Helios – nová verze 3.0.2024.0116

dots
dots

CRM

Oprava Ares – pokud se nepodařilo u daného subjektu dohledat adresní údaje v základním registru ES a šlo se do registru RES, skončilo ověření organizace chybou Invalid parameter StandardizaceAdresy (Adresa). Opraveno

Fakturace

Oprava Pokud u faktury byla jediná úhrada Kurzový rozdíl k bilančnímu dni nebo tato úhrady byla poslední v pořadí úhrad, pak se datum Kurzového rozdílu k bilančnímu dni přenášel do atributu Datum úhrady ve fakturaci. Opraveno, aby se při plnění tohoto sloupce nebrala v úvahu úhrada typu Kurzový rozdíl k bilančnímu dni.Upraven tiskový zdroj pro Upomínky.

Mzdy (CZ)

Novinka Paušály a srážky – akce na hromadnou změnu Druhu fonduNad přehledem Paušály a srážky byly na kartě Akce pod nabídkou Penzijní fondy nastavení vytvořeny 3 nové akce pro nastavení druhu penzijního fondu na hodnotu:

 • Penzijní připojištění (§ 15a odst. 1 písm. a))
 • Doplňkové penzijní spoření (§ 15a odst. 1 písm. b))
 • Penzijní pojištění (§ 15a odst. 1 písm. c))

Akce nastaví hodnotu atributu Druh fondu na příslušnou hodnotu uvedenou v názvu akce od vybraného mzdového období do konce roku.

Akce je aktivní prvně v lednu 2024.

Novinka Penzijní fond – druh – kontrolaPřed tisk distribučních formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech (sys.č. -1615 a -1612) byla doplněna kontrola, zda je u všech srážkových mzdových složek pro příspěvek PF za zaměstnavatele zadaných v paušálech a vložených do výpočtu mzdy ve vybraném kalendářním roce vyplněn atribut Druh fondu.

V případě, že je nalezena taková srážková mzdová složka bez vyplněného atributu Druh fondu, zobrazí se upozornění:

U některých mzdových složek „Penzijní fond – srážka zaměstnavatel“ není přiřazen Druh fondu. Zkontrolujte nastavení v Paušálech a srážkách v aktuálním, případně i v uzavřených obdobích roku (v Nastav zobrazte atribut Penzijní fond – druh). Pokračovat?

Pokud odpovíte Ano, formulář se vytiskne (pokud se jedná o zaměstnance, který nemá nastaven Druh fondu, nemusí být příspěvky nastaveny správně). Pokud odpovíte Ne, formulář se nevytiskne.

Novinka Oznámení na ČSSZ – opravné hlášení odhláškyPokud je v opravném hlášení vyplněno ukončení PP, pak se generují do XML podání i údaje z části 9. Nedostaly se tam ale všechny údaje.

Upraveno.

Novinka Potvrzení o zdanit. příjmech – sráž. daň – rezident/nerezidentByly upraveny tiskové formuláře Potvrzení o zdanit. příjmech – sráž. daň (sys. č. -1579 a -1577).

Pokud má zaměstnanec nastavený ve Mzdových údajích na záložce Odvody, Daň atribut Daňový nerezident, je to automaticky zohledněno v tiskovém formuláři (není nutné nastavovat ještě v dotazu před tiskem).

Novinka Dohadné položky na dovolenou – dohody o provedení práceDo přehledu Dohadné položky na dovolenou pod nabídkou Roční sestavy nově vstupují i dohody provedení práce.
Novinka Přehled dobírek (výplatní listina)Nad přehledem Výpočet mzdy po spuštění akce Výplatní listina se zobrazí Přehled dobírek. Do přehledu byl doplněn spodní stavový řádek.

Důvodem, proč v tomto přehledu není možné použít vlastní výchozí sestavu (filtr) je to, že sloupečky s částkami se generují do přehledu dynamicky podle definice Nominálních hodnot platidel ve Mzdových konstantách.

Nyní má uživatel k dispozici ve spodním stavovém řádku odkaz na aktuálně zvolenou Sestavu (filtr). Pokud uživatel klikne dvakrát na odkaz, otevře se přehled Sestav, ze kterého si výběrem konkrétní sestavy (dvojklikem nebo akcí Přenos) jednoduše danou sestavu do přehledu aplikuje.

Novinka Dohody – změna nároku na dovolenou při zadání odpracovaných hodin do PředzpracováníBylo ošetřeno oznamování chybových a informativních hlášek generovaných ve výpočtu mzdy, která je volána při :

 • uzavření editoru Mzdových údajů , který byl vyvolán akcí editoru Výpočtu mzdy
 • spuštění akce Přepočet mzdy v editoru Výpočtu mzdy
 • validaci editoru Předzpracování, který byl otevřen z přehledu Předzpracování v editoru Výpočtu mzdy
Novinka Dohody – dovolená a automatický dopočet hodinV případě, že byl nastaven nulový mzdový kalendář a zatržen atribut Automatický dopočet hodin, došlo u dohod po měsíční uzávěrce k tomu, že se v přehledu nároku na dovolenou nastavil Zdroj na Kalendář. Vzhledem k nulovému mzdovému kalendáři se vynulovaly odpracované hodiny i nárok na dovolenou.

