Helios – nová verze 3.0.2024.0100 a 3.0.2024.0102

dots
dots

Verze 3.0.2024.0102

Fakturace

Oprava V případě, že se používají daňové klíče, nebylo možné zkopírovat z roku 2023 do roku 2024 fakturu s textovou položkou s 10% sazbou DPH. Opraveno, položka bude mít na faktuře v roce 2024 nastaveno sazba DPH (není) a nebude mít vyplněný daňový klíč.

Obecné

Oprava Pokud existují externí sloupce v níže uvedených přehledech, hlásilo použití uživatelského sloupce typu Stavový sloupec chybu “syntax error…”. Opraveno.

 • číselník organizací (tabulka TabCisOrg)
 • doklady oběhu zboží (tabulka TabDokladZbozi, TabPohybyZbozi)
 • kmenové karty zboží (tabulka TabKmenZbozi)

Sklady, nákup a prodej

Oprava Inventura – akce Zrušení vygenerovaných dokladů skončila chybou “Na záznam jsou navázány další údaje” v případě, že k položce inventurního dokladu existoval záznamech v tabulce Dodatky k pohybu. Opraveno

Výroba

Oprava Při kopii dílce se nepřenášel kusovník a technologický postup. Kopie skončila chybou „Cannot insert an explicit value into a timestamp column…“ Opraveno.

Verze 3.0.2024.0100

Banka

Novinka Generování platebních příkazů ze saldokonta zohlední nastavení globální konfigurace týkající se plnění pole Účel platby, a to i v případě, že saldokontní řádek nemá vazbu na fakturu (prvotní doklad z modulu Fakturace).
Oprava Kartové centrum, formát UniCredit od 2023. Bylo opraveno plnění atributu Reference. Nově se atribut plní údajem z pozice 20 (Variabilní symbol) místo údaje z pozice 19.

Celní případy

Novinka Přidána podpora importu zprávy CZ598C o změně údajů ve vývozní deklaraci z moci úřední. Po načtení bude v dotčené deklaraci aktivní tlačítko “Info od CÚ”. Zároveň do F4 Nastav přidán nový sloupeček Info CÚ – indikující na úrovni přehledu, že jsou dostupné informace od CÚ.
Novinka V modulu Souhrnná deklarace implementováno podání zprávy CZ302 – dotaz na stav odpisů ukončeného tranzitu nebo Souhrnné deklarace. Odpověď přijde ve zprávě CZ303 a zobrazit jej bude možné v deklaraci pomocí tlačítka “Info od CÚ”.

CRM

Novinka Ares

 • Podmínky používání uvedené na stránkách ARES: Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k aplikaci ARES omezen. S ohledem na charakter provozu ARES a jeho zabezpečení si Ministerstvo financí vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k www aplikaci ARES uživatelům, kteří: odešlou k vyřízení více než 200 dotazů za minutu
 • Při překročení počtu 200 dotazů v akci Aktualizace/ověření dle Ares v rámci 1 minuty vracel Ares i u organizací, které jsou v registru ES, chybu:
  • subjekt se zadaným IČO nenalezen – nelze ověřit!

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo do akce Aktualizace/ověření dle Ares zapracováno preventivní hlídání, které propustí v rámci 1 minuty maximálně 200 dotazů a po uplynutí celé minuty se pokračuje v další dávce dotazů. V každém případě je třeba nadále organizačně zajistit, aby se hromadná aktualizace organizací akcí Aktualizace/ověření dle Ares prováděla v dané době vždy pouze z jednoho místa.

Novinka Poptávky přijaté – doplněna možnost k označeným položkám novou akcí generování Poptávky vydané vygenerovat poptávku vydanou a následně novou akcí Aktualizovat z nabídnutých položek aktualizovat u označených položek poptávky vydané cenu s navýšením o požadovanou marži a potvrzený termín.

