakturám stejné organizace.
Oprava V přehledu Fakturace, Faktury k datu, Přehled faktur nešel v některých případech zobrazit sloupec Saldo, objevila se chybová hláška Ambigous column name …Opraveno.
Oprava Za následujících podmínek se nedotahovala měna z organizace na doklad:

 • v databázi se nepoužívají Rozšířené kurzy
 • na řadě dokladů je nastavena jiná než hlavní měna, např. USD
 • na organizaci je nastavena hlavní měna, např. CZK

Nově se i při uvedeném nastavení dotáhne na doklad po výběru organizace měna CZK.

Oprava Načtení dokladu z XML, např. faktury přijaté/dobropisu přijatého končilo chybou:Je-li v poli druh pohybu zboží uveden některý ze vstupních druhů pohybu, musí být také v poli druh cenotvorby zadána hodnota vstupní.

Opraveno, hodnota atributu DruhCU se přebírá z hlavičky dokladu z importovaného souboru.

Oprava Při položkovém převodu z došlé objednávky do vydané faktury se nerespektovala splatnost nastavená na organizaci odběratele.Opraveno.

Fakturácia (SK)

Novinka Nastavenie parametru zaokrúhlenie DPH na hlavičke dokladu a na položkách dokladu v Konfigurácii – Globálne konštanty – DPH:Tieto parametre v Konfigurácii – Globálne konštanty – DPH určujú, akým spôsobom bude na hlavičke dokladu a na položkách dokladu urobené zaokrúhlenie vypočítanej hodnoty DPH. Zároveň ovplyvňujú aj prípadné vytváranie korekcie zaokrúhlenia cez doplnkové položky dokladu.

Pre SK-Legislatívu doporučujeme nastaviť hodnotu pre hlavičku „stotiny meny “ a súčasne pre položky „bez zaokrúhlenia“ .

V tomto prípade sa vypočítaná suma DPH na položkách zaokrúhli na stotiny a zároveň prebehne po stanovení sumácie cien dokladu pre každú sadzbu DPH výpočet základu dane, sumy dane aj sumy celkom podľa slovenskej daňovej metodiky a pre prípadné korekcie zaokrúhlenia budú automaticky vytvorené doplnkové položky .

Novinka Upravený výpočet sumácie cien dokladu pre stĺpce slovenskej metodiky výpočtu DPH.V základe výpočtu podľa štandardnej metodiky sú zohľadnené celkové ceny položiek, ktoré sú zaokrúhlené na stotiny. Základ v zmysle SK metodiky je súčin jednotkových cien a množstva, ktorý má plnú presnosť – 6 desatinných miest.

SK metodika je použitá práve vtedy, ak sú splnené zároveň všetky tieto podmienky:

Ak nie je niektorá podmienka splnená, sú aj stĺpce za SK-legislatívu vypočítané štandardnou metodikou a nebude zohľadnená slovenská metodika.

Firemní aktivity

Novinka Do nabídky Nový doklad nad přehledem Organizace byla doplněna volba pro založení Kontaktního jednání k dané organizaci.
Novinka Při generování návazného dokladu k dokladu na příslušné záložce na kartě Doklady v editoru Aktivity (např. faktury přijaté z vydané objednávky) se dotahovaly nákladový okruh a zakázka z aktivity a organizace z této zakázky na generovaný doklad i v případě, že údaje na zdrojovém dokladu byly zadány. Upraveno – k přenosu z aktivity dojde pouze, pokud není příslušná hodnota již zadaná na původním dokladu, pokud nebyla na zdrojovém dokladu organizace zadaná, už se z doplněné zakázky nedotáhne.
Oprava Při odesílání e-mailu z tiskového formuláře nad firemními aktivitami, agendami QMS a CRM se nenabízely e-mailové kontakty vázané na organizaci zadanou ve vazbě Místo určení. Opraveno
Oprava Zobrazení pole Popis se v editorech úkolů nepřizpůsobovalo velikosti editovacího okna a rozsahu textu u pole. Opraveno
Oprava Na kategorii aktivit šlo chybně přednastavit tiskový formulář ze skupiny Kontaktní jednání místo ze skupiny Aktivity;Celkový přehled;Související aktivity;Související záznamy QMS;Aktivity a agendy QMS. Opraveno. Formuláře ze skupiny Kontaktní jednání se nyní nabízejí standardně pouze v případě, že je na kategorii zatržen příznak Kontaktní jednání

Intrastat

Novinka Kompletně přepracovaný formulář pro hromadné změny nad označenými položkami měsíčního hlášení intrastatu za účelem zjednodušení práce deklaranta.
Novinka Hromadné změny v přehledech položek dokladů (např. Faktury vydané, F9-Položky), rozšířeny o změny údajů, ze kterých se generuje měsíční hlášení Intrastatu. Záložka Akce, Hromadné změny, Pro Intrastat. Obsahuje 8 možností pro hromadné změny, od hmotnosti až po DIČ…
Oprava Expediční příkazy – Země určení a další údaje pro Intrastat se nepřebíraly přednostně z organizace zadané do vazby Místo určení, ale z organizace ve vazbě Organizace. Takto chybně nastavené se pak přenesly i na vydanou fakturu generovanou z expedičního příkazu. Opraveno

Kontrakty a odvolávky

Novinka Import příjemky nad dodavatelskými kontrakty (TabDodListyKontrImp) byl rozšířen o nový atribut Datum expirace.Při importu příjemky se zapisuje do výrobního čísla.

Majetek

Novinka Upravena vazba na Karty majetku v přehledu Významné opravy.
Novinka Revize akce zrušení opisu pohybů v případě nastavení opisu UP->DP; §24 odst. 2 písm. v) a UP->DP; jiná skupina.
Novinka Při odúčtování pohybu majetku bylo přidáno upozornění. Pokud byl označený pohyb, který chce uživatel odúčtovat, zaúčtován do jednoho účetního dokladu s více pohyby majetku, pak dojde k odúčtování i neoznačených pohybů. Dříve toto proběhlo automaticky bez jakéhokoliv upozornění. Nyní systém uživatele upozorní, že z důvodu seskupení účetního dokladu bude odúčtováno více pohybů majetku.

Majetok (SK)

Novinka Při založení nového účetního období v databázi se slovenskou legislativou se mohla objevit chyba: “Položka ‚DP Spôsob odpisu‘ musí byť zadaná !” Nové účetní období nebylo možné založit.Opraveno.

Mzdy (CZ)

Novinka Příloha k žádosti o DNP – pravděpodobný výdělekNově dochází k zaokrouhlení celkové částky pravděpodobného výdělku na příloze k žádosti o DNP na celé koruny.

Současně bylo upraveno, že se údaje pro výpočet berou z měsíce vzniku PN i v případě pravidelné pracovní doby.

Novinka Evidence DNP – ruční editaceNad přehledem Evidence DNP byly provedeny následující úpravy:

 • akce Změna typu záznamu – Ruční zadání
  • po přepnutí záznamu do režimu Ručního zadání je nyní možné editovat jak vybrané údaje v editoru Evidence DNP, tak i záznamy ve vloženém přehledu Trvání DNP (lístky na peníze), pokud není příslušná DNP dosud přenesena do Předzpracování, je také možné rušit jak záznamy z Trvání DNP, tak i celý záznam Evidence DNP (viz Tip níže)
  • UPOZORNĚNÍ : pokud je záznam v Evidenci DNP v režimu Ruční zadání, žádný import eNeschopenek (notifikací) do systému se do záznamu nepropíše, a to ani v případě, že má shodné Číslo jednací (pouze se daná notifikace k záznamu připojí)
 • akce Změna typu záznamu – Generováno z eNeschopenky
  • pokud je záznam v Evidenci DNP typu Ruční zadání a zároveň má nastavený příznak Shoda s notifikacemi, lze jej přepnout do stavu Generováno z eNeschopenek , po tomto přepnutí se záznamu opět napojí na existující eNeschopenky (notifikace) a případně zaktualizuje záznam v Evidenci DNP o údaje, které v něm ještě nejsou zanesené
  • UPOZORNĚNÍ : příznak Shoda s notifikacemi nastavuje validace editoru Evidence DNP, kontroluje se mimo jiné shoda na data Vzniku DNP a Konce DNP, u záznamů v přehledu Trvání DPN se rovněž kontrolují datumy proti notifikacím

Tipy a náměty:

Pokud si při přepínání režimu záznamu v Evidenci DNP nejste jisti, jaký byl výchozí stav podle naimportovaných eNeschopenek, můžete přepnout záznam v Evidenci DNP do režimu Ruční zadání a poté ho smazat. Před tím byste si měli poznamenat Číslo jednací té smazané DNP. Pak si v přehledu Přehled všech notifikací (akce nad přehledem Evidence DNP) zafiltrujete na dané Číslo jednací, označíte všechny zafiltrované záznamy a spustíte akci Aktualizuj Evidenci DNP. Ta vygeneruje znovu záznam do Evidence DNP a zaktualizuje v něm údaje podle všech označených notifikací.

Novinka Oznámení na ČSSZ – odhláška a průměrný čistý měsíční výdělekV případě dohod s nulovým mzdovým kalendářem (není týdenní úvazek) se na vytvořené odhlášce na ČSSZ (nemocensky pojištěné) nenačítá průměrný čistý měsíční výdělek. Z tohoto důvodu došlo k následujícím úpravám.

V editoru odhlášky se nyní u vybraných pracovních poměrů (s nulovým i nenulovým mzdovým kalendářem) zobrazuje na záložce 3 – Ukončení PP u atributu Čistý výdělek pomocné tlačítko “tři tečky“. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dotaz:

Výpočet průměrného čistého výdělku :

 • Doba trvání pracovního poměru : 31 [kal.dny]
 • Odpracovaná doba : 80 [hodiny]
 • Fiktivní týdenní úvazek : 18,04 [hodiny]
 • Průměrný hrubý výdělek : 10786 [Kč]
 • Průměrný čistý výdělek : 7914 [Kč]

Přenést vypočtenou hodnotu čistého výdělku do editoru?

Zobrazují se zde údaje pro výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku, V daném případě vychází výpočet z fiktivního týdenního úvazku určeného na základě odpracovaných hodin a kalendářních dní trvání poměru.