Byl úpraven výpočet nároku na dovolenou pro dohody od roku 2024, které mají “nulový“ kalendář :

 • úprava se týká výpočtu parametrů pro nárok na dovolenou v uzavřených a odemčených obdobích
 • zdrojem pro odpracovanou dobu je v tomto případě Mzda zaměstnance
 • na stejnou hodnotu odpracované doby se nastaví i limit odpracované doby
Novinka Dohody – dovolená a hodiny pro krácení tarifníV případě, že nebyl u MS pro odpracovanou dobu dohod nastaven atribut Hodiny pro krácení – tarif, nezapočítaly se hodiny do pro výpočet nároku na dovolenou.

Byl upraven algoritmus výpočtu nároku na dovolenou v určení odpracovaných hodin na MS ve mzdě. Pro dohody s nulovým kalendářem od roku 2024 se načítají do odpracovaných hodin hodiny ze mzdových složek, jejich referenční MS je 700 nebo 701, a to bez ohledu na nastavení příznaku Hodiny pro krácení – tarif (Zapocet_HodTarifni ).

Změnový skript nastaví příznak Hodiny pro krácení – tarif:

 • v distribučním číselníku MS pro mzdové složky 700 a 701
 • v uživatelském číselníku MS pro mzdové složky s referenčními MS 700 a 701

Nastavení atributu má vliv také na načítání odpracovaných hodin dohod do mzdového listu.

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – Prehľad výplatnej listinyNad prehľadom Výpočet mzdy po spustení akcie Výplatná listina sa zobrazí Prehľad výplatnej listiny. Do tohto prehľadu bol doplnený spodný stavový riadok.

Dôvodom prečo v tomto prehľade nie je možné použiť vlastnú východziu zostavu (filter) je to, že stĺpčeky s čiastkami sa generujú do prehľadu dynamicky podľa definície Nominálnych hodnôt platidiel v Mzdových konštantách.

Odteraz má používateľ k dispozícii v v spodnom stavovom riadku odkaz na aktuálne zvolenú Zostavu (filter). Pokiaľ používateľ dvojklikom na ikonku odkazu klikne, otvorí sa prehľad Zostáv, z ktorého si jednoducho po výbere konkrétnej zostavy (buď dvojklikom na ňu alebo akciou Prenos) danú zostavu do prehľadu aplikuje.

Novinka NOVINKA – Export zamestnancov so ZP – zmena kódovania vyexportovaného súboruPrehľad Ročné zostavy akcia Export zamestnancov so ZP, portál Služby zamestnanosti naimportuje súbor CSV len s kódovaním UTF-8 (BOM), z toho dôvodu sme rozšírili možnosť exportu do CSV o nastavenie kódovania.

Zmena postupu pre export zoznamu zamestnancov do súboru CSV:

Nad DECEMBROM roka, za ktorý zamestnávateľ potrebuje vykonať import zamestnancov so zdravotným postihnutím, používateľ použije akciu Export zamestnancov so ZP. Export zoznamu zamestnancov do súboru CSV používateľ vykoná pomocou akcie Export/Text s nastavením kde si zvolíte v atribúte:

 • Prípona hodnotu CSV
 • Kódovanie hodnotu UTF-8
 • Použiť tabelátor- zrušíte označenie
 • Oddeľovač zadáte hodnotu „;“
Novinka ÚPRAVA – Ročné daňové hlásenie 2023 – úprava XML (prílohy)Pri podaní Ročného daňového hlásenia za rok 2023:

1. v prípade, že jedna z príloh neobsahuje žiadnych zamestnancov, aplikácia eDane hlási chybovú hlášku:

“Formát vstupného XML súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu.”

Táto chybová hláška sa pri podaní toho istého súboru na portáli FS SR nezobrazuje.

Upravené tak, že v prípade, ak v jednej z príloh hlásenia nie je žiadny zamestnanec, tak táto sekcia sa od roku 2023 do XML nevytvára.

2. v prípade, kedy je v časti 5 nepárny počet zamestnancov, tak sa vyžaduje na poslednej strane v druhom stĺpci v atribúte c5doplnujdaj hodnota “0”.

Táto chybová hláška sa pri podaní toho istého súboru na portáli FS SR nezobrazuje.

Upravené, tak, že sa do atr. c5doplnujdaj vyplní hodnota “0”

Poznámka:

Tieto úpravy sú aktuálne akceptované ako v aplikácii eDane tak aj na portáli FS SR.