Fakturace

Oprava V tiskových zdrojích pro generování QR kódu

 • QR Platba+F – QRKodPlatbyAFaktury
 • QR Platba – QRKodPlatby

se počínaje verzí 3.0.2023.0602 přestalo v částce určené k platbě AM odečítat zádržné. Opraveno

Intrastat

Novinka Jednotlivé operace – položky – změna zobrazovací masky u hmotnosti (oddělovače tisíců + 3 des. místa).

Majetek

Novinka V přehledu karty majetku doplněny nové sloupce DP Zůstatková cena před vyřazením a UP Zůstatková cena před vyřazením. Sloupce obsahují hodnoty pouze v případě, že karta majetku je “k datu” zobrazení karet majetku vyřazena.

Mzdy (CZ)

Novinka Mzdy – statistická sestava P2-04 – řádek R05 pro OONDo řádku R05 v definici statistické sestavy P2-04 je nyní možné přiřadit i mzdové složky ze skupiny Příplatky a doplatky a Docházka. Důvodem je možnost používání těchto mzdových složek vzhledem k úpravám dle nového zákoníku práce.

Pro dohody je třeba si z tohoto důvodu vytvořit extra mzdové složky pro případné příplatky či překážky v práci včetně dovolené.

Novinka Konsolidační balíček – Nepeněžní benefityOd 01/2024 se v rámci konsolidačního balíčku zavádí pro vybrané benefity u zaměstnance jednotný limit ve výši poloviny průměrné mzdy na osvobození podle § 6 odst. 9 písm. d) Zákona o daních z příjmů – pro rok 2024 činí limit 21 983 Kč.

Pro sledování nepeněžních benefitů vznikla nová distribuční mzdová složka 085 Nepeněžní benefity (rozšířen atribut Základ pro daň o hodnotu Nepeněžní benefity).

Do přehledu Výpočet mzdy byly přidány dva nové atributy:

 • Nepeněžní benefity – nedaněná část (do limitu)
 • Nepeněžní benefity – daněná část (do limitu)

Do editoru výpočtu mzdy se do pole Nad roční limit na podzáložce Daň nově k daněné části příspěvků na PF a ŽP přičítá i daněná část Nepeněžních benefitů.

Byl upraven algoritmus výpočtu mzdy:

 • nově se spočítá nedaněná a daněná část Nepeněžních benefitů a tyto se uloží do výše uvedených nových atributů ve výpočtu mzdy

Daněná část nepeněžních benefitů:

 • zvýší základ sociálního a zdravotního pojištění
 • zvýší základ daně

Při výpočtu mzdy vychází limit pro výpočet nepeněžních benefitů atributu Průměrná mzda ze mzdových konstant. Z této hodnoty se vypočte polovina a výsledná částka se zaokrouhlí na koruny dolů.

Zadání nepeněžních příjmů u více pracovních poměrů jednoho zaměstnance (kontrola přes rodné číslo):

 • pokud nedojde k překročení limitu, lze uplatnit v jednom měsíci i u více PP jednoho zaměstnance
 • pokud dochází v daném období k překročení limitu nebo bylo dosaženo ročního limitu již v minulých obdobích, není možné zadat nepeněžní benefit k více PP jednoho zaměstnance – uživatel je upozorněn hláškou: “ Překročen roční limit pro Nepeněžní benefity. Ve vybraném mzdovém období nelze zadat mzdovou složku typu Nepeněžní benefity do mzdy na více PP téhož zaměstnance.”
Novinka Roční sestavy – Potvrzení o zdanitel. příjmech-sráž. daň (8,9,10) – formulářV Ročních sestavách byl upraven tiskový formulář sys.č. -1577 dle nového vzoru.
Novinka Ohlášení plnění povinného podílu – ZPSVytvořen nový formulář, který je platný pro vykázání za rok 2023
Novinka Statistika P1-04 – od roku 2024Od roku 2024 jsou samostatně vykazováni školští logopedi v odd. V. a oddíle III. (do roku 2023 vykazováni ve skupině speciálních pedagogů).