Algoritmus výpočtu fiktivního týdenního úvazku:

 • průměrný počet kal. dnů v roce = počet dní za rok/ počet měsíců za rok (např. 366/12 je 30,5 dne za měsíc)
 • počet odpracovaných měsíců = počet kalendářních dní trvání PP/průměrný počet kalendářních dní v roce (např. 31:30,5 je 1,02 měsíců)
 • průměrný počet hodin na 1 měsíc = počet odpracovaných hodin/počet odpracovaných měsíců (např. 80: 1,02 je 78,43 hodin)
 • na jeden týden připadne fiktivně: průměrný počet hodin na měsíc/průměrný počet týdnů za měsíc (např. 78,43:4,348 je 18,04 hod.)

V případě, že je u těchto PP nastaven nenulový mzdový kalendář, průměrný výdělek se na odhlášku vypočítá automaticky na základě úvazku dle přiřazeného kalendáře. V případě, že chce uživatel vypočítat výdělek dle fiktivního úvazku, použije tlačítko “tři tečky“ a potvrdí přenos výdělku do odhlášky. Tím se původní výdělek přepíše.

Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024, část 10Bylo upraveno načítání částek do limitu, které se týkají “produktů na stáří”.

Rozdělení nedaněné částky mezi jednotlivé produkty probíhá postupně – a to v tomto pořadí :

 • PF_Pripojisteni_par_15a_odst_1_a
 • PF_Pojisteni_par_15a_odst_1_c
 • PF_Doplnkove_par_15a_odst_1_b
 • ZivotniPojisteni
 • DlouhodobyInvProdukt
Novinka Generátor mzdových sestav – rozšiřující funkce MZSLV generátoru mzdových sestav byla do rozšiřující funkce MZSL do parametru “X” doplněna nová hodnota “V“, která vrací počet pracovních dní včetně svátků.

Více informací k rozšiřujícím funkcím najdete v příručce na našem webu:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_sestav_-_Mzdy_(CZ)#Ostatn.C3.AD

Novinka Mzdové listy – úpravyByly upraveny formuláře mzdových listů (sys.č. -1585, -1586, -1595). Byly doplněny nepeněžní benefity, stravenky a stravenkový paušál do příslušných oddílů mzdového listu.
Novinka Přehled Roční zúčtování daně – výstrahyPřehled Roční zúčtování daně byl zařazený mezi přehledy, nad kterými se při vstupu do přehledu 12. měsíce budou nyní zobrazovat případné výstrahy.
Novinka Výpočet mzdy – počet dní svátků pokrytých docházkovou mzdovou složkouV editoru Výpočtu mzdy je nyní možné v přehledu mzdových složek zobrazit nové sloupce:

 • Dny svátků proplacené mzdovou složkou (zkrácený název Dny sv.)
 • Dny docházka včetně svátků proplacených MS (zkrácený název Dny doch.)
Novinka Hromadné změny ve Mzdových údajíchDošlo k úpravám ohledně provedení Hromadných změn nad přehledem Mzdové údaje. Pokud je proveden výpočet mzdy, je možné změnit jen položky neovlivňující výpočet mzdy.
Novinka Výplatní lístky – počet hodin vynětí z ES (neodpracované hodiny)Následující výplatní lístky byly upravené tak, aby se v případě, kdy je zaměstnanec vyňatý z ES a je mu prováděn výpočet mzdy, započítávaly hodiny vynětí do položky Neodpracované hodiny (dosud se nezapočítávaly):

Sys.č. / Název

 • -1561 / Výplatní lístek
 • -1562 / Výplatní lístek – bez nem. docházky
 • -1563 / Výplatní lístek pevný
 • -1564 / Výplatní lístek pevný – bez nem. docházky
 • -1565 / Výplatní lístek souhrnný
 • -1566 / Výplatní lístek souhrnný A4
Novinka Úřad práce – potvrzení příjmu na základě výzvyByla vyvinuta funkcionalita umožňující zaměstnavateli odeslat potvrzení o příjmu na úřad práce na základě výzvy, kterou zaměstnavatel od úřadu práce obdrží (přímá integrace s rozhraním MPSV).

Více informací na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/prijmy-zamestnance

Pod nabídkou Roční sestavy vznikl nový přehled Úřad práce – potvrzení příjmu. Do přehledu budete načítat záznamy z XML souboru obsahujícího výzvu na zaslání příjmu konkrétního zaměstnance za příslušná mzdová období. Úřad práce posílá zprávy do datové schránky. V případě, že máte datové schránky v systému HELIOS iNuvio, můžete si je stáhnout do dokumentů. Jinak si XML uložíte na disk do počítače. Pro načtení požadavků do přehledu Úřad práce – potvrzení příjmu jsou k dispozici dvě volby na kartě Akce:

 • Soubor – akce je určena na import požadavků uložených na disku
 • Dat. schránka – akce je určena na import požadavků uložených v Dokumentech

V přehledu jsou načteny údaje z výzvy (jeden soubor se váže vždy na jednoho zaměstnance, resp. rodné číslo). Z vybraného záznamu je možné si přes akci Požadavek XML zobrazit XML zprávu, ze které byl požadavek načten.

Zpráva obsahuje data:

 • Číslo jednací a unikátní kód výzvy
 • Jméno a Příjmení zaměstnance
 • Rodné číslo, nebo datum narození zaměstnance
 • Unikátní kód zaměstnance (ikMPSV)
 • Jednotlivé měsíce (kombinace rok/měsíc), pro které je požadováno doložení příjmů

V přehledu je dále vidět:

 • Stav – tj. v jakém stavu se zpracování daného požadavku nachází
 • Staženo – datum, kdy byl požadavek načten do přehledu
 • Text odpovědi – odpověď na přímé zaslání příjmu

Předání odpovědi na konkrétní výzvu je možné provést pro označené záznamy v přehledu Úřad práce – potvrzení příjmu přes akci Zprávy, Generování zpráv. V přehledu Přehled definice zpráv je k dispozici definice zprávy pro přímé odeslání na úřad práce:

Do definice zprávy si musíte přiřadit na záložce 4 – Certifikát podzáložce El.podpis příslušný certifikát pro elektronický podpis.

Info z MPSV:

Pro zjednodušení implementace a administrativy na straně zaměstnavatelů bude využita již existující infrastruktura pro autentizaci a autorizaci na straně ČSSZ. Na straně ČSSZ je nutné mít udělený mandát pro úkony typu:

 • Všechna podání
  • Univerzální mandát zahrnující i podání pro MPSV
 • Podání MPSV
  • Speciální mandát pro podání pro MPSV / ÚP

Pokud je nyní udělena autorizace na úrovni “všechna podání”, není nutné dalších administrativních kroků a lze použít stávající způsob autentizace a autorizace i pro toto podání. Postup pro registraci kvalifikovaného certifikátu a udělení oprávnění 3. stranám naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/registrace-na-okresni-sprave-socialniho-zabezpeceni

Pokud máte definici zprávy nastavenou správně, pomocí akce Přenos odešlete odpověď na označený požadavek. Pokud proběhne vše v pořádku, systém informuje o tom že podání proběhlo OK a Stav požadavku se změní na Zpracováno. Pokud by nebylo něco v pořádku, vrátí se chyba a záznam se přepne do stavu Chyba. Ve sloupci Text odpovědi se uloží důvod, proč k chybě došlo (např. NEEXISTUJICI_ZADOST nebo NEVALIDNI_ZADOST).

V případě, že byste chtěli odpověď na výzvu uložit do XML souboru a následně odeslat datovou schránkou, vytvoříte si novou definici zprávy, kde uvedete v položce Adresa místa určení zpráv adresář, kam chcete soubory ukládat. V tomto případě do definice zprávy nezadáváte žádný certifikát.

Pokud generujete odpověď do XML souboru, Stav požadavku se změní na Odesláno.

Mazání požadavků z přehledu Úřad práce – potvrzení příjmu je možné pouze v případě, kdy je požadavek v atributu Stav hodnota Pořízeno.

Stav požadavku je v případě potřeby možné změnit přes volbu Hr.změna stavu EP.

Novinka Výpočet základní mzdy zkrácené (zaokrouhlování)V editoru Mzdových údajů bylo upraveno zaokrouhlování částek na těchto místech :

 • výpočet Základní mzdy zkrácené při změně úvazku
 • výpočet Základní mzdy a Základní mzdy zkrácené z měny mezd do cizí měny
 • výpočet Základní mzdy a Základní mzdy zkrácené z cizí měny do měny mezd
Novinka Import změny částky paušálu do aktuálního mzdového obdobíNad přehledem paušály a srážky přes akci Změna částky je možné pomocí akce Import ze souboru/Import ze schránky importovat změny částek paušálních mzdových složek do běžného nebo následujících mzdových období.

Nyní je možné tyto importy využít i na import do aktuálního mzdového období, pokud v čase importu ještě není vypočítaná mzda za dané osobní číslo/alias.

Import provede následující:

 • pokud zjistí, že už existuje vypočítaná mzda za dané osobní číslo/alias, zahlásí chybu a neprovede se
 • pokud zjistí, že není vypočítané mzda, ale existuje pro danou MS změna s platností spadající do aktuálního mzdového období, zapíše změnu částky a platnosti do přehledu Změny částky a zároveň změní částku paušálu
 • pokud zjistí, že není vypočítaná mzda a neexistuje pro danou MS změna s platností spadající do aktuálního mzdového období, tak se záznam změny částky a platnosti od vytvoří a zároveň se změní částka paušálu

Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA – Import zmeny čiastky paušálu do aktuálneho mzdového obdobiaNad prehľadom Paušály a zrážky akcia Zmena čiastky je možné pomocou akcií Import zo súboru/Import zo schránky importovať zmeny čiastok paušálnych mzdových zložiek do bežného alebo nasledujúcich období po bežnom období.

Odteraz je možné tieto importy využiť aj na import do aktuálneho mzdového obdobia, ak v čase importu nie je vypočítaná mzda za dané osobné číslo/alias.

Import vykoná nasledovné:

 • ak zistí, že už existuje vypočítaná mzda za dané os. číslo/alias, tak import zahlási chybu a nevykoná sa
 • ak zisti, že nie je vypočítaná mzda, ale existuje pre danú MZ-ku zmena s platnosťou spadajúcou do akt. mzdového obdobia, tak zapíše zmenu čiastky a platnosti do prehľadu Zmeny čiastky a zároveň zmení čiastku paušálu
 • ak zistí, že nie je vypočítaná mzda a neexistuje pre danú MZ-ku záznam v Zmenách čiastky s platnosťou spadajúcou do akt. mzdového obdobia, tak sa vykoná založenie záznamu zmeny čiastky aj platnosti od a zároveň sa zmení čiastka paušálu.
Novinka NOVINKA – Mzdový list – základ dane HPP a VPPV prípade, kedy má zamestnanec súbežné pracovné pomery, tak sa mu preddavok na daň počíta za všetky zviazané pracovné pomery (PP) na hlavnom pracovnom pomere (HPP).

