Helios – nová verze 3.0.2024.0602

dots
dots

Banka

Novinka Do přehledů

 • Řádky bankovního výpisu (volba menu) (BID 482, TabBankVypisR)
 • Bankovní výpisy – úhrady (volba menu) (BID 738, TabBankVypisRUhrady)
 • Řádky bankovního výpisu (editor) (BID 100, TabBankVypisR)

byl přidán sloupec Uživatelské označení. Sloupec lze zobrazit přes Nastav. Označování záznamů funguje stejně jako v jiných přehledech, tj. přes klávesu Insert a je vázáno na přihlášeného uživatele.

Novinka Do číselníku peněžních ústavů byla doplněna nová banka 6363 – Partners Banka, a.s.
Novinka Akce přehledu Faktur přijatých / Faktur vydaných – Aktualizovat údaje z webu (CZ) a Aktualizovat zveřejněné bankovní účty [SK] nezapisovala do logu Zajištění DPH. K zápisu do logu použití dochází v případě, že ověřované bankovní spojení není v seznamu zveřejněných bankovních účtů plátců DPH.
Novinka BankApp, odesílání příkazů.Při odesílání příkazů do BankApp z více vlastních účtů jsou příkazy rozděleny do více dávek podle IBANu odesílatele.
Novinka Úhrady do řádku BV byly založeny pomocí definovaných importů. Variabilní symbol úhrady se rovná číslu objednávky. Faktura vydaná je však účtována s párovacím znakem = číslo faktury. Při spuštění Automatického přiřazení úhrad se neaktualizoval variabilní symbol úhrady podle zaúčtování faktury. Opraveno.Pokud byla úhrada založena přes akci Přenos faktur nebo Nový, variabilní symbol se správně aktualizuje dle zaúčtování faktury. Stejně tak, pokud byla spuštěna akce Automatické přiřazení úhrad nad řádkem BV, kde nebyly založeny žádné úhrady, systém sám dohledal fakturu a k ní zakládal úhradu.
Novinka Přenos výpisu z BankAppPři načítání výpisu z BankApp byla upravena kontrola na již existující výpis. V rámci jednoho účetního období se kontrola nově provádí podle IBAN a měny vlastního bankovního spojení, dosud se prováděla pouze podle IBAN.
Novinka Přenos SEPA plateb do BankAppV platebním příkazu na SEPA platbu je třeba buď vyplnit typ poplatku SHA nebo kód poplatků nevyplňovat.
Novinka Přenos výpisu z BankAppPokud není na žádném vlastním bankovním spojení povolen přenos bankovního výpisu z BankApp, objevila se chybová hláška. Upraveno, v přehledu Bankovní výpisy se neobjeví ikony pro komunikaci s BankApp.
Novinka Do přehledů Řádky bankovního výpisu (editor) (TabBankVypisR, BID100) a Řádky bankovního výpisu (volba menu) (TabBankVypisR, BID482) byly do Nastav přidány sloupce Existuje pokladní doklad?, Existuje platební transakce?, Pokladní doklad (řada pokladny+číslo pokladního dokladu), Platební transakce (řada plat. transakcí+číslo dokladu platební transakce). Dále byla do Nastav přidána vazba na přehled Pokladní doklady.
Novinka Přidáno právo v přehledu 104 – Bankovní spojení pro akci Hromadné změny.Právo se přenáší k této akci i do přehledů 63 – Bankovní spojení organizace a 105 – Bankovní spojení zaměstnance.
Novinka Úhrady leasingu na řádku bankovního výpisu – doplněna kontrola, že suma úhrad leasingu odpovídá částce transakce z řádku BV.
Novinka Do přehledu Řádky tuzemského platebního příkazu lze přidávat přes akci Přenos faktur i “uvolněné” zádržnéPři přenosu uvolněného zádržného se nejprve založí úhrada vyplývající z části salda faktury bez zádržného a opakovaným generováním se samostatně generuje úhrada na uvolněné zádržné (důvodem je možnost odlišného párovacího znaku a správné zapsání úhrady k uvolněnému zádržnému).

Dále byla v přehledu Řádky tuzemského platebního příkazu doplněna nová akce Přenos leasingu, která v aktuální verzi slouží k navázání úhrady pohybu leasing v hlavní měně, (tj. i platební příkaz musí být tvořen v hlavní měně).

Novinka V globálních konstantách pro Banku – Platební příkazy – Zahraniční platební příkazy byla doplněna nová konstanta “ Nedohledávat bankovní účet dodavatele, pokud není vyplněn na přijaté faktuře”. Jedná se o totožnou konstantu, která již existuje v Tuzemských platebních příkazech.Výchozí hodnota této konstanty je nezaškrtnuto. V tomto případě, pokud na faktuře přijaté není vyplněno bankovní spojení a uživatel spustí akci Generování zahraničních platebních příkazů, pak se systém pokusí dohledat bankovní spojení dodavatele.

Pokud je tato konstanta zaškrtnuta, tj. je označeno Nedohledávat bankovní účet dodavatele …, pak při generování zahraničního platebního příkazu, pokud nebude na faktuře přijaté vyplněno bankovní spojení, nebude systém nic dohledávat a rovnou akci ukončí chybou “Není vyplněn bankovní účet dodavatele”.