V definic sestavy přibyla na záložce Základní údaje v sekci [3] Kategorie pracovníků kategorie Školští logopedi, kam je nutné přidat odpovídající kategorii (případně ji odebrat z kategorie Speciální pedagogové.

Do výkazu z tohoto důvodu přibyly nové řádky:

 • v oddílu V. 0530 a 0531
 • v oddílu III. 0382 a 0383

Mzdy, platy a odměny z dohod mimo pracovní poměr se dosud vykazovaly s vyloučením náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (karanténu) placenou zaměstnavatelem (§ 192 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Toto nadále platí pro celý formulář P1-04 kromě nových řádků vztahujících se pouze ke SR vč. ESF a NPO, ve kterých se budou vykazovat údaje se započtením náhrad za dočasnou PN (karanténu) placenou zaměstnavatelem.

Do výkazu pro tento účel přibyly nové řádky:

 • v oddíle I. se jedná o řádek 0136 (ř. 0108 + PN) a řádek 0137 (ř. 0122+ PN)
 • v odd. III. se jedná o řádky 0384 (ř. 0303+PN), 0385 (ř. 0360+PN), 0386 (ř. 0320+PN) a 0387 (ř. 0361+PN)
 • oddílu V. se tato úprava netýká

Do ostatních plateb za provedenou práci se budou nově započítávat i příplatky za práci o svátcích, v sobotu a neděli, noční práci a práci ve ztíženém prac. prostředí a dovolenou. Do definice sestavy si uživatel musí doplnit odpovídající mzdové složky do příslušných řádků.

UPOZORNĚNÍ:

Pro dohody by měly být za tímto účelem vytvořeny speciální MS určené pouze pro dohody (vytvořené kopií z distribučních mzdových složek).

Než budete zpracovávat výkaz za první kvartál 2024, spusťte v přehledu Statistické sestavy akci Doplň definice sestav. Do nově přidaných řádků v definici sestavy na záložce 2 – Položky je nutné doplnit mzdové složky přes akci Mzdové složky. Lze využít funkci Generuj pro doplnění distribučních mzdových složek a Nový pro přiřazení dalších uživatelských mzdových složek.

Do mezd/platů/ a odměn z dohod se nezahrnují náhrady nákladů spojených s prací na dálku.

Novinka Výkon rozhodnutí (exekuce) – základní nezabavitelné částky:Mění se částka „životního minima“, která je součtem životního minima jednotlivce (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (14 197 Kč), výše této částky je 19 057 Kč .

Dále se mění částky:

 • Na osobu povinného 12 704,66 Kč ( 2/3 z částky 19 057)
 • Na vyživovanou osobu 3 176,16 Kč ( 1/4 z částky 12 704,66)
Novinka Stravenkový paušál – limitní hodnotaOd ledna 2024 se hodnota limitu pro stravenkový paušál (do této hodnoty nedochází ke zdaňování a odvodům pojistného) zvyšuje na částku 116,20 Kč.
Novinka Mzdové údaje – kontrola na uzavřené stravnéPokud byl v editoru Mzdové údaje změněný jeden z následujících atributů:

 • Datum vniku PP
 • Datum ukončení PP
 • Rok a Číslo kalendáře
 • Datum vynětí z ES
 • Datum návratu do ES
 • Datum změny důvodu vynětí z ES

a zároveň má daný zaměstnanec v následujícím mzdovém období uzavřené Stravné, zapne se tvrdá kontrola, která upozorní uživatele na to, že se pokouší uložit změny atributů. které mají vliv už na uzavřený nárok na Stravné.

Novinka Stravenky 2024 – konsolidační balíčekOd 01/2024 dochází ke sjednocení danění u stravenek i stravenkového paušálu z hlediska zaměstnance i z hlediska firmy.

