Helios – nová verze 3.0.2024.0127

dots
dots

Banka

Oprava Při odesílání zahraničního příkazu do BankApp se do IBAN příjemce dostal chybně IBAN plátce.Opraveno

Mzdy (CZ)

Novinka Příloha k žádosti o DNP – pravděpodobný průměrný výdělek a zkrácený úvazekV případě hodinové mzdy se u zkráceného úvazku při pravidelné pracovní době počítal pravděpodobný průměrný výdělek v měsíci vzniku PN z fondu plného úvazku.

Upraveno.

V případě hodinových mezd se tedy určuje fond pracovní doby pro výpočet v měsíci vzniku PN:

 • u zaměstnanců s kalendářem pro pravidelnou pracovní dobu jako počet pracovních dnů bez svátků z osobního kalendáře v měsíci vzniku PN x denní úvazek ze mzdových údajích
 • u zaměstnanců s kalendářem pro nepravidelnou pracovní dobu jako počet hodin v pracovních dnech bez svátků z osobního kalendáře v měsíci vzniku PN

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – Tlačivo RZD 2023 – “90 %”V prípade, že bol v editore RZD zaškrtnutý atribút “90 % príjmov v SR”, tak sa toto zaškrtnutie nezobrazilo v distribučnom tl. formulári:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403534 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2023

Upravené

Novinka NOVINKA – Dočasné odpustenie odvodov zamestnávateľa od 3/2024 do 6/2024 – “potravinári”Od 1. marca 2024 môže Sociálna poisťovňa začať uplatňovať ustanovenie § 293ge zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 28/2024 Z. z. , t. j. poskytnúť štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov aj za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 , a to aj pre nový okruh zamestnávateľov s vybraným SK NACE. Ide o zamestnávateľov, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do triedy 01.13, 01.21, 01.24, 01.25, 01.50 a 03.22.

Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov aj za mesiace marec až jún 2024 súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. marca 2024 a aj s nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 2 k  Schéme štátnej pomoci, podľa ktorých sa predlžuje obdobie odvodovej úľavy pre potravinárov aj na mesiace marec až jún 2024. Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci schválila Európska komisia dňa 19. februára 2024. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 a 2 SA. 111988 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 29. februára 2024 č. 43/2024, v časti Štátna pomoc a iné programy podpory pod č. G000014. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 a 2 SA. 111988 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 29. februára 2024, t. j. dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku.

Bližšie informácie:

https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-zamestnavatelia-uz-mozu-podavat-vyhlasenie-za-mesiac-marec-2024

UPOZORNENIE: za mesiac február 2024 je zamestnávateľ povinní platiť poistné na sociálne poistenie v plnej sume.

Na základe tejto zmeny používateľ postupuje v systéme HELIOS iNuvio nasledovné:

1. Ten zamestnávateľ, ktorí si chce začať uplatňovať dočasné odpustenie odvodov na sociálne poistenie (tj má schválenú žiadosť o štátnu dotáciu), si musí PRED zahájením výpočtu mzdy:

a. pre účely štandardného výpočtu poistného v mzdovom období schválenej štátnej pomoci zaškrtnúť konštantu “Potravinári” (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia Poistenie časť Sociálne poistenie.

Konštanta je viditeľná len nad mzdovým obdobím od 8/2023-1/2024 a 3/2023-6/2024.

b. pre účely spätného rozpočtu SP v mzdovom období schválenej štátnej pomoci nastaví mzdovú konštantu Obdobie zúčtovania – VPP buď na:

 • nasledujúce obdobie (tj. v hlavičke VPP výkazu bude uvedené nasledujúce mzdové obdobie) alebo na
 • vybrané obdobie (tj v hlavičke VPP výkazu bude uvedené vybrané/spracovávané mzdové obdobie.

Ak zvolí hodnotu “nasledujúce mzdové obdobie”, tak sa v spätnom rozpočte SP bude zohľadňovať nastavenie atr. Potravinári z nasledujúceho obdobia.

Príklad:

Spracovávame mzdy za 3/2024

MK Potravinári v 3/2024 je zaškrtnutá

MK Obdobie zúčtovania príjmov VPP má nastavenú hodnotu nasledujúce obdobie, tj. v hlavičke VPP bude obdobie 4/2024.

Ak v mzdovom období 4/2024 nebude ešte schválená štátna pomoc pre obdobie 4/2024 (tj atr. Potravinári nebude zaškrtnutý), tak pri výpočte mzdy za 3/2024, ktorej príjmy podliehajú spätnému rozpočtu a obdobím ich zúčtovania/vyplatenia bude mesiac 4/2024, sa neuplatní pri týchto príjmoch štátna pomoc “potravinári”.

2. Po zaškrtnutí tejto konštanty sa vo výpočte poistného aplikuje odpustenie odvodov na SP za firmu. Priamo v editore Výpočtu miezd na záložke Poistenie

a. je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:

Vymeriavací základ – potravinári

Odvod poistného – potravinári

Pôvodné atribúty pre VZ a Poistenie sú bez zmeny.

b. akcia Spätný rozpočet SP je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:

 • VZ potrav.
 • Odvod potr.

Pôvodné atribúty pre VZ a Poistenie sú bez zmeny.

3. Pri generovaní platobných príkazov s Typom odvodu Sociálne poistenie bez nem. dávok sa načítava hodnota z atribútu Odvod poistného – potravinári.

4. Distribučné tlačové formuláre/elektronické výkazy pre:

 • výkazy MVPP/VPP – bez zmeny
 • výplatné lístky – úprava ceny práce a odvodu SP za zamestnávateľa
 • Mzdový list – úprava ceny práce a odvodu SP za zamestnávateľa
 • Generátorové mzdové zostavy – úprava rozširujúcich funkcií
 • Štatistické zostavy – úprava odvodu SP za zamestnávateľa

5. Predkontácie do účtovníctva – generovanie vygeneruje do nákladov odvod SP za zamestnávateľa znížený o úľavu za “potravinárov”.

6. Rezerva za nevyčerpanú dovolenku z roku 2024 – bez zmeny

Novinka ÚPRAVA – Preddavková a zrážková daň – zaokrúhľovanieS účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Pri výpočte dane (mesačnej/ročnej)v systéme HELIOS iNuvio sa tento spôsob zaokrúhlenia aplikoval až pri finálnej sume dane (medzisúčty boli na 6 DM), pri tomto spôsobe zaokrúhľovania mohol v niektorý prípadoch progresívneho zdaňovania vzniknúť € 0,01 rozdiel.

Upravené

UPOZORNENIE:

Nový spôsob zaokrúhľovania medzisúčtov je zapojený od mzdového obdobia 1/2020, tzn., že ak po update na túto verziu dôjde k prepočtu mzdy/RZD, aplikuje sa nový spôsob zaokrúhľovania.

Sklady, nákup a prodej

Oprava Od verze 3.0.2024.0100 se při realizaci storna výdeje v případě, že byla na řadě storna výdeje zadána řada dobropisu pro návazný doklad, začal dobropis automaticky generovat, a to bez ohledu na to, zda byla původní výdejka fakturovaná, nebo nebyla, nebo k nerealizovanému stornu již byl dobropis vytvořen. Pokud se v implementaci v příslušných řadách dokladů mohou vyskytovat takové případy, a není tedy žádoucí automaticky při realizaci storna výdeje dobropis generovat, je na řadě pro storna výdejek nové nastavení Generovat při realizaci , jehož odškrtnutím lze automatické generování vypnout (prvotně je tento parametr na řadě zaškrtnut).