Oprava Připojení úhrady faktury do řádku bankovního výpisu přes akci Přenos ze saldokonta nespárovalo správně úhradu s vygenerovaným platebním příkazem (úhradou v přípravě). Na faktuře byly poté chybně vyčísleny hodnoty ve sloupcích saldo a saldo v přípravě. Opraveno.Aby se při použití akce Přenos ze saldokonta správně založila i úhrada k faktuře, pak je třeba mít v globální konfiguraci Banky / Bankovní výpisy / Úhrady zaškrtnutou konstantu Povolit přenos faktury na úhradu po zadání VS z účetního deníku.
Oprava Opraveno účtování úhrad leasingu v bankovním výpise. Chyba se projevila pokud byly úhrady na řádek bankovního výpisu připojeny ručně (ne přes akci automatické přiřazení úhrad) a jednalo se o sdruženou platbu, tj. byla více než jedna úhrada leasingu na jednom řádku bankovního výpisu.
Oprava Automatické přiřazení úhrad změnilo organizaci na již zaúčtovaném řádku bankovního výpisu. Tato chyba se projevila, pokud nebyla na řádku BV doplněna vazba na bankovní spojení z číselníku bankovních spojení. Číslo účtu, ze kterého přišla úhrada (nebo na který byla odeslána) v číselníku bankovních spojení existovalo, ale pro jinou organizaci, než které byla vyplněna na řádku výpisu v oddíle 3 – Účtování. Opraveno.
Oprava Příprava účtování řádku bankovního výpisu nepřenášela z Deníku atribut Párovací znak 2. Doplněno.
Oprava Při editaci dokladu platební transakce v přehledu Firemní platební transakce – celkem se nejprve zobrazil dotaz na výběr řady platebních transakcí. Pokud uživatel vybral řadu, kde bylo nastaveno Zakázat záporný zůstatek, pak byl problém s uložením změny na dokladu platební transakce. Opraveno.

Celní sklad

Novinka Zrychlení zobrazení čísla celní deklarace (MRN) v přehledu Celní příjemky a Celní výdejky

Celní případy

Novinka Rozšíření kontroly na duplicitu referenčního čísla – v závislosti na zaškrtávátkách v celních parametrech na záložce “Kontroly” se nyní kontroluje duplicita pole “Referenční číslo” už při opuštění tohoto pole. Kontrola duplicity na OK+Kontrola zůstává beze změny (tedy také reaguje na zaškrtávátka v parametrech)
Novinka Upraven editor “Nákladové kusy” v položkách celních deklarací tak, aby bylo možné mezi jednotlivými částmi (druh / značky a čísla / počet) přeskakovat pomocí šipek na klávesnici – podobně jako např. v editoru SPZ
Novinka Při vytváření nové položky a při otevření stávající položky do opravy je nově nastaven fokus na pole “Zbožový kód” (odstavec 33 celní deklarace) – dříve fokus na pole “Popis zboží” (odstavec 31)
Novinka ICS dovoz -Změna číselníku předložených dokladů z DOKTYP na DOKTYP_D z důvodu změny číselníku na straně celní správy.
Novinka ECS vývoz a NCTS vydaný – rozšíření možností při odpisu z dočasného skladu.ECS vývoz – Načtení lhůty k výstupu zboží ze zprávy o propuštění vývozu.

ECS vývoz – přidána kontrola RN077 – Zvláštní odpisová měrná jednotka/množství – U měrných jednotek NAR, NCL, NPR omezena možnost deklarování pouze na celá čísla.

Novinka Podpora postupného uvolňování zboží z NCTS přijatý při železniční dopravě
Novinka Funkcionalita generování CMR z výdejky je rozšířena o možnost generování i pro druh “výdej v evidenční ceně”.
Novinka Do pole TabCMR.PopisZbozi se nově doplňuje informace o množství a měrná jednotka z položky zdrojového dokladu (Výdej ze skladu, Výdej v evid. ceně, Faktura vydaná).
Novinka Rozšíření akce “Stažení z internetu GŘC” o stažení interního číselníku pro celní případy
Oprava NCTS vydaný – oprava chyby při použití záruky typu 8

CRM

Oprava Akce generuj Poptávky vydané nad položkami v editoru Poptávky přijaté nepřenášela do Poptaných položek měrnou jednotku zadanou na položce poptávky přijaté. Opraveno

Fakturace

Novinka Na začátek procesu realizace vydaných faktur byla doplněna uživatelská procedura ep_FV03 s parametrem ID realizovaného dokladu.
Novinka V proceduře hp_realizuj_fak bylo doplněno volání rollbacku o test:IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK
Novinka Vydané faktury, akce “Změna kurzu dle původní faktury“Akce byla doplněna. Do cílového dokladu se přenese Kurz DPH i v následujícím případě:

 • akce je spuštěna na dokladu, na kterém je Zdroj kurzu DPH nastavený na Daňový kurz
 • na původní faktuře je Zdroj kurzu DPH nastavený na Daňový kurz
Novinka Upraveny akce Dorovnej zápočet a Nabídni řádky k dorovnání ve vzájemných zápočtech v modulu Fakturace. Pokud vzájemný zápočet tvořila přeplacená faktura (např. vydaná) a faktura (v tomto případě také vydaná) s doplatkem, pak pokud byl přeplatek vyšší nebylo možné zápočet automaticky dorovnat. Stejný problém nastal v případě, že obě faktury byly přijaté. Opraveno.
Novinka Doklady oběhu zboží a faktury. Na doplňkové položky je možno zadávat daňový klíč (DK). Při kopii či převodu dokladů se na cílový doklad přenesly doplňkové položky, ale DK nikoliv. Funkcionalita přenosu DK na položkách je doplněna, proběhne tehdy, je-li DK přípustný s ohledem na daňový režim cílového dokladu. Tj. platí analogická pravidla jako pro přenos DK na položkách.
Novinka Pokud byla ve zdrojovém dokladu sazba DPH (není), dohledávala se sazba DPH po převodu položek v cílovém dokladu v případě samovyměření pouze z cílové řady dokladů. Upraveno, v případě samovyměření se sazba na cílovém dokladu dohledá podle standardních pravidel.
Novinka Faktury v režimu OSS. V editoru faktury vydané a dobropisu vydaného byla doplněna měkká kontrola:Země DPH vydané faktury/dobropisu nesmí být v seznamu zemí aktuálních DIČ DPH navázaných na danou organizaci odběratele.

Pokud by nastala nepovolená kombinace zaškrtnutí režimu OSS a DIČ DPH, bude zobrazena hláška:

V dokladu je nastavený režim OSS, ale zároveň je konečný příjemce plátcem DPH v zemi příjemce. Uložit změny?

Tlačítka Ano/Ne, default Ne. Stiskem tlačítka Ano lze doklad uložit (měkká kontrola).

Novinka Požadavek umožnit nastavit, které upomínky se nemají automaticky generovat (např. proforma faktury, faktury upomínané z jiných systémů a pod.)Nastavení je přímo na faktuře (saldokontním případu):

 • Neupomínat
 • Nepenalizovat

Oba atributy lze hromadně nastavit viz Další akce:

 • Nastavit “Upomínat”
 • Nastavit “Neupomínat”
 • Nastavit “Penalizovat”
 • Nastavit “Nepenalizovat”

Funkcionalita:

 • Pokud bude Neupomínat označeno, tak nebude tato faktura zahrnuta do automatického ani “normálního” vystavování upomínek.
 • Pokud bude Nepenalizovat označeno, tak nebude tato faktura zahrnuta do automatického ani “normálního” vystavování úroků z prodlení.

2. Na řadách dokladů OZ:

Faktury vydané – dva nové atributy, zaškrtávátka

 • Neupomínat
 • Nepenalizovat

Při akci Nový resp. dalších akcí generování faktur vydaných bude toto nastavení přeneseno na fakturu.

Novinka Pro faktury v cizí měně se zálohami byla v databázích s českou legislativou doplněna možnost přepočtu záloh podle interpretace NÚR:

 • I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně
 • I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

V konstantách modulu Fakturace je nová konstanta “Zálohy přepočítat kurzem úhrady”.

Pokud je konstanta zaškrtnuta, jsou u faktur v cizí měně v přehledu položek faktur a textových položek faktur napočítány nové sloupce v hlavní měně:

 • CC bez daní po slevě po korekci záloh
 • CC s DPH po slevě po korekci záloh
 • Částka DPH po korekci záloh

Výpočet hodnot nových sloupců respektuje výše zmíněné doporučení NÚR. Uhrazená část záloh je přepočtena kurzem úhrady zálohy. Výsledná částka v nových počítaných sloupcích je váženým průměrem vypočteným kurzy ze všech úhrad (pro uhrazenou část) a kurzem konečné faktury (pro neuhrazenou část).

Kurzem úhrady se rozumí:

 • jestliže se odečítá daňový doklad na zálohu, pak je to kurz daňového dokladu na zálohu
 • jestliže se odečítá nedaňová záloha plně uhrazená, pak jsou to kurzy úhrad zálohy
 • jestliže se odečítá nedaňová záloha, která není plně uhrazená, pak jsou to pro uhrazenou část kurzy úhrad zálohy a pro neuhrazenou část kurz konečné faktury (tj. zohledňuje se pouze uhrazená část záloh).

Příklad:

Na faktuře jsou 2 položky A a B, CC bez daní valuty na položce A je 80 EUR, na položce B 20 EUR, kurz 25

V zálohách je odpočtená uhrazená nedaňová záloha 40 EUR, kurz úhrady zálohy je 20

Hodnota nového sloupce CC bez daní po slevě po korekci záloh je:

 • v součtu za obě položky A a B ((100-40)x25+40×20) CZK = 2300 CZK
 • na položce A ((80-32)x25+32×20) CZK = 1840 CZK
 • na položce B, položka B ((20-8)x25+8×20) CZK = 460 CZK
Oprava Tiskový formulář faktury podle nastavení komunikačního jazyka organizace.Pokud má organizace odběratele přiřazený komunikační jazyk a v komunikačním jazyku nebyla vyplněná nová pole “Vydané faktury, zálohová faktura”, “Vydané faktury, daň. doklad na přij. platbu” a “Vydané faktury, realizační faktura”, neuplatnilo se původní nastavení tiskového formuláře v poli “Vydané faktury“.