Nově bude u obou typů stravného platit:

 • z hlediska zaměstnance – bude osvobozeno do limitu
 • z hlediska firmy – bude daňově uznatelné bez limitu

Sady stravenek

 • v Definici stravného (akce v přehledu Stravné nebo přehled pod nabídkou Konstanty a číselníky) byl upraven atribut Typ stravného :
  • k původním 2 hodnotám (“0” = stravenky; “1” = paušál) přibyla další hodnota “2”
  • původní hodnota “0” = stravenky je přejmenována na “0” = stravenky do 2023
  • nová hodnota je pojmenována “2” = stravenky
 • byl upraven editor Sady stravenek
  • při zakládání nové sady stravenek v období 01/2024 a pozdějším se vytvoří sada stravenek s typem stravného “2” místo původního typu “0“
  • editor pro nový typ stravenek kombinuje editor pro staré stravenky a stravenkový paušál:
   • nastavují se zde 3 mzdové složky – MS 117 a MS 118 (příspěvek zaměstnavatele do limitu a nad limit) a MS 953 pro příspěvek zaměstnance (srážka ze mzdy)
   • rozpad na Organizaci a Zaměstnance, případně Fondy, je povinný, proto se zobrazuje při nesprávně nastaveném rozpadu při uložení chybová hláška, která na případnou nesrovnalost upozorní.

Mzdové složky

 • Distribuční číselník MS (DČMS) pro CZ legislativu:
  • Od období 01/2024 se do distribučního číselníku mzdových složek nově generují mzdové složky (MS) pro stravenky:
   • MS 117 Stravenky – příspěvek do limitu
   • MS 118 Stravenky – příspěvek nad limit
   • MS 953 Stravenky – srážka zaměstnanec
  • Nové MS se vygenerují aktualizací konstant při prosincové uzávěrce
  • Při pozdějším stažení nové verze se založí prvním spuštěním výpočtu mzdy v lednu 2024
 • Uživatelský číselník MS (UČMS) pro CZ legislativu :
  • Nové mzdové složky (MS) se do uživatelského číselníku mzdových složek vygenerují při kontrole před výpočtem mzdy v lednu 2024
  • MS 117 a 118
   • první podmínkou pro jejich vytvoření jsou alespoň 2 volná čísla MS v UČMS v intervalu čísel 117-149
   • druhou podmínkou je, že v UČMS neexistuje MS s referenční MS 117 nebo 118
  • MS 953
   • pokud není číslo volné, založí se pod jiným
  • případně je možné nové uživatelské MS vytvořit ručně přes volbu Nový a přenesením MS z distribučního číselníku (při zakládání MS do systémové části je dle nastavení nutné potvrdit dotaz nebo zadat heslo)

Kontrola před výpočtem mezd za 01/2024:

 • Kontrola probíhá v lednu 2024 (aktuální období) před každým spuštěním akce pro výpočet nových mezd
  • doplní nové mzdové složky s čísly 117, 118, 953 do distribučního číselníku MS, pokud ještě neexistují
  • pokusí se vytvořit odpovídající MS v uživatelském číselníku mzdových složek
  • kontroluje existenci MS stravenek ze starých stravenkových sad v Paušálech a srážkách v lednu 2024, v případě jejich existence je uživatel upozorněn hláškou:
  • kontroluje existenci MS stravenek ze starých stravenkových sad v Paušálech a srážkách v lednu 2024:

Paušály a srážky obsahují neukončené stravenkové mzdové složky, jejichž legislativní platnost skončila 31.12.2023.

V přehledu Definice stravného založte nové stravenkové sady pro rok 2024. V Paušálech a srážkách ukončete platnost starých stravenkových mzdových složek k 31.12.2023 a vložte mzdové složky pro stravenky z nových sad stravenek (pouze MS do limitu).

Pro ukončení platnosti starých mzdových složek využijte akci Změna MS stravenek v Paušálech nad přehledem Definice stravného. Akce pro vybranou stravenkovou sadu ukončí všechny výskyty její mzdové složky v Paušálech a srážkách k datu 31.12.2023 a zároveň vloží novou mzdovou složkou ze stravenkové sady vybrané z nabídky.

