Helios – nová verze 3.0.2024.0121

dots
dots

Evidence pošty

Oprava Opravena chyba HTTP/1.1 401 Unauthorized, která nastávala při pokusu o příjem nebo odeslání velkoobjemové datové zprávy.
Oprava Došlá pošta – akce Kopie chybně přenášela hodnotu interního sloupce RadaDokladuPP a DruhPohybuZboPP z původního záznamu, místo aby je naplnila dle nastavení na schránce, do níž se kopíruje. V daném případě pak nebylo možné k záznamu připojit příslušný druh doklad v dané řadě. Opraveno

Majetok (SK)

Novinka Boli upravené stĺpce nad prehľadom kariet majetku pre druh pohybu “ Vyradenie krátením ”, kde sa zobrazujú správne sumy v nasledovných stĺpcoch:

  • TabMaKar.DP_CenaPuvodni
  • TabMaKar.VstCenPuvodni
  • TabMaKar.DPOpravky
  • TabMaKar.DPZusCenPuvodni
  • TabMaKar.DPZusCenVyrazeni
  • TabMaKar.ZvyCenPuvodni

Mzdy (CZ)

Novinka Stravenky do limitu a nad limit – zaokrouhleníNově dochází k zaokrouhlení částek stravenek v přehledu Stravné. Částku do limitu nově zaokrouhlujeme, a to na celé koruny nahoru (Zákoník práce). Celkovou částku za stravenky (příspěvek za organizaci + příspěvek z fondu) nově zaokrouhlujeme, a to na celé koruny nahoru (Zákoník práce). Následně je tedy i příspěvek na stravenky nad limit zaokrouhlený. Dosud docházelo k matematickému zaokrouhlení stravenek do limitu jen ve výpočtu mzdy.

Pro případné uplatnění těchto změn u již vypočtených mezd je třeba zrušit uzavření stravenek, uzávěrku stravenek provést znovu a poté přepočítat mzdy.

POZOR !!!

Přepočet může ovlivnit výši vyplacených odvodů a mzdu! Pozor tedy na to, pokud již bylo vyplaceno.

Zpravidla nebude nutné toto provádět. Mohl se objevit problém v případě, kdy se u zaměstnance vyskytl příspěvek nad limit – následně se do účetnictví a do přehledu o výši pojistného na ČSSZ do vyměřovacího základu pro výpočet slevy na SP promítaly haléře.

Novinka Mzdy – Penzijní fondy nastavení – PF před 1.1.2024Dle upřesnění finanční správy se rozdělení a vykazování penzijních pojištění na formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech týká jen nových smluv od 1.1. 2024:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2024/informace-k-tiskopisu-25-5460-vzor-32

Pokud tedy na srážkové mzdové složce pro srážku penzijního příspěvku zaměstnavatele nebude nastaven Druh fondu (resp. bude neurčeno/smlouva do roku 2023), nebude se částka načítat do potvrzení o příjmu.

Na základě tohoto byla upravena akce Penzijní fondy nastavení na přehledem Paušály a srážky. Byla přidána varianta “neurčeno/smlouva do roku 2023“. Akce nastaví tuto hodnotu od vybraného období dál (pokud příslušný příspěvek do formuláře nemá vstupovat).

Při zadání nového paušálu je nyní umožněno zadat srážkovou MS pro PF za zaměstnavatele i s druhem fondu “neurčeno/smlouva do roku 2023“. Při ukládání se zobrazí měkká hláška: “Penzijní fond – srážka za zaměstnavatele. Pro smlouvy od roku 2024 je třeba přiřadit druh penzijního fondu. Pokračovat?”

Novinka Dohody – přepočet nároku na dovolenou vs. předzpracováníV některých případech (např. zadání odpracovaných hodin do předzpracování při již založeném výpočtu mzdy) nedocházelo u dohod s nulovým kalendářem k aktualizaci nároku na dovolenou v kartě zaměstnance hned, ale byl nutný opakovaný přepočet mzdy (v přehledu nároku na dovolenou byl nárok aktualizován správně).

Upraveno.

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – RZD a Potvrdenie o zaplatenej dani – obrázok pečiatky/podpisuDo nasledovných distribučných tlačových formulárov bol doplnený tlačový zdroj, ktorý zobrazuje nahratý obrázok pečiatky a podpisu zamestnávateľa:

Systémové číslo / Názov
-403495 / Potvrdenie (2% alebo 3% dane)
-403534 / Ročné zúčtovanie dane

Poznámka:

Obrázok pečiatky a podpisu sa načítava z Používateľských konštánt – lokálnych zo záložky El. podpis podzáložky Obrázok podpisu – tlač.

Sklady, nákup a prodej

Oprava Od verze 3.0.2023.1201 se při generování výdejek z expedičního příkazu a příjemek z vydaných objednávek na dílčí množství, nebo při položkovém převodu dílčího množství z expedičního příkazu do výdejky a z vydané objednávky do příjemky přestala přenášet všechna odebraná i neodebraná výrobní čísla, převedla se jenom část výrobních čísel pro zbývající množství položky, a to bez ohledu na ta, zda byla, nebo nebyla odebrána. Opraveno – převádějí se opět všechna v množství poníženém o odebrané množství, včetně množství 0.

Splátkování a leasing

Novinka Editor leasingu, opakovaných plateb, splátek a časového rozlišení.Při editaci polí Útvar, Zakázka, Číslo nákladového okruhu, Číslo vozidla, Číslo dealera, Zodpovědný zaměstnanec se údaje ihned ukládají do databáze. Tím je umožněno okamžité účtování z pohybů.

Účetnictví

Novinka Pro kontrolní hlášení od roku 2024 vč. se do XML zprávy neexportuje ID datové zprávy (element id_dats ve větě P).Je k dispozici nový tiskový formulář Kontrolní hlášení DPH CZ (2024) , systémové číslo -1616 – bez pole ID datové schránky.

Poznámka: V editoru kontrolního hlášení pole ID datové schránky zůstalo, ale pro kontrolní hlášení od roku 2024 vč. se nemusí vyplňovat.

Oprava Byla opravena chyba při generování Kontrolního hlášení (CZ) od roku 2024 včetně pro případ, že je plnění ještě v 10% sazbě DPH (opravné doklady, později doručená faktura). Tato plnění se chybně dostala do sloupců Základ daně 3 a Daň 3 a nedostala se vůbec do XML zprávy příslušného Kontrolního hlášení (CZ). V aplikaci Finanční správy Moje daně (EPO) jsou pak avizovány rozdíly mezi přiznáním k DPH a Kontrolním hlášením.Opraveno, základ daně a částka daně se napočítávají do sloupců Základ daně 2 a Daň 2 v kontrolním výkazu a tudíž i v generované XML zprávě.

Jsou upraveny kontroly kontrolního hlášení pro sloupce ve snížené sazbě DPH, kde se mohou vyskytovat sazby DPH aktuálně platná 12% a i dřívější sazby 15% a 10%, tj. kontroly respektují rozmezí sazeb DPH 10% až 15%.

Oprava Byla opravena chyba při účtování faktur pomocí hlavičkovýyh a položkových kontací při použití daňových klíčů, kdy se nedohledal účet základu daně. Datum platnosti sazby DPH se chybně posuzoval podle Datum Do, opraveno, posuzuje se Datum ukončení.Pro okamžitou pomoc je přiložen PATCH – UctoFA_PATCH.HQL. Je připraven pro verzi HeI 030020240108.