Opraveno, pokud není pole pro konkrétní typ faktury nastavené, použije se nastavení v poli “Vydané faktury“.

Oprava Uživatel má zapnutou funkcionalitu 2. párovacího znaku.Na řadě dokladů pro dobropis vydaný je nastaveno, že se má druhý párovací znak předvyplnit jako první párovací znak.

Ze storna výdeje se při realizaci generuje dobropis, který ale neměl předvyplněný 2. párovací znak.

Opraveno.

Oprava Při importu faktury přes plugin Obecné importy nebyl faktuře přiřazený tiskový formulář nastavený na Organizaci.Opraveno.
Oprava V editoru faktur vydaných se na záložce Dodatky zobrazoval oddíl e-Faktura bez ohledu na nastavení globální konstanty “Zapnout podporu pro e-Faktura SK” (TabHGlob.eFaktura). Upraveno. Oddíl se v editoru faktur vydaných zobrazuje pouze pokud je globální konstanta zatržena.
Oprava Akce Generování faktury vydané spuštěná na Expedičním příkazu nepřenesla v následujícím případě na fakturu daňový klíč:

 • Na řadě faktur je zatrženo “Přenášet daňové klíče a režimy“
 • Na expedičním příkazu není vyplněný daňový režim
 • Položka expedičního příkazu je v režimu PDP a má vyplněný daňový klíč.

Opraveno.

Oprava Byl upraven distribuční tiskový formulář penalizační faktury, systémové číslo -1437. V případě částečné úhrady po splatnosti se tisknul chybně součtový řádek.
Oprava Při generování faktury přijaté z příjemky se mohlo stát, že se na položky faktury nedoplnil daňový klíč. Šlo o situaci, kdy:

 • na příjemce není vyplněný daňový režim ani sazba DPH
 • na řadě faktur je nastaven režim samovyměření a sazba DPH
 • na skupině karet je v atributu “Zboží/služba pro daňové klíče” nastaveno “Zboží”.

Opraveno

Firemní aktivity

Novinka Do tabulky pro položky Firemní aktivity TabSvsSpotreba byl doplněn sloupec Uživatelské značení umožňující využívat akci Uživatelské označení (klávesová zkratka INS).
Oprava Při připojení skladové karty do záznamu předmětu aktivity se v případě, že skladová karta, či její kmenová karta byla ve stavu Archivní, negeneroval kontrolní dotaz, zda chce uživatel takou kartu do záznamu připojit. Opraveno

Intrastat

Novinka Do nastavení zpravodajské jednotky přibylo zaškrtávátko “Exportovat nulové řádky do zpráv“, které umožňuje potlačit exportování “nulových” řádků do vybraných zpráv pro celní správu (Výkaz pro Intrastat CSV, InstatDesk – hromadný export Intrastat (CSV), …).

 • Nulový řádek je takový, kde jsou nulové všechny 3 hodnoty: Cena, hmotnost i množství.
 • Implicitně je zachován stávající stav, tj. zaškrtnuto a všechny řádky se exportují.

Pokud importy, či generováním hlášení z různých zdrojů vznikly výsledné nulové řádky, bylo je nutno vymazat buď v hlášení, nebo z vygenerovaného CSV, aby šlo výkaz nahrát do systémů celní správy bez chybových hlášení. Odškrtnutím odpadne nutnost výmazu nulových řádků a nedojde přitom k žádné ztrátě vazeb / informací mezi zdroji dat a výsledným hlášením.

Novinka Změna dohledávání DIČ zpravodajské jednotky při generování Výkazu pro Intrastat ve formátu CSV:Při generování zprávy ve formátu „Výkaz pro Intrastat CSV“ nad Měsíčním hlášením se do DIČ Zpravodajské jednotky přebíralo DIČ uvedené přímo na Organizaci dané Zpravodajské jednotky v atributu DIČ DPH. Pokud zde bylo DIČ odpovídající zemi dle legislativy databáze (tj. CZ pro českou, resp. SK pro slovenskou), tak bylo vše v pořádku. Bylo-li zde však uvedeno zahraniční DIČ, došlo při importu CSV souboru na straně systémů Celní správy k zahlášení chybného DIČ. Nyní se tedy při exportu CSV nově ověřuje, zda DIČ uvedené na Organizaci má prefix odpovídající zemi dle legislativy databáze (tj. firmy), a pokud neodpovídá, tak se ve 2. kroku dohledává aktuální platné DIČ v číselníku DIČ organizací (plátce / neplátce).