V prípade zobrazenie tohto zdanenia na mzdovom liste je odteraz vidieť nové detailnejšie údaje:

 • Základ dane HPP – základ dane PP daného mzdového listu
 • Základ dane VPP – základ dane zviazaného súbežného/vedľajšieho PP
 • Základ dane SPOLU (pôvodný názov Základ dane) – základ dane za HPP a všetky zviazané VPP
Novinka NOVINKA – Doplňujúce údaje – pridaný nový faktor pracovného prostrediaDo editora Doplňujúce údaje na záložke Zdr. riziká do sekcie Faktory pracovného prostredia a do Hromadných zmien doplňujúcich údajov bol doplnený nový faktor pracovného prostredia “Intenzívne pulzné svetlo“.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/faktory-prace-faktory

Novinka NOVINKA – Prehľad Ročné zúčtovanie dane – výstrahyPrehľad Ročné zúčtovanie dane bol zaradený medzi prehľady, nad ktorými sa odteraz pri vstupe do prehľadu 12. mesiaca budú zobrazovať prípadné výstrahy.
Novinka NOVINKA – Výpočet mzdy – počet dní sviatkov pokrytých dochádzkovou mzdovou zložkouV editore Výpočtu miezd je odteraz možné zobraziť nasledovné nové stĺpčeky:

 • Dni sviatkov preplatené mzdovou zložkou (skrátený názov Dni sv.)
 • Dni dochádzka vrátane sviatkov preplatených MZ (skrátený názov Dni doch.)
Novinka ZMENA – Mzdový list a Potvrdenie o zd. mzde – ÚHRN PRÍJMOVPri nápočte Mzdového listu (akcia Prepočet mzdových listov) sa do atr. Úhrn príjmov napočítavala hodnota na:

 • HPP – Úhrn príjmov HPP + základ dane VPP
 • VPP – Úhrn príjmov VPP

ak bol zadaný symbol dane v Mzdových údajoch a zároveň MZ-ky vo Výpočte mzdy mali atr. Základ pre daň = Áno, tj. vypadli tie príjmy, ktoré neboli zdanené ale boli zdaniteľných príjmom (napr. Veľvyslanectvá).

Odteraz sa sa pri nápočte Mzdového listu (akcia Prepočet mzdových listov) do atr. Úhrn príjmov napočítava hodnota na:

 • HPP – Úhrn príjmov HPP
 • VPP – Úhrn príjmov VPP

ak MZ-ky vo Výpočte mzdy majú atr. Základ pre daň = Áno, tj. do ÚP sú zahrnuté aj nezdanené zdaniteľné prjmy.

Touto úpravou sa zároveň upravil nápočet riadku č. 01 do distr. tlačového formulára:

Sys. č. / Názov

 • -403330 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo (FDF)
 • -403340 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo

UPOZORNENIE:

Pre zaktualizovania hodnoty Úhrn príjmov v Mzdovom liste a Potvrdení o zd. mzde je nutné spustiť nad prehľadom Ročné zostavy akciu Prepočet mzdových listov.

Použité skratky:

 • HPP – hlavný pracovný pomer
 • VPP – vedľajší pracovný pomer
 • MZ – mzdové zložky
 • ÚP – úhrn príjmov
Novinka NOVINKA – Odvody dan e- systémový asistentOd tejto verzie sme pre Vás pripravili nad prehľadom Odvody dane systémového asistenta, tzn., že ak v tomto prehľade kliknite na bočnú záložku Asistent, zobrazí sa Vám informácia a preklik priamo na portál FS SR, kde môžete načítať (viď tlačidlo Načítaj) príslušné XML pre Mesačný daňový prehľad 2024 a Ročné daňové hlásenie 2023.

Portál FSSR Vám skontroluje načítané údaje (viď tlačidlo Skontroluje) alebo Vám umožňuje daný výkaz vytlačiť (viď tlačidlo Vytlač).

Novinka ÚPRAVA – ELDP – rozdelenie VZ pri uzavretí ELDP počas doby, kedy poistné platí štátMohlo sa stať, že sa pri rozdelení riadkov ELDP pri uzavretí ELDP počas obdobia, kedy poistné platí štát, nesprávne rozdelil VZ do jednotlivých riadkov.

Upravené

Novinka ÚPRAVA – Hromadné zmeny v Mzdových údajochDošlo k úpravám ohľadom vykonávania Hromadných zmien nad prehľadom Mzdové údaje. Pokiaľ je vykonaný výpočet mzdy, je možné zmeniť len položky neovplyvňujúce výpočet mzdy.
Novinka ÚPRAVA – Vyňatie z ES vs dochádzková MZ-kaAk nie je v číselníku Dôvody vyňatia z ES nastavená dochádzková MZ-ka pre automatické generovania do Výpočtu mzdy, tak odteraz nie je možné zadať ručne do Výpočtu mzdy dochádzkovú mzdovú zložku, ktorej trvanie spadá mimo obdobie vyňatia z ES (doteraz táto kontrola zapnutá nebola).
Novinka ÚPRAVA – Ročné zúčtovanie dane – atr. 90% príjmov v SROd roku 2024 atr. 90% príjmov v SR nebude nami automaticky zaškrtnutý (v rámci RZD 2023 bol tento atribút zaškrtnutý u všetkých zamestnancov).
Novinka NOVINKA – ELDP – DPČ SZGenerovanie ELDP bolo rozšírené o nový znak SZ, ktorým sa vykazuje zamestnanec pracujúci na základe Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Zároveň bol rozšírený Pomocný číselník v skupine ELDP – vylúčené doby o nový Kód “SZ”.

Pri generovaní riadkov sa rešpektujú nové pravidlá:

“Ak je sezónny zamestnanec poistený len na invalidné poistenie, konkrétne po odpočítaní OOP má vo všetkých mesiacoch nulový VZ na starobné poistenie,), VZ sa uvedie len do rubriky „VZ počas vylúč. dôb“. Obdobie dôchodkového poistenia sa uvedie pod znakom poistenia „SZ“.

UPOZORNENIE:

Pre zaktualizovanie riadkov ELDP sezónnych zamestnancov podľa nových pravidiel je potrebné spustiť nad prehľadom ELDP akciu Aktualizácia.

Novinka ÚPRAVA – Výplatné pásky počet hodín vyňatia z ESNasledovné distribučné tlačové formuláre boli upravené tak, aby sa v prípade obdobia počas, ktorého je zamestnanec vyňatý z ES, sa tieto hodiny započítali do položky “Neodpracovaná doba “(doteraz sa tieto hodiny nezapočítavali do položky Neodpracovaná doba):

Systémové číslo / Názov

 • -403155 / Výplatný lístok (1)
 • -403156 /Výplatný lístok (2)
 • -403157 / Výplatný lístok (3)
 • -403158 / Výplatný lístok (4)
 • -403159 /Výplatný lístok (5)
Novinka NOVINKA – Generátor mzdových zostáv – rozširujúca funkcia MZSLV generátore mzdových zostáv do rozširujúcej funkcie “MZSL” do parametra “X” bola pridaná nová hodnota “V”, ktorý vracia pracovné dni vrátane sviatkov.

Viac informácií k rozširujúcim funkciám nájdete v príručke na našom webe:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/sk/index.php?title=Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_zost%C3%A1v_-_Mzdy_(SK)#Ostatn.C3.A9

Novinka NOVINKA – Mzdový list – príspevky do II. a III. dôchodkového pilieraNad prehľadom Mzdový list (cesta: Ročné zostavy) pribudli nové atribúty, ktoré je možné si vytiahnuť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav:

 • II.pilier (DP SDS) – príspevky za zamestnanca
 • II.pilier (DP SDS) – príspevky za organizáciu
 • III.pilier (DDS) – príspevky za zamestnanca
 • III.pilier (DDS) – príspevky za organizácia

Tieto atribúty sú odteraz použité aj v editore Mzdového listu na záložke Poistenie podzáložke DDS, DP SDS (doteraz sa zobrazovali hodnoty zo Mzdových údajov zamestnanca), hodnoty sa napočítajú spustením akcie Prepočet mzdových listov z Výpočtu mzdy a z počiatočných hodnôt Mzdového listu.

UPOZORNENIE:

Počiatočné hodnoty príspevkov (tj. príspevky spadajúce pred 1. ostré mzdové obdobie alebo fúziu) za rok 2024 zadané ručne na skorších verziách sa premietnu do nových atribútov mzdového listu pri prvom vstupe do prehľadu Ročné zostavy. Ak takéto počiatočné hodnoty existujú, zobrazí sa otázka, či prepočet mzdových listov vykonať teraz. Táto otázka sa bude ukazovať pri vstupe do prehľadu Ročné zostavy do tej doby, dokedy používateľ prepočet nepotvrdí.

Obecné

Novinka Vráceno chování pole ‚Název předmětu a souboru pro e-mail‘ v editoru tiskových formulářů pro tisk v rámci iNuvia. Hodnota se uplatní pouze při tisku jednoho záznamu (Tisk F8/Ctrl+F8) nebo při tisku po záznamech (Tisk jednotlivě Shift+F8/Alt+F8). Při hromadném tisku vícerozáznamů do jednoho souboru se tak neuplatní.V rámci tisku přes plugin či API je ale i nadále možno vnutit název souboru, který bude mít vyšší prioritu než hodnota v editoru definice tiskového formuláře.
Novinka V nastavení definice tisku formulářem je při tisku do souboru možno nastavit příznak, jestli se mají existující soubory přepsat. Tento příznak se uplatní POUZE pro tisk jednotlivě a pokud není zaškrtnuto uložit do dokumentů.V rámci API endpointu browses/print/toFile je možno tento příznak nastavit v proměnné overwriteFiles .

Implicitní hodnota je nepřepisovat soubory.