Upozornění: Pokud by se Vám nové MS nezaložily, použijte na přehledem Mzdové složky akci Aktualizace dle legislativy. Uživatelské MS lze případně založit přes volbu Nový a přenosem z DČMS pod stejným číslem a potvrzením heslem.

Akce pro přenastavení paušálních MS pro Stravenky

 • nad přehledem Definice stravného vznikla nová akce Změna MS stravenek v Paušálech
  • POZOR – akce se nachází ve společné skupině s akcemi Nový, Oprav, Zruš…
  • akce je viditelná pouze v lednu 2024 v případě, kdy je leden aktuálním mzdovým obdobím
  • akce je aktivní pouze, pokud vybraný záznam je typu Stravenky do 2023
  • akce nejprve provádí kontroly zda:
   • se vůbec vyskytuje v lednových Paušálech mzdová složka z vybrané sady stravenek
   • existuje alespoň jedna „nová“ stravenková sada
   • „stará“ stravenková MS již není vložena do některé lednové mzdy
  • pokud jsou kontroly ok, akce nabídne nové stravenkové sady pro určení MS, která má tu starou nahradit
  • akce pak u starých stravenkových MS v Paušálech nastaví Platnost do na 31.12.2023
  • poté vloží do Paušálů nové stravenkové MS s platností od 1.1.2024 a měsíčními platnosti okopírovanými ze staré MS v paušálech

Paušály a srážky a Výpočet mzdy

 • V Paušálech a srážkách bude zadána pouze MS 117, v atributu Částka bude 0.
 • Po Uzavření stravenek se do Výpočtu vloží MS 117 a automaticky se vygeneruje MS 953
 • V případě, že příspěvek firmy je vyšší než limitní částka (pro rok 2024 částka 116,20 Kč/den), automaticky se ve Výpočtu vytvoří MS 118 a tato částka bude podléhat veškerým odvodům

Import MS do Předzpracování

 • V případě, že hodnotu stravenek importujete do Předzpracování a nepoužíváte funkcionalitu stravenek našeho programu, potom:
  • Lze použít pro import srážky za zaměstnance stejnou mzdovou složku jako doposud (z hlediska výpočtu není nutné používat novou MS 953, resp. novou MS lze použít na odlišení „legislativy“)
  • V případě, že příspěvek firmy je pod limitní hranicí, z hlediska importu se pro vás nic nemění
  • Jestliže však příspěvek zaměstnavatele překročí limitní hranici, je nutné importovat dvě mzdové složky:
   • srážkovou mzdovou složku – „Stravenky – srážka zaměstnanec“ (jako doposud)
   • a MS 118 – „Stravenky – příspěvek nad limit“, resp. jinou, která bude mít analogické nastavení se mzdovou složkou 118
  • Tímto způsobem zabezpečíte, že z nadlimitního příspěvku bude odvedeno zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň

Upozornění:

Ve vaší databázi mohou být vytvořená  jiná čísla mzdových složek (výše uvedená čísla již byla obsazená). Tyto nové mzdové složky však budou mít mzdové složky  117, 118, 953 nastavené jako referenční.

Omezení výpočtu Stravenek podle legislativy platné do roku 2023

 • generování záznamů do přehledu Stravného upraveno tak, že od února 2024 se negenerují záznamy pro sady stravenek typu “0”, tedy těch s platností do konce roku 2023 (srážková MS 952)
 • pro leden 2024 se tudíž v přehledu Stravného mohou vyskytnout společně obě verze Stravenek s tím, že záznam verze staré by měla být po roční uzávěrce uzamčen (je vloženo do prosincové mzdy)., stará MS by se do lednové mzdy neměla vložit, protože bude mít ukončenou platnost k 31.12.2023
 • pokud by uživatel v průběhu roku vložil do Paušálů a srážek MS ze staré stravenkové sady, MS se do mzdy vloží, ale nebude mít návaznost v evidenci stravného
Novinka Práce na dálku – nová minimální hraniceOd ledna 2024 je výše paušální částky stanovena na 4,50 Kč, která náleží zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku.
Oprava Mzdy – rušení listopadové uzávěrkyPři rušení listopadové uzávěrky se mohla objevit chybová hláška v případě, že existovali v následujícím kalendářním roce vygenerované platební příkazy, jejichž generování bylo zalogované v rámci zajištění DPH:

“Mazání TabPlatTuzR – na záznam jsou navázané další údaje – nejde smazat“.