Majetek

Novinka Pro sloupce Technické zhodnocení stav v přehledech daňových, účetních, 3. pohybů i dotací byla povolena sumace.
Novinka Pokud si uživatel zobrazí přehled Karet majetku k datu a vypne si základní filtr, aby se mu zobrazily pouze karty majetku, které jsou “k datu” v evidenci, zobrazí se mu veškeré karty majetku evidované v Heliosu iNuvio. Pokud dá uživatel do opravy kartu majetku, která má datum zavedení vyšší než je datum “k datu” a chce zobrazit Detail UP/DP/…, tak se zobrazila chyba “Adding a value to a ‚datetime‘ column caused an overflow.” Upravena srozumitelnost hlášky – “Datum zavedení majetku je vyšší než DD.MM.RRRR. Detail pohybu nelze zobrazit.”
Novinka Upraven vzhled editoru Konstanty v modulu Majetek.
Novinka V souvislosti s připravovaným novým zákonem o účetnictví, kdy již nebude možné ani u podnikatelského subjektu o hodnotu dotace poskytnuté na pořízení majetku snížit jeho pořizovací cenu (popř. hodnotu technického zhodnocení), jsou do modulu Majetek doplněny tzv. 4. pohyby majetku = Dotace .Investiční dotace budou u podnikatelských i nepodnikatelských subjektů zúčtovány proti Výnosům příštích období a budou do výnosů postupně rozpouštěny. Pro evidenci dotace u karty majetku a její následné rozpouštění bude možné nově využívat pohyby Dotací . Podrobněji k pohybům dotací viz. článek v Poradně
Novinka Podpora komponentního odepisování – doplněny počítané sloupce, které u “nadkarty” (hlavní karty majetku) doplní součty z “podkaret” (souvisejících komponent) z daňových pohybů (Cena stav, Oprávky stav, Zůstatková cena stav). Dále byly doplněny sloupce, které zobrazí v sumě hodnoty z provázaných karet dohromady, tj. nadkarty i všech podkaret dohromady – Cena stav, Oprávky stav, Zůstatková cena stav za každý typ pohybu (UP, DP, 3P nebo Dotace).
Novinka Podpora komponentního odepisování – doplněny počítané sloupce, které u “nadkarty” (hlavní karty majetku) doplní součty z “podkaret” (souvisejících komponent) z daňových pohybů (Cena stav, Oprávky stav, Zůstatková cena stav). Dále byly doplněny sloupce, které zobrazí v sumě hodnoty z provázaných karet dohromady, tj. nadkarty i všech podkaret dohromady – Cena stav, Oprávky stav, Zůstatková cena stav za každý typ pohybu (UP, DP, 3P nebo Dotace).
Novinka Pokud má karta majetku UP způsob odepisování = -4 Počtem měsíců nebo -5 Počtem měsíců do cílové ceny s %, lze na pohybu Technické zhodnocení zatrhnout nový atribut UP Počítat od data platnosti pohybu. Při uložení takové pohybu se současně založí i účetní pohyb Změna odepisování, který sám dopočítá a změní hodnotu Počet měsíců odpisování, tak aby poslední odpis měl datum platnosti podle nastavení Datum platnosti pohybu Technické zhodnocení + Počet měsíců uvedených na pohybu Technické zhodnocení (přepočtený počet měsíců se i nadále vztahuje k datu zavedení karty majetku).
Novinka V prázdném přehledu Karty majetku zůstávala aktivní akce Významné opravy. Upraveno.
Oprava Zrušení opisu pohybů u karty majetku s nastavením opisu DP->UP; úplná shoda založilo do daňových i účetních pohybů pohyb Zrušení úplné shody s chybným datem platnosti 31.12.9999. Datum platnosti zadaný v editoru akce KM zrušení opisu pohybů nebyl respektován.Opraveno.
Oprava Upravena práva na přehled Karty majetku. Pokud měl uživatel v tomto přehledu nastaveno právo pouze ke čtení, pak mu i přes toto nastavení byly přístupné některé akce v Hromadných změnách. Opraveno.
Oprava Upravena akce v přehledu Karty majetku – Hromadné změny KM hromadná změna účtů. Akce nefungovala správně pro hromadnou změnu kontace. Kontaci nebylo možné změnit, pokud byl na označené kartě majetku již nějaký pohyb zaúčtovaný. Opraveno, aby fungovalo shodně se změnou kontace přímo v editoru karty majetku. Kontace se změní od prvního nezaúčtovaného pohybu dále do budoucnosti.
Oprava Přednastavení na typu majetku – zaškrtnutí DP Vozidlo M1 – se nepřenášelo do Protokolu zavedení nebo do Karty majetku, pokud byla zakládána přímo bez předchozího Protokolu zavedení. Opraveno.

Mzdy (CZ)

Novinka Dohody o provedení práce od 07/2024Informace jsou zveřejněny zde

https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Mzdy_-_evidence_dohod_o_proveden%C3%AD_pr%C3%A1ce_od_1.7.2024_-_Poradna_(CZ)

Novinka VPDPP – Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem za zaměstnance vykonávající DPPNad novým přehledem Mzdové údaje, Výkaz příjmů DPP – vznikl nový tiskový formulář, který však bude sloužit pouze pro vaši informaci.