Novinka V hlavní nabídce je v “soudečku” iNuvio Server nový přehled “REST API error log”. Pokud na REST API nastane nějaká chyba, dojde k jejímu zalogování (samozřejmě pouze v případě, že je funkční připojení do databáze).
Novinka Doplněna plná podpora atributu typu NVARCHAR(MAX) – možno definovat jako externí sloupec, použít v definici uživatelských tabulek i vícenásobných vztahů.
Novinka Z Heliosu byl odstraněn přehled “Widget”, který neměl zapojenou žádnou funkcionalitu.
Novinka V globální konfiguraci je nová volba “Globální zastavení načítání počtu notifikací”. Pokud se tato volba zaškrtne, tak při příští kontrole notifikací je všem uživatelům (nehledě na jejich nastavení notifikací) zastavena služba pro načítání notifikací. Ikonka notifikace se změní – je přeškrtnutá. Pokud je atribut odškrtnut, tak dojde k opětovnému načítání notifikací až při příštím spuštění Heliosu.
Novinka V uživatelských konstantách jsou nově přidány 2 nové atributy pro text elektronického podpisu PDF (Text el.podpisu 2 / Text el.podpisu 2). Pokud není vyplněn žádný z textu elektronického podpisu, tak jsou zobrazeny výchozí hodnoty. Pokud je vyplněn alespoň jeden text, použijí se zadaná data v atributech. Každý ze tří textů má jiný font a jinou pozici. Do atributů lze zadávat přes tři tečky proměnné, které obsahují například název certifikátu <CertCommonName>.
Novinka Nová verze komponenty: EurekaLog 7.12.0.5
Novinka Nová verze komponenty: eDocEngine 5.0.0.610
Novinka Nová verze komponenty: ReportBuilder 22.03
Novinka Nová verze komponenty: ImageEn 13.0.0
Novinka Nová verze komponenty: Developer Express 23.2.4
Novinka Nová verze komponenty: EasyMAPI 8.2.3.01
Novinka Nová verze komponenty: SDAC 11.1.0
Novinka Jádro pluginu nyní podporuje definici externích sloupců typu NVARCHAR(MAX) a VARBINARY(MAX).
Novinka Názvy podsložek v “%LOCALAPPDATA%\Helios iNuvio”, kam ukládá WebView soubory pro cache jsou nyní upraveny a obsahují název uživatele SQL, pro kterého je cache uloženo.
Novinka Vznikla nová akce pro smazání archivu změn. V konfiguraci v přehledu “Žurnál” je třeba otevřít “Archiv změn”. V otevřeném editoru je akce “Promazání archivace změn”. Tato akce umožní smazat všechny záznamy do určitého data. Ochranná lhůta pod kterou není možné záznamy mazat je jeden rok. Tato akce respektuje právo “Smazat historické záznamy” v přehledu Žurnálu (BID 13).
Novinka V proceduře ep_OnBeforeEMail01 je možné vložit hodnoty do dočasné tabulky #TabOnBeforeEMail01. Tabulka je založená před voláním procedury a má atributy shodné s parametry procedury. Navíc má atribut Format, kde 0 = prostý text a 1 = HTML. Pokud v této tabulce existuje záznam, jsou jeho hodnoty použity místo hodnot v parametrech. Příklad vložení hodnot do tabulky: INSERT #TabOnBeforeEMail01 ( Body, Format, Subject) VALUES ( @TextMailu ‚1‘, @TextPredmetu). Výsledek je, že @TextMailu může být zapsán jako HTML.
Novinka Pokud je iNuvio spuštěno přes terminálové připojení, je v Žurnálu ve sloupci Počítač zobrazeno i jméno stanice, ze které je uživatel na terminál přihlášen.
Novinka V uživatelských konstantách na záložce vzhled je akce “Smazat uložené umístění oken”. Tato akce pro přihlášeného uživatele nastaví výchozí pozici všech oken. Tato akce je obdobou akce “Přizpůsobit velikost okna”, která je obsažena v pásu karet v editorech.
Novinka Do stromu návazných dokladů byly přidány nové sloupce. Zároveň byla doplněna možnost nastavevit si viditelnost a pořadí jednotlivých sloupců. Toto nastavení je možno definovat na uživatele, roli či globálně. Při přechodu na novou verzi se automaticky nastaví práva pro částky bez DPH podle práv na částky s daní.
Novinka Pro lepší identifikaci chybových hlášení v rámci externích řešení byl vytvořen přehled interních hlášek. Převod hlášek do databáze není automatický, je třeba pustit akci z tohoto přehledu.
Oprava iNuvio Server běžící v režimu Kernel chybně vyhodnocoval počet aktuálních přístupů na API vůči maximálnímu možnému počtu.
Oprava V případě nedatabázového editoru nešlo přednastavit editační pole typu zaškrtávátko pomocí definice uložené procedury pro nový záznam v rámci definice uživatelského editoru. Opraveno.
Oprava Návazná okna s přehledy (např. zobrazení položek faktury, výběr tiskových formulářů apod.) si pamatují svoji pozici v rámci spuštěného iNuvia relativně k hlavnímu oknu. Pokud dojde k přesunutí hlavního okna jinam (např. na jiný monitor), může se stát, že návazné okno se při příštím zobrazení zobrazí mimo jakýkoliv monitor a není tak vůbec vidět. Opraveno – pokud dojde k situaci, kdy je návazné okno zobrazeno mimo monitor, je automaticky přesunuto do viditelné oblasti.
Oprava Pokud je v definici Dokumentu ze vzoru zadáno zařazení výsledného souboru do Dokumentů s uložením do databáze, je stále vyžadována cesta pro uložení souboru. Pokud cesta neexistuje, tak nedojde k vytvoření souboru. Opraveno – ve výše uvedeném případu se jako cesta pro vytvoření souboru před jeho uložením do databáze bere cesta na dočasný adresář.
Oprava REST API – ednpoint reports/data a actions/execute: v Kernel módu není správně převzat query parametr userParams. Opraveno.
Oprava Pokud bylo v definici uživatelského sloupce typy Stavový sloupec použita podmínka “je zadáno”, byl pak chybně vygenerován výsledný SQL dotaz. Opraveno.Pokud byla odmazána podmínka stavového sloupce tlačítkem mínus, mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.

Pokladna

Novinka Upraven algoritmus účtování pokladních dokladů, aby bylo zajištěno správné účtování pokladních dokladů i v případě, že doklad obsahuje historickou sazbu DPH.
Novinka V přehledu Pokladna/Pokladní doklady byla vytvořena nová akce Aktualizovat účet dle faktury.Potvrzením této akce systém zkontroluje, zda je k hlavičce nebo položce pokladního dokladu navázána faktura. Pokud fakturu najde, pak zkontroluje, zda je zaúčtovaná. Pokud návazná faktura je zaúčtovaná, pak se v zaúčtování faktury dohledává účet, který má nastaveno Párování plateb z bankovních výpisů=Účet použít prioritně (pouze saldokontní). Následně se tento účet doplní na hlavičku/položku faktury.

Jestliže faktura, která je připojena k pokladnímu dokladu, není zaúčtovaná, provede systém kontrolu, zda nebyla vystavena v řadě faktur, která je označena jako zálohová. Pokud ano, pak použije Účet zálohy, který je nastaven na řadě faktury na záložce 4 – Návazné doklady, oddíl [4] – Účtování.

Na řadě pokladny lze na záložce 3 – Konfigurace nastavit “Automaticky aktualizovat účet dle faktury”. Při tomto nastavení, pokud je pokladní doklad z fakturace generován z již zaúčtované faktury (nebo zálohové faktury), tak se systém rovnou pokusí doplnit i účet.

Novinka Na řadě faktur na záložce 4 – Návazné údaje v oddíle [2] Pokladna lze nově přednastavit Zdroj účtu. Při generování pokladního dokladu z fakturace se následně systém dohledá nebo převezme zde přednastavený účetní účet, který doplní na hlavičku pokladního dokladu (v případě použití akce Generování pokladního dokladu) nebo na položku pokladního dokladu (v případě použití akce Hromadné generování pokladního dokladu).
Oprava Upraveno přednastavení útvaru na položce pokladního dokladu. Pokud byl útvar přednastaven na řadě pokladny, v konfiguraci bylo, že se útvar přenáší mezi položkami, pak v případě, že byl na pokladní doklad vybrán pomocný text bez přednastaveného útvaru, útvar na položce zůstal prázdný. Opraveno, aby fungovalo jako dříve, tj. na položku se přenesl útvar z hlavičky.
Oprava Oprava úhrady pokladním dokladem z faktury na zápornou částku. Při generování pokladního dokladu (hlavičkový PD), a jeho následné editaci, se z minusové úhrady stala kladná.
Oprava Účtování pokladního dokladu chybně neseskupovalo stejné řádky (v kontaci nebylo zatrženo “Neseskupovat stejné řádky”). Opraveno.
Oprava Při účtování pokladního dokladu s položkami mimo DPH se mohla objevit chybová hláška “ Není zadán daňový klíč na položce dokladu!” Chyba se vyskytla v případě, že pokladní doklad měl DUZP v roce 2024 a zároveň v kontaci, kterou byl pokladní doklad účtován, byl použit řádek kontace Částka vč. daní s daňovým klíčem pro 2 sníženou sazbu.Opraveno.

Pokladní prodej

Novinka Při použití dotykového režimu se při platbě ještě více zvýrazní aktuálně zvolená forma úhrady – nastaví se pro ní větší font a text se podbarví.
Novinka Upraveno dotahování daňových klíčů pro případy, kdy pro danou sazbu existuje více přednastavený klíčů – pro (ne)PDP.
Novinka V číselníku řad je nové nastavení „Povolit změnu vystavení výdejky při platbě“. Toto nastavení je dostupné zvlášť pro účtenky a pro storna / vratky. Pokud je zaškrtnuto, tak v dialogu pro platbu zobrazí zaškrtávátko umožňující změnit, zda se na defOK vystaví výdejka či nikoliv. Je přednastaveno podle toho, zda je vystavení výdejky nastaveno na řadě.
Novinka Doplněna podpora pro nastavení DPH na položce „Bez zaokrouhlení“.
Novinka Upraveno přednabízení částky pro platbu při přidání nového voucheru s postupným čerpáním.
Novinka Byla upravena akce na kopii účtenky tak, aby umožňovala zkopírovat i prodejky, které jsou částečně či plně stornované.
Novinka Upravena kontrola dostatečného množství pro prodejky vystavované z došlých objednávek.
Oprava Opraveno zjištění nejvyššího použitého čísla účtenky při nastavování pořadového čísla pro řadu účtenek.
Oprava Opraveno zobrazení částky ve sloupci hotovost v případě, že na dokladu byla použita platba v hotovosti v jiné měně.Zároveň byl doplněn sloupec (Hotovost – cizí měna), kde se zobrazuje částka úhrady v jiné měně.
Oprava Opraveno přidávání / odebírání položky pro vyrovnání nevyčerpané hodnoty jednorázového voucheru při platbě . Za některých situací nefungovalo spolehlivě.
Oprava Opraveno přiřazení pořadí úhrady při vytvoření storna účtenky v případně, že byla využita jiná forma úhrady než hotově.
Oprava Opraven přenos z došlých objednávek do prodejek v případech, kdy položka měla spotřební daň a byla v jiné mj než evidenční.