Opraveno.

Obecné

Novinka V rámci přehledu globální konfigurace (č. 95) bylo doplněno nové globální právo na odblokování záznamu. Pokud je v Heliosu nastaven negativní režim práv tzn. “ Standardně práva na všechny akce zakázána ” tak se pro toto právo (stejně jako pro všechna nově vzniklá práva) nastavení uplatní, všichni uživatelé budou mít tuto akci ve výchozím stavu zakázanou a bude ji případně nutné povolit.
Novinka Bylo upraveno chování přehledu při seskupení. Při posunu po záznamech zůstávájí hlavičky skupin připnuté při horním okraji. Zároveň je v pravé části hlavičky skupiny signalizován speciální ikonkou větší počet záznamů ve skupině než se vejde na obrazovku.
Novinka Byla upravena detekce a případná instalace OLE DB Driveru pro MS SQL Server. Verze 19 driveru vyžaduje instalaci vc_redist alespoň ve verzi 14.34. Do instalace tedy byla doplněna detekce instalované verze vc_redist s jeho případnou předinstalací.
Novinka Úprava textu widgetu “Info panel”. Místo uvedení pro koho je zakoupená licence XZ (Jste přihlášený jako XY ve firme XZ), je nově zobrazeno v jaké je uživatel databázi YZ (Jste přihlášen jako XY v databázi YZ).
Novinka Do tabulek TabKmenZbozi, TabPohybyZbozi, TabDokladyZbozi byl doplněn sloupec ROW VERSION. Pokud existují i externí atributy, tak i ROW VERSION (EXT).
Oprava V seznamu sloupců číselníku organizací se objevuje sloupec ROW VERSION (EXT) i v případě, že neexistují žádné externí atributy. Opraveno.
Oprava I když bylo v uživatelské konfiguraci nastaveno, že se dokumenty nemají implicitně zahrnovat do všeobecných dokumentu, tak se dokumenty ze vzoru ukládaly do všeobecných dokumentů. Opraveno.
Oprava Byla opravena chyba při zobrazení sloupce Označeno pro rozkopírování v přehledu kurzovního lístku, kdy mohlo dojít k chybě : Conversion failed when converting the varchar value to data type int.
Oprava Pokud je v nastavení tisku pro tiskový formulář nastaveno zobrazení tiskového dialogu “Před generováním tisku (před náhledem)“, popř. “Před i po generování tisku (před náhledem i po náhledu)“, zobrazí se dialog s výběrem tiskárny. Ovšem zde provedené změny nejsou pak převzaty. Opraveno.

Pokladna

Oprava Při nastavením globální konstanty Používat poměrný koeficient CZ = Účtování prvotních dokladů (odpovídá dřívějšímu nastavení globální konstanty Používat poměrný koeficient CZ, kdy byl tento atribut zatržen), se na výdajových pokladních dokladech skrylo pole pro zadání Poměrného koeficientu na hlavičce i na položkách výdajových pokladních dokladů.Opravena podmínka zobrazení pole Poměrný koeficient v editoru hlavičky a položky výdajového pokladního dokladu.
Oprava Při připojení faktury k pokladnímu dokladu (popř. položce pokladního dokladu), kdy vznikla částečná úhrada, se přestalo zobrazovat upozornění na rozdíl částky úhrady dle pokladního dokladu a salda faktury.Opraveno.