Údaje o DPP budou muset být zasílány elektronicky

Novinka Příloha k žádosti o – připojení přílohy do XMLBylo upraveno generování XML souboru pro Přílohu k žádosti o (NEMPRI). Pokud je k příloze připojený nějaký dokument (např. PDF), tak se do XML uvádí nově přípona souboru typu MIME ve tvaru typ/podtyp:

 • .doc – application/msword
 • .docx – application/vnd.openxmlformatsofficedocument.wordprocessing ml.document
 • .rtf – application/rtf
 • .xls – application/vnd.ms-excel
 • .xlsx – application/vnd.openxmlformatsofficedocument.spreadsheetml.s heet
 • .pdf – application/pdf
 • .jpg – image/jpeg .txt – text/plain
Novinka Statistický výkaz P2-04 – MS pro náhrady u dohodPro řádek R05 byla doplněna možnost přiřadit do definice také mzdové složky typu Náhrady mezd (pro dohody doporučujeme mít vytvořené speciální MS).
Novinka Prohlášení poplatníka daně AJ – formulář (-1618)Byl vytvořen nový formulář platný od 1.1.2024.
Novinka Cizinci – elektronická komunikaceOd 07/2024 existuje povinnost komunikovat s Úřadem práce ohledně cizinců pouze elektronicky. V programu byla vytvořena nová funkcionalita.

Podrobnosti jsou uvedeny zde

https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Mzdy_-_%C3%9A%C5%99ad_pr%C3%A1ce_-_hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_cizinc%C5%AF_-_Poradna_(CZ)

Novinka Editace Základní mzdy ze Mzdových údajů ve Výpočtu mzdyJestliže má firma nainstalovanou licenci včetně veřejné správy, nebylo doposud možné provádět ve Výpočtu opravu Základní mzdy, která je zadaná ve Mzdových údajích (Výpočet, akce Mzdové údaje, atribut Základní mzda)

Nyní vznikla možnost nastavení upravit tak, že základní mzdu měnit lze.

Pokud v nabídce Konstanty a číselníky (Konstanty a sazby, Konstanty výpočtu) zatrhnete atribut Veřejná správa – vypn i, bude možné Základní mzdu ve Výpočtu měnit.

Novinka Výplatní lístky – základní mzda zkrácenáJestliže je na výplatním lístku vyplněna Základní mzda zkrácená, tiskne se v položce Tarif na výplatním lístku Základní mzda zkrácená.

Pokud Základní mzda zkrácená vyplněná není, tiskne se Základní mzda.

Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA – Sťahovanie ePN z portálu eSlužby Sociálnej poisťovne do Evidencie DNPNad prehľadom Výpočet mzdy, Evidencia DNP vznikla na páse kariet karty Akcie nová skupina akcií Elektronické PN, ktorá ponúka nasledovné akcie:

1. Stiahni nové ePN – akciou sa sťahujú nové ePN ako aj zmeny už stiahnutých aktívnych ePN z portálu e Služby Sociálnej poisťovne po kalendárnych dňoch. Sťahovanie je možné len 1x za deň a sťahujú sa vždy max. k predchádzajúcemu kal. dňu. Pri prvom spustení sa stiahnu ePN-ky, ktoré spadajú 2 mesiace pred aktuálne mzdové obdobie až po predchádzajúci kal. deň bežného mzdového obdobia. Akciu je možné spustiť od mzdového obdobia 6/2024.

2. História sťahovania – prehľad všetkých sťahovaní po jednotlivých dňoch.

3. Prehľad ePN za obdobie – prehľad ePN za vybrané mzdové obdobie

4. Prehľad všetkých Elektronických PN – kompletný zoznam ePN

5. akcie pre odoslanie Oznámení na Sociálnu poisťovňu nad vybranými ePN

Podrobnejší popis k jednotlivým akciám nájdete v príručke na našom webe:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/sk/index.php?title=Evidencia_DNP_-_Mzdy_(SK)

Novinka NOVINKA – Odosielanie Oznámení k ePN na portál eSlužby Sociálnej poisťovneNad prehľadom Evidencia DNP vznikli na páse kariet v skupine Oznámenie na SP akcie pre odoslanie oznámení k ePN priamo na portál eSlužby Sociálnej poisťovne. Samotné odoslanie vykonáte pomocou akcie Odoslanie, kde si vyberiete konkrétny typ oznámenia:

 • Potvrdenie o vzniku DNP
 • Potvrdenie náhrady príjmu pri DNP

Info: Oznámenia je možné odosielať aj nad ručne zaevidovanou ePN.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/sk/index.php?title=Evidencia_DNP_-_Mzdy_(SK)#Skupina_Ozn.C3.A1menia_na_SP

Novinka NOVINKA – Dočasné odpustenie odvodov zamestnávateľa od 7/2024 do 12/2024 – “potravinári”Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov aj za mesiace júl až december 2024 súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. júla 2024.

Na základe tejto zmeny používateľ postupuje v systéme HELIOS iNuvio nasledovné:

a. pre účely štandardného výpočtu poistného v mzdovom období schválenej štátnej pomoci zaškrtnúť konštantu “Potravinári” (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia Poistenie časť Sociálne poistenie.

Konštanta je viditeľná len nad mzdovým obdobím od 8/2023-1/2024 a 3/2023-12/2024.

b. pre účely spätného rozpočtu SP v mzdovom období schválenej štátnej pomoci nastaví mzdovú konštantu Obdobie zúčtovania – VPP buď na:

 • nasledujúce obdobie (tj. v hlavičke VPP výkazu bude uvedené nasledujúce mzdové obdobie) alebo na
 • vybrané obdobie (tj v hlavičke VPP výkazu bude uvedené vybrané/spracovávané mzdové obdobie.