QMS Systém řízení kvality

Novinka Do přehledu Řízené dokumenty byly doplněny 2 nové akce

 • Nastavit práva dle distr. seznamu – nastaví požadovaný rozsah práv na aktuální dokument pro vybrané uživatele-zaměstnance nabídnuté z distribučního seznamu v záznamu Řízená dokumentace. Předpokladem je, že tito zaměstnanci mají na kartě zaměstnance, nebo ve svých kontaktech zadané LoginID a toto LoginID je zavedeno v uživatelích iNuvio.
 • Doplnit uživatele do distribučního seznamu dle práv – nabídne ty uživatele, kteří jsou uvedení v právech k danému dokumentu a nejsou ještě zadaní v distribučním seznamu v záznamu Řízená dokumentace, a ty, které obsluha označí, do distribučního seznamu doplní.
Novinka Kategorie aktivit/QMS – bylo doplněno nastavení Filtrovat výběr do Organizace dle příznaku Fakturační – výchozí nastavení nezatrženo. Pokud je zatrženo, nabízejí se pouze organizace s příznakem Fakturační.
Oprava V akcích Generuj reklamaci ve skladech i ve výrobě docházelo k zaokrouhlení reklamovaného a vadného množství přenášeného do detailu reklamace na 2 desetiny. Opraveno
Oprava Akce Generuj reklamaci při spuštění nad více položkami a zaškrtnutí „Zařadit vygenerované reklamace do sdružující reklamace“ nevygenerovala od verze 3.0.2023.0601 sdružující reklamaci kvůli chybě Položka „Dodané množství“ musí být zadána . Opraveno

Sklady, nákup a prodej

Novinka Z ergonomických důvodů se při kopii kmenové karty v případě, že kopie 1 karty projde bez chyby, automaticky zavře procesní okno s přehledem s výsledkem kopírování této karty. Urychlí se tím činnost obsluhy. Pokud při kopii karty nastane chyba, procesní okno zůstane otevřené. Při kopii více karet zůstane procesní okno otevřené, aby měl uživatel možnost mj. se podívat, jaké karty se vygenerovaly.
Novinka Výkaz lihu – pro držitele kontrolních pásek dle § 38 zákona 307/2013 Sb. se do výkazu zahrnovaly i výdeje ze skladu, který nebyl označen příznakem Daňový sklad pro účely výkazu lihu . Opraveno
Novinka Do tabulek TabFormaUhrady a TabFormaDopravy doplněny atributy DatPorizeni, Autor, DatZmeny a Zmenil. Doplní/aktualizují se automaticky v okamžiku založení/opravy záznamu přes editor (akce Přehled, Nový a Přehled, Oprava).
Novinka V přehledu Sklady, Konstanty a číselníky, Skupiny karet (BID 15) je nyní možné omezit uživatelům práva na akce v přehledu. Jedná se o akce Sazby DPH, Hromadné změny, Synchronizace sazeb DPH a Přiřazení uživatelských editorů.Upozornění – pokud je v databázi nastaven režim práv “Standardně práva na všechny akce zakázána”, je třeba uživatelům práva viz výše povolit.

Přehled všech nově nastavených práv pro porovnání najdete volbou záložky HELIOS, Možnosti, Konfigurace, volba Uživatelé, v přehledu uživatelů volba Akce, Nově doplněná práva.

Novinka Kontrola, aby nešlo např. hromadnými změnami a externími řešeními neřízeně měnit cenové údaje na položkách realizovaných příjemek a výdejek a jejich storen, byla rozšířena i na položky realizovaných faktur a dobropisů přijatých a vydaných.
Novinka Při generování faktury vydané v rámci realizace výdejky se automaticky vždy přenášela Poznámka 1 z výdejky do faktury, zatímco akce pro generování faktury nad výdejku upřednostňovala poznámky přednastavené pro pole Poznámka 1 pro faktury. Aby bylo možné chování přenosu poznámek řídit, byla doplněna dvě nová nastavení

 • na řadu dokladů – Přenášet Poznámku 1
 • do číselníku Poznámky k dokladům – Má přednost : 0-Poznámka z předchozího dokladu, nebo 1-Tato před poznámkou z předchozího dokladu

Nově bylo chování aplikace např. při vystavení faktury z výdejky sjednoceno tak, aby faktura vystavená při realizaci výdejky měla přeneseny stejné poznámky, jako faktura vystavená přes akci Generování faktury vydané.

Ve výchozím nastavení bude mít přednost poznámka, která je na “výchozím” dokladu před tou, která je nastavena v číselníku Poznámky k dokladům. Toto chování půjde upravit nastavením přednosti u jednotlivých poznámek.

Oprava Při hromadném generování z došlých objednávek se i v případě, že poznámky na zdrojových objednávkách obsahovaly “prázdný” text, ale nebyly NULL, projevily v cílovém hromadném dokladu řádkem se znaky —– pro oddělení poznámky z různého zdrojového dokladu. Opraveno
Oprava Při generování faktury vydané přes profil došlé objednávky se nerespektovalo nastavení Zdroj kurzu DPH na cílové řadě faktur a aplikoval se kurz z faktury, i když byl na řadě nastaven např. Daňový kurz. Opraveno
Oprava V některých případech se v přehledu Sklady, Dodatečné související náklady, při práci s doklady DSN (založení nového dokladu, přiřazení zdrojových dokladů, uložení atd.) objevila chyba “Access violation …”. Opraveno.
Oprava Akce Generuj došlou objednávku v Nabídkách nepřenášela do položky došlé objednávky obsah sloupce Země původu a tím pádem se hodnota převzatá do nabídky z kmenové karty nedostala ani na další doklady generované z došlé objednávky. Opraveno
Oprava V přehledu Sklady, Kmenové karty opravena chyba editoru pro hromadnou změnu, volba Akce, Hromadné změny, záložka 2. Hodnotu atributu Sazba SD bylo možné zadat pouze na 2 desetinná místa. Nyní lze zadat stejný počet desetinných míst (max 6) jako v editoru kmenové karty samotné, volba Přehled, Oprava, záložka 4-Daně, pole Sazba SD.
Oprava Pokud nebyla zadaná Hranice marže (byla NULL), u položky došlo k vyhodnocení, že je pod hranicí marže, ale hlídání marže za doklad prošlo bez varovné hlášky. Opraveno
Oprava Akce Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby při způsobu zadávání ceny bez DPH, plnění s nulovou sazbou DPH a cenách v ceníku s DPH přepsala hodnoty očištěné od DPH při zadání položky na doklad hodnotou včetně DPH. Opraveno

Účetnictví

Novinka Upraveno zobrazování sloupců / sestav v Deníku při přepínání mezi Druhy účetních dokladů. V případě, že se uživatel přepíná z DUD, který nemá přednastavenou sestavu, do DUD, který také nemá přednastavenou sestavu, pak se nezmění zobrazované sloupce (nevrátí se výchozí sestava).
Novinka Do účtovacích procedur při využití slepé procedury ep_Ucto12 byla doplněna kontrola na počet otevřených transakcí přes @@TRANCOUNT, ošetření BEGIN TRAN, COMMIT a ROLLBACK.Ošetření doplněno do účtování : Příjem/Výdej, Faktury/Dobropisy, pokladní doklady, účtenky, penalizační faktury, TimeSheet, ExpenceSheet, Kartové centrum, dodatečné související náklady, Zádržné, Opravné položky, Leasing, Projekty a nedokončená výroba.

Poznámka: Účtování úhrad (všechny typy) byla ošetřena již dříve.

Novinka Upraven algoritmus účtování účtenek v modulu Pokladní prodej s ohledem na to, aby bylo zajištěno správné účtování dokladů i v případě, že doklad obsahuje položky v historické sazbě DPH.
Novinka Z předmětu emailu generovaného automatem pro vystavování upomínek je odstraněno ”HELIOS iNuvio” .
Novinka Do distribučních tiskových formulářů zápočtů bylo doplněno číslo bankovního spojení, na které se má uhradit rozdíl započtených pohledávek a závazků.
Novinka Dataskop , přehled Úhrady , byla zpřístupněna dříve v dataskopu neaktivní akce Účtování úhrad .
Novinka Při přepočtu záloh do doplňkových položek bylo v proceduře hp_ZalFakSk doplněno zaokrouhlení na 2 desetinná místa při výpočtu doplňkových položek. Tím bylo opraveno i účtování faktur – druh řádku kontace Záloha – korekce částka DPH.
Novinka Automatické vystavování upomínek. V přehledu Automatické vystavování upomínek a úroků z prodlení lze akcí Stav zobrazit přehled Automatické vystavování upomínek a úroků z prodlení – stav . Do tohoto přehledu byly přidány 3 vazby: na Faktury vydané , Upomínky a Úroky z prodlení (penalizační faktury).
Novinka Upomínky a úroky z prodlení (penalizační faktury):

 • Byl upraven tisk nově vystavených upomínek a penalizačních faktur tak, aby se tisklo jméno pracovníka, který upomínku nebo penalizační fakturu vyřizuje, ve formátu Jméno Příjmení (podle číselníku zaměstnanců).
 • Do globálních konstant, účetnictví, Upomínky a úroky z prodlení, do oblasti [1] Upomínky a úroky z prodlení je přidáno nové pole s výběrem, Vyřizuje , volby:
  • Autor upomínky/úroku z prodlení (výchozí)
  • Automat autor faktury
  • Vždy autor faktury
 • Podle nastavení nové globální konstanty Vyřizuje , je přednabízeno:
  • Autor upomínky/úroku z prodlení : jméno a příjmení autora upomínky/úroku z prodlení
  • Automat autor faktury – při ručním vystavení upomínky/úroku z prodlení jméno a příjmení autora upomínky/úroku z prodlení, pokud automatem, jméno a příjmení autora faktury.
  • Vždy autor faktury – vždy jméno a příjmení autora faktury.
 • Pokud se bude jednat o autora faktury a upomínaných/penalizovaných faktur by mělo být více, tak se přednabídne jméno a příjmení autora faktury, která má nejvyšší částku.
Novinka Automatické vystavování upomínek a úroků z prodlení (penalizační faktury)V nastavení Konfigurace, Účetnictví, Upomínky a úroky z prodlení oblast [1] upomínky a úroky z prodlení jsou 2 nová volby s výběrem:

Uloženo v databázi volby:

 • Podle uživatelských konstant (výchozí)
 • Vždy
 • Nikdy

Zahrnuto do všeobecných dokumentů volby:

 • Podle uživatelských konstant (výchozí)
 • Vždy
 • Nikdy

Podle uživatelských konstant viz Uživatelské konstanty, Dokumenty, viz zaškrtávátka Dokumenty implicitně ukládat do databáze a Implicitně zahrnovat do všeobecných dokumentů.