QMS Systém řízení kvality

Novinka Reklamace přijaté – akce Generuj reklamaci vydanou od verze 3.0.2023.1201 končila chybou, dokud se na kategorii vybrané pro do generování reklamace nepřednastavil tiskový formulář. Opraveno
Novinka Akce Generování opakovaných úkolů nerespektovala barvu pro kalendář přednastavenou na Kategorii úkolů. Opraveno

Servis

Novinka Na kategorii aktivity s příznakem Servis se pro výběr pole Tiskový formulář nabízely formuláře určené pro aktivity – upraveno tak, aby se nabízely formuláře pro přehled Dispečink.

Sklady, nákup a prodej

Novinka Do vydaných objednávek byla doplněna možnost převádět nad přehledem Textové položky v editoru dokladu výhradně textové položky z došlé objednávky.
Novinka V dokladech

 • výdejky
 • nabídky
 • faktury vydané

nefungoval korektně položkový převod kompletačních položek z došlé objednávky. Převod nyní funguje v případě, že je globální konstanta “Po převodu převádět kompletační položky” nastavena na hodnotu Ano.

Novinka Upraveny parametry dokladového převodu tak, že je nyní možné dále převádět položky dokladu, které byly na doklad převedeny dokladovým převodem.
Oprava Počínaje verzí 3.0.2023.1201 pokud

 • byla nastavena v globální konfiguraci konstanta „Metoda stanovení evidenční ceny“ na „samostatně pro jednotlivá VČ“
 • položka na stornu výdeje se neevidovala po výrobních číslech, tj. na stornu nebyly pohyby výrobních čísel

došlo k tomu, že se na položce nestanovila při realizaci storna výdeje evidenční cena a položka se stornem přijala pouze množstevně bez ceny. Opraveno

Oprava Při inventuře po výrobních číslech a umístěních nastávaly případy, kdy po provedení závěrečného inventurního vyrovnání výrobních čísel a umístění vznikl nesoulad mezi stavem skladu a stavy na výrobních číslech – na některých výrobních číslech bylo zaevidováno méně, než byl inventurní nález. Opraveno

Účetnictví

Novinka Pro kontace přijatých faktur druhy řádku kontace:

 • Záloha – základ DPH
 • Záloha – částka DPH
 • Záloha – ostatní částky

je umožněno zobrazit pole Poměrné rozúčtování daně, i když je řádek kontace na straně Dal.