Ak zvolí hodnotu “nasledujúce mzdové obdobie”, tak sa v spätnom rozpočte SP bude zohľadňovať nastavenie atr. Potravinári z nasledujúceho obdobia.

Príklad:

Spracovávame mzdy za 7/2024

MK Potravinári v 7/2024 je zaškrtnutá

MK Obdobie zúčtovania príjmov VPP má nastavenú hodnotu nasledujúce obdobie, tj. v hlavičke VPP bude obdobie 8/2024.

Ak v mzdovom období 8/2024 nebude ešte schválená štátna pomoc pre obdobie 8/2024 (tj atr. Potravinári nebude zaškrtnutý), tak pri výpočte mzdy za 7/2024, ktorej príjmy podliehajú spätnému rozpočtu a obdobím ich zúčtovania/vyplatenia bude mesiac 8/2024, sa neuplatní pri týchto príjmoch štátna pomoc “potravinári”.

Po zaškrtnutí tejto konštanty sa vo výpočte poistného aplikuje odpustenie odvodov na SP za firmu. Priamo v editore Výpočtu miezd na záložke Poistenie

a. je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:

Vymeriavací základ – potravinári

Odvod poistného – potravinári

Pôvodné atribúty pre VZ a Poistenie sú bez zmeny.

b. akcia Spätný rozpočet SP je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:

 • VZ potrav.
 • Odvod potr.

Pôvodné atribúty pre VZ a Poistenie sú bez zmeny.

 • výkazy MVPP/VPP – bez zmeny
 • výplatné lístky – úprava ceny práce a odvodu SP za zamestnávateľa
 • Mzdový list – úprava ceny práce a odvodu SP za zamestnávateľa
 • Generátorové mzdové zostavy – úprava rozširujúcich funkcií
 • Štatistické zostavy – úprava odvodu SP za zamestnávateľa
Novinka ÚPRAVA – Mzdový list – VZ po uplatnení odvodovej úľavy pre “potravinárov”V distribučnom tlačovom formulári pre Mzdový list (sys. č. -400362) sa v mesiacoch od 3/2024 ak bola uplatnená odvodová úľava na sociálnom poistení pre “potravinárov” zobrazoval vymeriavací základ pre uplatnením tejto úľavy.

Upravené

Novinka NOVINKA – Životné minimum od 1. 7. 2024 – mzdové konštantyV zmysle opatrenia MPSVR SR č. XXX/2024 zo dňa XX. 6. 2024 sa od 1. 7. 2024 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 273,99..

Táto hodnota je potrebná pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií), z toho dôvodu je nutné nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2024 spustiť akciu „Aktualizácia mzdových konštánt“ na tejto verzii systému HELIOS iNuvio, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2024.

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2024 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2024

Novinka ÚPRAVA – Ročné daňové hlásenie – trvalé pobyt zamestnanca v príloháchOd roku 2022 sa pri exporte Ročného daňového hlásenia do príloh do časti Trvalý pobyt riadku Číslo, PSČ načíta v prípade existencie aj súpisné číslo, tj. zobrazí sa v tvare súpisné číslo/orientačné číslo (doteraz sa načítavalo orientačné číslo/súpisné číslo).
Novinka ÚPRAVA – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – Dátum zaplatenia daneDo distribučného tlačového formulára:

Sys. č. Názov

-403517 Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane

do položky č. 14 – Dátum zaplatenia dane sa odteraz načíta hodnota z atr. Nedoplatok dane – dátum, ak Nedoplatok neupravený je vyšší ako 0, inak sa načíta hodnota 31. 3. aktuálneho roka.

Doteraz sa tam načítavala hodnota z atr. Nedoplatok dane – dátum, ak celkový výsledok RZD bol vyšší ako 0, inak hodnota 31. 3. aktuálneho roka.

Upravené

Novinka NOVINKA – Generátor mzdových zostáv – rozširujúca funkcia MZSLV generátore mzdových zostáv do rozširujúcej funkcie “MZSL” do parametra “X” boli pridané nové hodnoty

“C” – , ktorý vracia hodiny počas vyňatia z ev. stavu

“N” – , ktorý vracia pracovné dni počas vyňatia z ev. stavu

Viac informácií k rozširujúcim funkciám nájdete v príručke na našom webe:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/sk/index.php?title=Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_zost%C3%A1v_-_Mzdy_(SK)#Zoznam_roz.C5.A1iruj.C3.BAcich_funkci.C3.AD

Obecné

Novinka V HELIOS Store byla upravena barva písma u sloupečku “Vaše verze” – pokud číslo verze není načítané přímo z daného PC – z knihovny DLL, ale je načítané ze Store, tak je barva písma modrá. Je zde uvedena i bublinová nápověda: “Zelená barva písma = v DB je vyšší verze, než je k dispozici na webu; Modrá barva písma = údaj je pouze orientační, jedná se o doplněk, jehož verze není v DB zaznamenána“. Pokud není verze načtena z DLL, tak Store zobrazuje poslední verzi, která se pro danou licenci ze Store stahovala (není zde zohledněno například do jaké DB se doplněk stahoval, a může se stát, že se po stažení nové verze ihned číslo neaktualizuje).
Novinka V rámci definice uživatelské tabulky je možno zadat skript pro validaci dat.Před spuštěním procedury se vytváří dočasná tabulka #TempUzivTab_Validace, která obsahuje záznam s aktuálními hodnotami sloupců.