Poznámka : Vygenerovaný doklad ve všeobecných dokumentech uložených do databáze smazáním výchozího dokladu (obdobně jako u jiných dokladů, např. faktur), zůstává uložen ve všeobecných dokumentech.

Novinka V souvislosti s novou funkcionalitou Generování kurzových rozdílů vč. zrušení upraveny ve fakturaci sloupce Je kurzový rozdíl, Je nezaúčtovaný KR, Účtováno – kurzový rozdíl. Dále byly doplněny nové sloupce Je úhrada zrušení kurzového rozdílu k bilančnímu dni, Je nezaúčtovaná úhrada zrušení kurz. rozdíl k bilančnímu dni.
Novinka Dočasná tabulka #TabAutoUctoKR , sloupec KteryKR . Atribut KteryKR je doplněn do CREATE tabulky #TabAutoUctoKR i v těchto procedurách : hp_BVUcto_PripravRadek, hp_BVUcto_UctujRadek, hp_UctovaniZapoctuFaktury, hp_Uctuj_Kontace_Pokladna, hp_ZrusPriznakUcto_ZapoctyFaktury.
Novinka Automatické generování upomínek v případě, kdy se požaduje i odeslání formuláře upomínaných faktur. Byla opravena chyba, kdy se v některých případech odeslal jiný dokument navázaný k faktuře místo formuláře faktury.
Novinka Bylo upraveno účtování faktur pomocí účetních kódů – kontací.Při účtování faktur u řádků kontace, kde lze zadat Přepočet , byla upravena kontrola na sazbu DPH. Pro nastavení Přepočet = Kurzový rozdíl není nově sazba DPH kontrolována. Pro bezchybné účtování lze tedy na těchto řádcích účetního kódu zadat účet, který není účtem DPH.

Týká se těchto řádků účetního kódu:

 • Částka DPH
 • Částka daně sum. slevy
 • Záloha – částka DPH
 • Částka DPH (hlavička).

Poznámka: na uvedených řádcích účetního kódu lze použít účet, který není účtem DPH, ale musí být zadána sazba DPH (v poli “DPH“).

Novinka Na doplňkových položkách lze nově editovat daňový klíč (DK). Daňový klíč se doplní podle stávajících pravidel.Není-li doplněn, zjistí se ze Země DPH, směr Příjem/výdej v hlavičce dokladu a sazba DPH na doplňkové položce a DUZP, jaký druh sazby DPH je na doplňkové položce použit. Pouze pro DK, které jsou použity na faktuře vč. přiřazených záloh. Pro tento druh sazby se hledají DK na textových a skladových položkách dokladu, pokud se najde právě 1, rovnou se nabídne. Pokud se jich najde více, je nutno DK vybrat ručně.
Novinka Editor účetního deníkuZměnou data kursu dojde v některých případech i ke změně kursu. Tím se změní i přepočet mezi HM a CM. Program se v těchto případech chová podle následující specifikace:

 • Pokud je zadána částka cizí měny, tak:
  • při změně data kursu se testuje, zda došlo ke změně Množství kursu nebo ke změně Kursu.
  • stejně tak i pokud se kurs změní ručně, tj změní Množství kursu nebo ke změně Kursu.
 • Ve výše uvedených případech se zobrazí dotaz: “ Došlo ke změně kursu, provést přepočet? ” Tlačítka v uvedeném pořadí:
  • HM -> Měna (provede se přepočet, viz stávající akce CZK → Měna)
  • Měna -> HM (provede se přepočet, viz stávající akce Měna → CZK)
  • Ne (Žádný přepočet se neprovede, částka cizí měny (TabDenik.CastkaMena) zůstane beze změny
 • Poznámka: HM – vizuálně je zobrazen kód příslušné hlavní měny, např CZK, EUR,…
Novinka Na základě požadavku o zřízení mechanismu, který by umožnil zaúčtování faktur voláním procedury „dbo.hp_Uctuj_Kontace_VydaneFaktury“ bez ohledu na nastavení atributu „Přededitace“ v účetních kontacích (TabUKod.Editace) byl upraven algoritmus účtování:Předpokládá se volání automatu jobem – přímé volání procedury hp_AutomatUctovani v plánovači apod.

V proceduře hp_AutomatUctovani je nový parametr :

@BezPrededitace =1…natvrdo se zamezí přededitaci (default hodnota)

@BezPrededitace =0…přededitace se řídí dle nastaveni na účetnim kódu

V proceduře hp_AutomatUctovani (je-li @BezPrededitace=1) se vytváří a maže příznaková dočasná tabulka #TabUctoBezPrededitace . Existence této tabulky je testována ve výkonných procedurách účtování a v případě, že existuje, je přededitace potlačena a dojde k zápisu do TabDenik (procedurou hp_PrenesDenikUctoDoDeniku). Nadále platí nutnost vytvoření procedury ep_Ucto12 , kde je výkonný kód účtování.

Funkcionalita je zapojena do účtování těchto prvotních dokladů : faktury a dobropisy, výdejky a příjemky, pokladní doklady, doklady pokladního prodeje, Leasing, úroky z prodlení, dodačné souv.náklady, zádržné, Time sheet, Expence sheet, pohyby majetku a bankovní výpisy. (V případě požadavku budou doplňovány další akce účtování.)

Pro okamžitou pomoc je možné vyžádat vytvoření PATCHe.

Pro jednotlivé pohyby majetku platí tato nastavení parametrů :

 • Účetní pohyby : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=3, ep_Ucto12 – volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekPohybyAll s parametrem @SkuPoh=0
 • Daňové pohyby : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=25, ep_Ucto12 – volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekPohybyAll s parametrem @SkuPoh=1
 • 3.pohyby : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=12, ep_Ucto12 – volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekPohybyAll s parametrem @SkuPoh=3
 • Pohyby umístění : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=7, ep_Ucto12 – volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekUmisteni

Při zapojení pro účtování bankovních výpisů je zapojení složité, sekvence volání jednotlivých procedur a příkazů v ep_Ucto12 by měla být následující :

EXEC dbo.hp_BVUcto_InfoZVypisu

EXEC dbo.hp_BVUcto_PripravRadek

EXEC dbo.hp_BankaZapisVysledekProcesOkna

EXEC dbo.hp_BVUcto_UctujRadek

EXEC dbo.hp_BankaZapisVysledekProcesOkna

IF EXISTS(SELECT 1 FROM #TabDenikUcto WHERE IDBankVypisH=46) EXEC dbo.hp_BVUcto_UctujSumace

EXEC dbo.hp_BVUcto_PrenosDoDeniku

UPDATE u SET CastkaHM=NULL,CastkaHM_Proti=NULL

FROM TabBankVypisRUhrady u

JOIN TabBankVypisR r ON r.ID=u.IDRadek

WHERE r.Stav<>2 AND r.IDHlava IN(46) AND (u.CastkaHM IS NOT NULL OR u.CastkaHM_Proti IS NOT NULL)

UPDATE TabBankVypisR SET CastkaHM=NULL,CastkaHM_Proti=NULL

WHERE Stav<>2 AND IDHlava IN(46) AND (CastkaHM IS NOT NULL OR CastkaHM_Proti IS NOT NULL)

Novinka Doplněno účtování k úhradě Zrušení kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Pro tuto úhradu se využívá zaúčtování “zdrojové” úhrady Kurzový rozdíl k bilančnímu dni, s přihlédnutím k nové globální konstantě pro Účetnictví – Účtování zrušení kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Konstanta umožňuje dvě varianty účtování S obrácením znaménka +/- nebo Na opačné strany MD / Dal.
Novinka Editor účtového rozvrhu, tlačítko napravo od pole Daň.neuzn.účet DPH-daň z příjmu.Daňově neuznatelný účet – Účet, na který se účtuje daňově neuznatelná část plnění při poměrném krácení daňových výdajů odpovídající základu daně resp. ostatním částkám. Daňově neuznatelný účet (DPH) – Účet, na který se účtuje daňově neuznatelná část plnění při poměrném krácení daňových výdajů odpovídající částce DPH.

Příklad: faktura přijatá, základ daně 1000 EUR DPH 20%, tj. 200 EUR. Poměrné krácení daňových výdajů koeficientem 80%. Na Daňově neuznatelný účet (např. 50199) se bude účtovat 1000 EUR * (100-80) / 100 = 200 EUR. Na Daňově neuznatelný účet (DPH) (např. 54899) se bude účtovat 200 EUR * (100-80) / 100 = 40 EUR. Když nebude Daňově neuznatelný účet (DPH) vyplněn, bude se celá krácená částka (podle příkladu 240 EUR) účtovat na Daňově neuznatelný účet.

Novinka Byla doplněna funkcionalita Automatické generování upomínek a úroků z prodlení – generování ze saldokonta:Upomínky : Pokud se přes vazby přes účetní řádky nalezne faktura (stačí jedna), která má zaškrtnuto Neupomínat , upomínka se nebude k danému saldokontnímu případu negenerovat.

Úroky z prodlení (penalizační faktury) : Pokud se přes vazby přes účetní řádky nalezne faktura (stačí jedna), která má zaškrtnuto Nepenalizovat , úrok z prodlení (penalizační faktura) se nebude k danému saldokontnímu případu negenerovat.

Novinka Podle novely zákona o daních z příjmů, zákona č. 586/1992 Sb., která byla provedena v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), § 23i a § 23j, je umožněno daňovým subjektům za podmínek dle zákona vstoupit do režimu vylučování kursových rozdílů. Vstup do režimu vylučování kursových rozdílů je dobrovolný.Metodika

V saldu a na fakturách bude k dispozici nová akce Kurz.rozdíl k bil.dni vč. zrušení . Účtování bude provedeno na daňově neuznatelných účtech kursových rozdílů 563 a 663. Při účetní závěrce provedete k rozvahovému dni přecenění cizoměnových pohledávek a závazků na nedaňových analytikách kursových rozdílů. Tím budou v rozvaze správně oceněny cizoměnové pohledávky a závazky, dtto ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady ve výkazu zisku a ztráty. Pro účely stanovení základu pro výpočet daně z příjmů však budou tyto nerealizované kursové rozdíly vyloučeny (nedaňové analytiky).

Další den, tj. první den následujícího účetního období bude kursový rozdíl k bilančnímu dni zrušen (vystornován) opačným účetním dokladem.