Novinka Pro tisk přiznání k DPH od roku 2024 vč. je k dispozici nový tiskový formulář vzor č. 24, název tiskového formuláře: Přiznání k DPH vzor č.24 (od 1.1.2024) , systémové číslo tiskového formuláře -1614.
Novinka Pro účely plnění podle § 71i Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby byl přidán nový daňový klíč:Kód: OUT-Tuz-Osvob-Koef
Název: Výstup tuzemsko osvobozeno s nárokem na odpočet daně koeficient
Směr plnění: Výstup
Druh sazby DPH: Nulová
Doporučené země: CZ
Do CZ přiznání k DPH na řádek 26Daňový klíč je zařazen do daňového režimu: Výstup tuzemsko, kód OUT-Tuz
Novinka “Ruční” účtování dobropisu přímo do účetního deníku. Používají se daňové klíče (DK). Původní faktura měla DUZP z období, kdy platily původní sazby DPH (např. 15%), Dobropis je vystavován s DUZP, kdy již platí nové sazby DPH (např. 12%). Avšak dobropis je nutno účtovat se sazbou DPH podle dobropisované faktury (tj. 15%). Při použití DK se však nabízí pouze sazba DPH nová (12%). Aby bylo možno nastavit původní sazbu DPH (15%), byla do editoru deníku přidána nová akce Oprava sazby DPH pro DK . Pomocí této lze vybrat i původní sazbu DPH (15%) – tato sazba DPH musí být na DK.
Novinka Bylo doplněno nastavení pro příspěvkové organizace pro rok 2024
Novinka V případě uzavřeného období OSS je nově umožněni spuštění Hromadné změny v Účetním deníku resp. v Účetním deníku celkem hromadně měnit analytiky účtů základů DPH (účty tržeb…).Poznámka: V případě dokladů spadajících do uzavřeného období OSS akcemi editace přímo v Účetním deníku resp. v Účetním deníku celkem resp. akcí Hromadné změny lze měnit analytiky účtů základů DPH (účty tržeb…), nelze měnit účty DPH ať už na řádku základu daně nebo částky daně.
Novinka Kontace saldokonto – přeúčtování, druh řádku kontace – přeúčtování. Obdobně, jako je na Druhu řádku kontace: Saldokontní řádek, je zpřístupněno pole Dodržet stranu.Pokud NEBUDE pole Dodržet stranu zaškrtnuto, určí se strana účetního řádku MD/Dal automaticky, podle analogických pravidel, jako se určuje strana MD/Dal na Druhu řádku kontace: Saldokontní řádek s tím, že je výsledná strana OPAČNÁ.
Oprava Byla opravena chyba, kdy nedocházelo ke správnému vyhodnocení rekapitulace DPH v případě, kdy byly na realizační fakturu přiřazeny daňové doklady na zálohu s jiným druhem sazby DPH. Např. daňový doklad v roce 2023 na zálohu se sazbou DPH 10%, realizační faktura v roce 2024 se sazbou DPH 0%.Pro účely vyhodnocování sazeb DPH byly přidány situace převodu mezi druhy sazeb DPH takto.

 • 21% → 12%
 • 15% → 21%
 • 10% → 21%
 • 10% → 0%
Oprava Faktury se zemí DPH: CZByla opravena chyba, kdy se pro případ daňový doklad o přijaté platbě např. z roku 2023 10%, realizační faktura v roce 2024 se sazbou 12%, chybně vyhodnotila rekapitulace DPH, odečítaly se částky daňového dokladu o přijaté platbě v 10% sazbě DPH a Položky na faktuře s 12% sazbou DPH byly v rekapitulaci v celé částce.

Opraveno, pro stejnou částku daňového dokladu o přijaté platbě jako na realizační faktuře (s posouzením způsobu zadávání ceny bez DPH resp. včetně DPH) je rekapitulace DPH nulová, v ostatních případech se rekapitulace DPH vychází pouze z rozdílu částka na realizační faktuře mínus daňový doklad o přijaté platbě.

Oprava Souhrnné hlášení – akce “Oveření DIČ – VIES (EK)” – chyba Incorrect syntax near ‚)‘. Opraveno
Oprava Byla opravena chyba při vystavování upomínek, kdy se po vystavení upomínky nenapočítávaly sloupce:

 • Maximální stupeň upomínky (TabSaldo.Saldo_UpominkyMaxStupen)
 • Počítaný datum první upomínky (TabSaldo.Saldo_UpominkyMin)
 • Počítaný datum poslední upomínky (TabSaldo.Saldo_UpominkyMax)
Oprava Byla opravena chyba při účtování záloh s použitím daňových klíčů na realizační faktuře. Při účtování položek záloh (základ daně, částka daně, korekce) systém neúčtoval odpočet DPH s CZ sazbami DPH, které mají sice vyplněn Datum do, ale jsou stále aktivní, tj. nemají vyplněn Datum uzavření.Příklad: záloha v roce 2023 se sazbou DPH 15%, realizace v roce 2024 se sazbami 15% (odpovídá záloze) i 12% (odpovídá doplatku). Odpočet zálohy v 15% sazbě DPH se neúčtoval.
Oprava Byla opravena chyba při dohledávání kurzů pro OSS v případě 1. ledna, kdy se nedohledal kurs následujícího pracovního dne. V souvislosti s tím byly pro účely dohledávání kursů z ECB doplněny svátkyPro Slovensko je od r. 2024 vč. vyřazen svátek 1.september.