Novinka ÚPRAVA – Výpočet daňového bonusu na deti v RZD 2023 – zmena počtu detí počas kal. rokaOdteraz sa výsledný ročný nárok na DB porovnáva so súčtom nárokov podľa veku za mesiace s rovnakým počtom detí voči súčtu maximálneho nároku podľa čiastkového základu dane za mesiace s rovnakým počtom detí (doteraz sa výsledný ročný nárok porovnával s ročným nárokom podľa veku voči ročnému maximálnemu nároku podľa čiastkového základu dane).

Upravené

UPOZORNENIE:

Ti, ktorí už vykonali ročné zúčtovanie DB na deti za rok 2023, by mali po update na túto verziu spustiť nad ukončenými RZD akciu Aktualizácia RZD (všetkých alebo označených).

Novinka ÚPRAVA – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – SPP vs DBNa nasledovných distribučných tlačových formulároch:

Sys.č. Názov
-403340 Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo
-403339 Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo (FDF)

sa v prípade, kedy zamestnanec mal súbežný pracovný pomer údaje na riadku 13 zobrazovali len nad hlavným PP, jedná sa o tieto údaje:

 • Úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu
 • Suma daňového bonusu za všetky vyživované deti po mesiacoch

Upravené tak, že ak sa pri tlači označí v rámci SPP aj vedľajší PP, tak sa vyššie uvedené údaje na riadku 13 zobrazia aj nad ním a zároveň si pri týchto údajoch odteraz rešpektuje aj rozmedzie období, za ktoré sa potvrdenie generuje.

Novinka ÚPRAVA – Prepočet mzdového listu – ZNČNad prehľadom Ročné zostavy po spustení akcie Prepočet mzdového listu sa odteraz atribút Odpočet celkom (tj. ZNČ) vynuluje, ak v danom kalendárnom mesiaci je síce zapnutý nárok na ZNČ, ale vo výpočte nebol uplatnení.

Tento údaj sa načítava následne aj do nasledovných distribučných tlačových formulárov do riadku č 10:

Sys.č. Názov
-403340 Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo
-403339 Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo (FDF)

Obecné

Novinka Akce “Export” → “Text s nastavením” je rozšířena o možnost nastavení kódování UTF-8.

Pokladna

Novinka Upraveno účtování pokladního dokladu, kdy je účtován řádek Ostatní částky (tj. částka mimo DPH) a v kontaci je pro tento řádek nastaveno Datum salda = automaticky.Při tomto nastavení řádku kontace je třeba vyhodnotit, zda účet, na který je účtováno, je saldokontní. Pokud ano, pak se nastavuje Datum salda = Datum úhrady. U hlavičkových pokladních dokladů se chybně nastavovalo i v případě saldokontního účtu Datum salda = Není datum. Řádek pak chybně nevstupoval do nápočtu salda.

Účetnictví

Novinka Byl upraven export do XML souboru CZ kontrolního hlášení pro zdaňovací období DPH od 1.1.2024. Ve větách VetaA2, VetaA4, VetaB1, VetaB2 byly odstraněny Atributy zakl_dane3 a dan3 (původně používané pro druhou sníženou sazbu DPH).
Novinka Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob – CZ pro zdaňovací období 2023 a části 2024V adresáři System je k dispozici nový Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob – CZ , název DzP PO 2023 – pro zdaňovací období 2023 a části 2024, vzor 342023001, verze 2024020201, soubor DPzPPO_CZ342023001.xml . Odpovídá formuláři vzor č. 34.

Pro potřeby sestavení Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob – CZ pro zdaňovací období 2023 a části 2024 v přehledu Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob – CZ, akcí Vzory podkladů DzPPO, se otevře přehled Vzory podkladů k přiznání z příjmu právnických osob. Zde pomocí akce Import vzorů vyhledáte soubor DPzPPO_CZ342023001.xml a potvrdíte import.

Novinka Byla doplněna možnost rozkopírování výkazu kontrolního hlášení (obdobně jako je nyní rozkopírování výkazu DPH). Včetně vazeb na analytiky účtů DPH resp. daňové klíče.Upozornění – při rozkopírování kontrolního hlášení s vazbami na daňové klíče musí být v cílových databázích zaškrtnuta konstanta “Používat daňové klíče“.
Oprava Byla opravena chyba kontace pokladního prodeje – nesprávně vyhodnocuje u druhu řádku Základ DPH sazbu DPH, přestože je zadán daňový klíč.Příklad: Položka ve snížené sazbě DPH. Na řádku kontace Základ DPH je (z historických důvodů) vyplněna sazba DPH (15%) a je vyplněn daňový klíč Out-Tuz-SS-Koef. Při tomto nastavení se nezaúčtuje položka účtenky v sazbě 12%, přestože na daňovém klíči sazba 12% je. Řádek základu daně ve snížené sazbě při účtování chybí.

Opraveno, k údaji v poli Sazba DPH by při použití daňových klíčů se nepřihlíží.

Oprava Byla opravena chyba při účtování recyklačního poplatku v cizí měně, kdy se chybně základ DPH a částka DPH počítala kurzem dohledaným z kursovního lístku a ne kursem DPH na faktuře.