Teprve při realizaci (úhradě) cizoměnové pohledávky nebo závazku bude účtován standardně kursový rozdíl k úhradě na daňových analytikách kursových rozdílů a kursové rozdíly za všechna období od vzniku cizoměnové pohledávky nebo závazku budou realizovány až v okamžiku úhrady a zohledněny ve výpočtu daně z příjmů.

Do globálních konstant Konfigurace – Účetnictví -záložka Účetnictví – oblast “Nastavení dohledání kurzu“ bylo přidáno nové nastavení “ Účtování zrušení kursového rozdílu k bilančnímu dni “, volby:

 • S obrácením znaménka +/-
 • Na opačné strany MD / Dal

Do přehledu salda a salda k datu/období stavu byla přidána do podmenu účtování nová akce Kurz.rozdíl k bil.dni vč. zrušení . Akce provede standardní účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni a současně i účtování zrušení kurzového rozdílu do nového dokladu. Využívá se kontace s Druhem pohybu Saldokonto-kurz.rozdíl k bil.dni (stejný druh pohybu jako pro stávající akce Kurz.rozdíl k bil.dni), viz i doporučení níže.

Doklad o zrušení kurzového rozdílu je generován pro datum případu o jeden den vyšší než doklad kurzového rozdílu. Všechny hodnoty jsou stejné jako v dokladu kurzového rozdílu až eventuálně na : Období, období stavu, Číslo dokladu, Číslo řádku, Datum případu. V případě nastavení “Účtování zrušení kursového rozdílu k bilančnímu dni“ na hodnotu “S obrácením znaménka +/-“ je u částky obrácené znaménko. V případě nastavení “Účtování zrušení kursového rozdílu k bilančnímu dni“ na hodnotu “Na opačné strany MD / Dal“ je zaúčtováno na opačnou stranu.

Doporučení – kontace Účtování kursového rozdílu k bilančnímu dni v saldokontu a ve fakturaci – doporučujeme založit nové analytiky účtů kursových rozdílů 563 a 663, nedaňové z hlediska daně z příjmů. Na kontacích Účtování kursového rozdílu k bilančnímu dni v pokladně a na účtu – např. účet banky – ponechte analytiky účtů kursových rozdílů 563 a 663, daňově účinné.

Novinka Kontace saldokonta, druhy pohybu:

 • Saldokonto-kurz.rozdíl k fakturám
 • Saldokonto-kurz.rozdíl k bil.dni
 • Saldokonto-dorovnání setin měny
 • Saldokonto-přeúčtování
 • Saldokonto-úhrada faktury
 • Saldokonto-srážková daň

Pro druhy řádků kontace:

 • Saldokontní řádek
 • Vyrovnání zisk
 • Vyrovnání ztráta
 • Kurzový zisk
 • Kurzová ztráta

je na řádcích účetních kódů umožněno zadání “Text do účta“.

Lze vybrat z těchto voleb:

 • Nic
 • Párovací znak
 • Datum účtování
 • Vlastní text
 • Zadaný text
 • Uživatelský sloupec

Poznámka : Po přechodu na novou verzi je změnovým skriptem přednastavena volba “Zadaný text“, aby byla zachována kontinuita, protože původně se přenášel právě a pouze zadaný text.

Novinka Generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni vč. stornaVytvořena nová akce přehledů Faktury vydané, Faktury přijaté a Faktury k datu. Cílem akce je vygenerovat kurzový rozdíl k bilančnímu dni a zároveň ke dni následujícímu vytvořit úhradu Storno kurzového rozdílu k bilančnímu dni (nový typ úhrady).

Vzniklé úhrady (kurzový rozdíl k bilančnímu dni a storno úhrady kurzového rozdílu k bilančnímu dni) jsou svázané a pokud chce uživatel odstranit jednu z těchto úhrad, odstraní se i úhrada návazná. Pokud by nebylo možné jednu z úhrad odstranit, pak zůstanou obě.

Pro účtování úhrady Storno kurzového rozdílu k bilančnímu dni se využije kontace, která je pro Kurzový rozdíl k bilančnímu dni.

Novinka Účtování výkazu DPH, výběr párovacího znaku v kontaci pro druh řádku kontace Daňová povinnost (odpočet).Stávající volba “1100MMRRRR (1100 měsíc a rok)” je přejmenována na “1100MM/4QRRRR (1100 měsíc/čtvrtletí a rok)“.

Pro tuto volby systém dle nastavení pole “Plátce“ na období DPH sestaví párovací znak takto :

 • měsíční plátce, párovací znak = 1100MMRRRR (např. pro 6. měsíc 2024 takto 1100062024)
 • čtvrtletní plátce, párovací znak = 11004QRRRR (např. pro 2. čtvrtletí 2024 takto 1100422024)

Úprava je provedena pro vzor výkazu DPH SK EU 2021 a následující.

Poznámka: tato volba se uplatní pouze pro účtování slovenského výkazu DPH. V případě účtování českého přiznání k DPH bude při této volbě párovací znak prázdný.

Novinka Byl vyřešen požadavek, aby bylo možno zakázat účtovat prvotní doklady za základě různých podmínek uživatelů. Proto do procedur účtování prvotních dokladů, tj. faktury a dobropisy, příjemky a výdejky, pokladní doklady, účtenky a pohyby leasingu, bylo přidáno spuštění externí procedury ep_UCTO13 . Netýká se účtování banky, majetku, mezd a nedokončené výroby.Procedura ep_UCTO13 je volána hned na začátku účtovacích procedur a je ji možno využít např. pro zakázání účtování dokladů dle nastavených podmínek. Procedura má jediný vstupní parametr ID prvotního dokladu. Účtování dokladu se neprovede vyvoláním příkazu RAISERROR .

Příklad procedury ep_UCTO13: Zakázat účtování faktur a skladových dokladů, u kterých je rok pořízení nižší než 2023:

CREATE PROCEDURE dbo.ep_UCTO13 @ID INT

AS

SET NOCOUNT ON

IF (SELECT YEAR(DatPorizeni) FROM TabDokladyZbozi WHERE Id=@ID)<2023

RAISERROR(‚Účtovat doklady před rokem 2023 je zakázáno‘,16,1)

Novinka V případě přijaté faktury v cizí měně s místem plnění v tuzemsku, kdy dodavatel v rekapitulaci DPH vyčíslí jiné částky, než spočítá systém, je možnost pomocí ručně zadané doplňkové položky na záložce 2 – DPH korigovat základ a částku DPH tak, aby údaje odpovídaly faktuře dodavatele. Nově je zabezpečeno účtování pomocí řádky účetního kódu Základ daně – korekce(hlavička) a Částka daně – korekce(hlavička) . Na těchto řádcích musí být nastaveno “Přepočet“ = “Účetní“ a “Uplatnit DPH“ = “Ano“.Dále musí platit podmínky pro doplňkové položky na faktuře :

 • Způsob vzniku = Ručně
 • hodnota Doplňková položka – základ DPH = 0 a hodnota Doplňková položka – DPH = 0
 • hodnota Doplňková položka (daň. kurz) – základ DPH HM nebo hodnota Doplňková položka (daň. kurz) – DPH HM musí být nenulová

Když jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, systém generuje řádky korekcí do účetního deníku, které mají vyplněn základ daně resp. částku daně, ale částka je vždy nulová .

Pozn. tímto řešením vzniká rozdíl účetní a daňové evidence na daném účetním dokladu.

Pokud budete chtít tento rozdíl odstranit, je nutné doplnit ručně do účetního dokladu příslušný řádek/řádky.

Novinka V editoru pro hromadnou změnu v číselníku účtů jsou do oblasti 2 doplněna zaškrtávátka pro nastavení Párovacího znaku 2 dle Párovacího znaku.
Novinka Na základě požadavku, aby se ihned po realizaci příjemky, výdejky nebo faktury ihned tyto doklady účtovaly (1) s tím, že osoba, která doklad realizuje (skladník,…) nemá právo účtování ovlivnit ani v okamžiku účtování (2) ani následně prostřednictvím pohledu do účetního deníku (3) nebo odúčtováním dokladu (4).(1) třeba zajistit pomocí nastavení Def. OK – realizace a účtování

(2) třeba zajistit tím, že se na příslušné kontaci nastaví přededitace NE

(3) jedná se o pohled do účetního deníku, je nutno použít právo na zobrazení přehledu “Pohled do účetního deníku“ (číslo přehledu = 160)

(4) pro zamezení možnosti odúčtování dokladu jsou provedeny následující úpravy:

Příjemky a výdejky

 • stávající právo na účtování ponecháno, řídí akce pro účtování (včetně účtování nulových dokladů a editace zaúčtovaného dokladu)
 • přidáno nové právo na odúčtování , řídí akce pro odúčtování (odúčtování a zrušení příznaku účtování)
 • práva jsou samostatná pro příjem a výdej
 • z menu akcí odebrány akce pro účtování a odúčtování úhrad

Faktury a dobropisy přijaté a vydané

 • stávající práva na účtování a odúčtování ponechána
 • přidáno nové právo na účtování a odúčtování úhrad – “ Účtování úhrad “, řídí akce pro účtování a odúčtování úhrad, všechny druhy účtování, pohledu do účetnictví a odúčtování:
  • Kurzový rozdíl
  • Dorovnání
  • Úhrady
  • Úhrady dobropisem
 • práva jsou samostatná pro přijaté a vydané faktury

Úhrady

 • akce pro účtování a odúčtování úhrad, kurzového rozdílu atd. v přehledu úhrad se řídí nastavením práva “Účtování úhrad“

Akce “Editace zaúčtovaného dokladu“

 • u této akce je výjimka – aby byla akce povolena, je nutné mít nastavena práva na účtování i odúčtování zároveň

POZOR

Přidání nových práv

 • Příjemky a výdejky: právo na odúčtování
 • Faktury a dobropisy přijaté a vydané: právo účtování úhrad

znamená

 • pro POZITIVNÍ režim práv (konstanta „Standardně práva na všechny akce zakázána“ není zaškrtnutá)- ODEBRAT nová práva osobám, které je nesmí provádět
 • pro NEGATIVNÍ režim práv (konstanta je zaškrtnutá)- PŘIDAT nová práva osobám, které je mají provádět
Novinka Editor kurzovního lístku.Byl upraven algoritmus pro sestavení labelu pole Kurz v editorech Kurzovní lístek a Kurzovní lístek cizích měn

Přehled Kurzovní lístek

 • Hlavní měna má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k valutě (např. CZK). Upraveno na HHH/XXX, kde HHH = kód hlavní měny, např. CZK, XXX = kód cizí měny, např. USD, EUR, PLN,… např. CZK/USD.
 • Hlavní měna má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k hlavní měně (např. EUR). Upraveno na XXX/HHH, kde HHH = kód hlavní měny, např. EUR, XXX = kód cizí měny, např. USD, PLN, CZK… např. USD/EUR.

Přehled Kurzovní lístek cizích měn

 • Měna DPH má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k valutě (např. CZK). Upraveno na DDD/XXX, kde DDD = kód měny DPH např. CZK, XXX = kód cizí měny, např. USD, EUR, PLN,… např. CZK/USD.
 • Měna DPH má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k hlavní měně (např. EUR). Upraveno na XXX/DDD, kde DDD = kód měny DPH např. EUR, XXX = kód cizí měny, např. USD, PLN, CZK… např. USD/EUR.
Novinka Při účtování nedokončené výroby, případně i projektového řízení, jsou nově odlišovány jednotlivé druhy pohybu z hlediska různého nastavení Neseskupovat stejné řádky na Účetních kódech (kontacích) tak, aby se seskupené řádky nedostaly i do neseskupených, případně naopak.
Novinka Kontace pro druh pohybu Saldokonto-srážková daň, Druh řádku kontace Saldokontní řádek. Kombo Párovací znak umožňuje nově nastavit všechny volby stejné jako kontace druh pohybu Saldokonto-úhrada faktury, druh řádku kontace Saldokontní řádek.
Novinka Byla doplněna funkcionalita automatického vystavování upomínek a úroků z prodlení (penalizačních faktur)Byla doplněna kontrola na “Datum do kdy neupomínat” zadané na organizaci, pokud je datum vystavení upomínky nižší než načtené datum, upomínka není dále zpracována. Týká se vystavení upomínek ze Salda i z Fakturace.

Dále byla doplněna úprava (posunutí) datumu splatnosti saldokontního případu o počet dnů zadaných na poznámce k saldokontnímu případu “Datum do kdy neupomínat“. Týká se pouze vystavení upomínek ze Salda.

Pokud je některá z výše uvedených kontrol vyhodnocena (stačí jedna), že se upomínka resp. úrok z prodlení nemá vystavit, tak se upomínka resp. úrok z prodlení nevystaví.

Novinka Přiznání k DPH – lze otevřít přiznání DPH (obě funkce – Otevření období DPH i Otevření období DPH aktuálním uživatelem), i když je vygenerované a uzavřené Dodatečné období DPH k tomuto období.Upraven kontrolní algoritmus akce Otevření období DPH:

 • existuje uzavřené řádné období DPH a otevřené dodatečné období DPH stejné země a časové periody – pokus o otevření řádného období DPH končí hlášením : “Existuje jiné otevřené období DPH stejné periody. Období DPH nelze otevřít.“
 • existuje uzavřené řádné období DPH a uzavřené dodatečné období DPH stejné země a časové periody – pokus o otevření řádného období DPH končí hlášením : “Existuje jiné období DPH stejné periody, které je uzavřeno později. Období DPH nelze otevřít.“

Stejný algoritmus platí i pro akci Otevření období DPH aktuálním uživatelem

Novinka Je upraveno chybové hlášení o informaci o druhém párovacím znaku a je upravena akce kopírování dokladu přeúčtování o funkcionalitu druhého párovacího znaku.
Novinka Při účtování dodatečných souvisejících nákladů (DSN) může uživatel v editaci před zaúčtováním zaúčtovat pouze některé doklady. V přehledu „Dodatečné související náklady“ se však zaškrtne pole ve sloupci účtováno, i když proběhne účtování pouze jednoho nebo jen některých dokladů, což je matoucí.Aby k této situaci nedocházelo, při přenosu dokladů do deníku a exportech dokladů z přehledu Editace systém automaticky označí všechny řádky v přehledu Editace před zaúčtováním a dalším spuštěním akce Účtování resp. stiskem klávesy F6 se zaúčtují všechny doklady.
Novinka Bylo upraveno účtování příjemek / výdejek v případě používání recyklačních příspěvků.Pokud je na řádku účetního kódu nastaveno pole “Recykl.příspěvek“ na “Ignorovat“, je seskupeno bez ohledu na recyklační příspěvek.

Původní funkcionalita účtování recyklačního příspěvku pro nastavení pole “Recykl.příspěvek“ na “Odečíst“/”Neodečíst” zůstala zachována (k seskupení nedochází nikdy, vždy se tvoří nové řádku deníku).

Oprava Bylo opraveno rozkopírování Přiznání k DPH automatem i ruční – akcí z přehledu Období DPH.a) rozkopírování automatem

 • opravena chyba – v tabulce #TabObdobiDPH chyběl atribut ZpusobPevneKurzy
 • opravena chyba – přetečení proměnné @S3, doplněna proměnná @S5
 • úprava kontroly na existující období DPH – ne dle Název ale dle DatumOd a DatumDo

Pozn. při rozkopírování automatem je potřeba zaškrtnout zaškrtávátko “Rozkopírovat i přiřazené účty/daňové klíče“ v editoru záznamu “Číselník období DPH“, aby došlo k rozkopírování vazeb na účty/daňové klíče

b) ruční rozkopírování – akcí z přehledu období DPH

 • úprava kontroly na existující období DPH – ne dle Název ale dle DatumOd a DatumDo
 • doplněn kód pro rozkopírování vazeb na daňové klíče

Pozn. při ručním rozkopírování akcí z přehledu období DPH dojde k rozkopírování vazeb na účty/daňové klíče vždy

Oprava Byla opravena chyba, odeslání upomínky Hromadně pro email končí chybou:  Could not convert variant of type (Null) into type (Integer) pro případ, že je nastaveno i odesílat formulář faktur. Jedná se o vystavování upomínek z fakturace.Důvod chyby: Na faktuře nebyl tiskový formulář, nebyl na řadě FV daný tiskový formulář, a formulář nebyl ani v konfiguraci v sekci upomínek. Tím systém neví, který tiskový formulář vytisknout a odeslat

Opraveno, v uvedeném případě se hláška nezobrazí. Tiskový formulář faktury se neodešle, protože systém neví, který tiskový formulář vytisknout a odeslat.

Oprava Pokud byla v přehledech Vzájemných zápočtů (ve fakturaci i nad saldokontem) výchozí sestava, která zobrazovala sloupce i z návazných číselníků Organizace, Období, Období stavu,… pak se při generování vzájemného zápočtu přes funkcionalitu Návrhář zápočtů objevila chyba [SQL:209,16] Ambiguous column name ‚Id‘. Zápočet se vygeneroval v pořádku. Opraveno.
Oprava Pokud SMTP server vrátil chybu (neexistující emailová adresa,…) při automatickém vystavování upomínek, tak automat zastavil odesílání. Opraveno.
Oprava Automatické zaúčtování založené na proceduře hp_AutomatUctovani, chyba: invalid column „KteryKr“.Procedura hp_AutomatUctovani nedefinuje správně dočasnou tabulku nutnou pro zaúčtování. Následkem toho nefunguje  automatické zaúčtování založené na proceduře hp_AutomatUctovani. Proto je opravena tvorba dočasné tabulky #TabAutoUctoKR.
Oprava Byla doplněna funkcionalita poměrného koeficientu. Pro druh řádku kontace Částky daně s nastavením Přepočet = Kurzový rozdíl se neprovádělo rozúčtování. Opraveno, i pro Částky daně s nastavením Přepočet = Kurzový rozdíl se rozúčtování provede.
Oprava Je opraveno účtování výkazu DPH, Druh řádku kontace Úprava odpočtu daně , na formuláři řádek 60. Nyní respektuje stranu účtování MD/Dal (měl by být nastaven na Dal) a znaménko čísla na řádku 60.Poznámka – při nastavení Druh řádku kontace Úprava odpočtu daně účtovat na MD, bude účtováno oproti formuláři ř. 60 s opačným znaménkem.

Účtovníctvo (SK)

Novinka Na doplnkových položkách po novom je možné editovať daňový klúč. Daňový klúč sa doplní podľa nasledovných pravidiel:Ak nie je vyplnený DK, zistí sa na hlavičke dokladu: Krajina DPH, smer Príjem/Výdaj v hlavičke dokladu, sadzba DPH a DUZP. Tým sa zistí, aký druh sadzby DPH sa na doplnkovej položke použije.

Následne pre tento druh sadzby sa hľadá DK na textových a skladových položkách dokladu:

Výroba

Novinka Drobné zlepšení ergonomie při kopírování kmenových karet s vazbou na výrobu.Pokud se bude kopírovat pouze jedna položka a vše proběhne bez problémů, dojde automaticky k uzavření procesního okna kopírovaných skladových parametrů a hned se zobrazí druhé okno pro kopírování výrobních parametrů.
Novinka Při zakázkové modifikaci konstrukce a technologie se dosud musel každý dílec zahájit akcí ve stromečku samostatně.Nově lze modifikaci zahájit automaticky při kliknutí na dílec (podobně jak je to při změnování standardního TPV). Tuto funkcionalitu lze uživatelsky zapnout, případně vypnout na akci místní nabídky na stromovým rozpadem vyráběných dílců.
Novinka Na řadě výrobních příkazů je nový parametr „Uzavřené operace vyřadit z kontroly posloupnosti“.Nastavení tohoto příznaku má vliv na nápočet atributu „Kusy před operací“.
Novinka Byla rozdělena definice uživatelských editorů mezi základními tabulkami a alternativami.Důvodem byla nefunkčnost infopolíček, které se vždy načítaly jen z hlavní tabulky. Nad alternativami tedy bude nutné nově nadefinovat uživatelský editor samostatně.

Tato změna uživatelských editorů se týká následujících přehledů:

 • Kusovníkové vazby & Alternativy kusovníkové vazby & Kopie kusovníkové vazby
 • Technologické postupy & Alternativy operace & Kopie postupu
 • Materiály a polotovary pro výrobu & dočasná tabulka v přípravné fázi tvorby kusovníkové vazby
 • Výrobní příkazy & Budoucí výrobní příkazy (dočasná tabulka)
Novinka V rámci změn v konstrukci a technologii byla rozšířena standardní funkce “Kopie vazeb – Rozkopírování”.Nově umožňuje rozkopírovat označené položky i do zakázkových modifikací vyráběných dílců.
Novinka V přehledu Vyráběné dílce byla naprogramována podpora importu vazeb ostatních přímých nákladů (OPN).Funkcionalita je shodná, jako u ostatních importních přehledů.