Případnou chybu je možno vrátit pomocí RAISERROR nebo pomocí SELECTu: SELECT <typ 0

Novinka Do Workflow je nově možné vybírat i sestavy, které mají SQL filtr (zobrazují se ve výchozím výběru sestav). Při výběru sestav do Workflow vznikla akce “Všechny sestavy”. Touto akcí je možné zobrazit (a následně vybrat) i sestavy bez filtru.
Novinka Stahování verze Heliosu probíhá pouze přes HTTPS (dříve bylo částečně využíváno i HTTP).
Novinka V rámci F4 – Nastav je nyní možno nastavit jako podmínku filtrace “Aktuální kvartál”.
Novinka Tabulka příloh pro odesílání e-mailu přes Notifikátor (TabESServiceAttachments) byla rozšířena o sloupce pro získání přílohy pomocí tisku do souboru. Není tak nutné mít vytvořenu definici tisku.
Novinka Databáze HELIOSu lze nyní označit číslem skupiny pro parametr Z. Parametr Z spouští hromadný převod databází na novou verzi. Bez zadání skupiny se provede převod všech existujících databází v dané instalaci (tak jako dosud). Pomocí čísla skupiny je možno spustit převod pouze pro vybrané databáze.Příklad: HELIOS.EXE /Z1
Novinka Sekce “O programu” je doplněna o položku “Garant”. Tato položka se zobrazí, pokud je implementátor Asseco Solutions. Je zde uveden Key Account Manager.
Novinka V Hromadně pro e-mail je v přehledech příloh “Společné” a “Jednotlivé” dostupná akce “Dokumenty záznamů”. Tato akce zobrazuje dokumenty připojené ke všem dokladům, nad kterými byla akce Hromadně pro e-mail spuštěna, a je zde možné tyto dokumenty zahrnout do příloh společných nebo jednotlivých.
Novinka V přehledu uživatelů je nová akce “Hromadná změna uživatelských konstant”. Tato akce umožňuje hromadně nastavit uživatelské konstanty více uživatelům naráz. Zároveň je možné změny rozkopírovat i do vybraných databází. Zároveň je pak možno stanovit jestli se mají změny propsat i do aktuální databáze.Po spuštění akce je třeba vybrat uživatele, na které se budou změny propisovat. Následně se otevře editor uživatelských konstant, jehož hodnoty jsou předvyplněny podle aktuálně vybraného uživatele. Každé políčko má u sebe zaškrtávátko X, které je třeba zaškrtnout, pokud chcete hodnotu propsat. V rámci editoru jsou 2 akce – “Vše zaškrtnuto” a “Vše odškrtnuto”. Je tak možno si vytvořit vzorového uživatele, kterého je pak možno rozkopírovat na nové uživatele.

Některá políčka jsou označena v názvu hvězdičkou. Takové položky nelze rozkopírovat mezi databázemi, pokud mají nějakou hodnotu (nelze jednoznačně dohledat odpovídající záznam v jiné databázi). Ovšem pokud nejsou vyplněné, tak se propisují – lze je tak hromadně vymazat.

Přednastavené sklady, řady dokladů, účtenek, apod. se propisují pouze v případě, že v cílové databázi existují se stejnou hodnotou.

Profily pro e-mail, fax, typy pro uložení tisku do souboru se propisují pouze v případě, že se jedná o globální definice, Přenos pro výběr hodnoty pro tato pole je také filtrován pouze na globální definice.

Akce má vlastní právo, zároveň ale musí být povoleno právo na opravu v přehledu “Uživatelské konfigurace (na data)” – přehled číslo 181.

Novinka Byl vytvořen nový widget pro Dashboard. Zobrazuje stav AVA Agenta pro případ integrace s AVA Place.
Novinka Agendové API pro faktury

 • GET: adresa na fakturu je dotažena podle stavu adresy připojené organizace daného datem případu
 • POST: druh vstupní ceny byl změněn z “cena celkem bez daní” na “cena celkem se SD”
 • POST: sazba SD v případě, že se jedná o skladovou položku, je nastavována na nulu
Oprava V případě, že maska pro datum obsahovala mezery (např. “dd/ MM/ yyyy”), nešlo zadat jiný rok než aktuální.
Oprava Bylo opraveno umístění okna zobrazujícího průběh automatu. Nyní se zobrazuje relativně k hlavnímu oknu aplikace.
Oprava Při smazání uživatele z SQL serveru nebyly smazány vazby uživatele na Další role. To blokovalo mazání roli, které byly historicky použity, ale uživatele, kteří je měli přiřazené jsou smazaní. Opraveno.
Oprava Opraveno kódování hyperlinku při generování PDF z tisku ReportBuilderem – týká se formátů PDF (RB).
Oprava API při importu přijatých faktur nedovolí importovat doklad, pokud stejná organizace má duplicitu v atributu Dodavatelská faktura. Opraveno. Nyní se zobrazí upozornění a import proběhne.
Oprava Při nastavení master + detail nad vyráběnými dílci, při vybrání sestavy z přehledu 11074, dochází k chybovému hlášení syntaxe. Opraveno.
Oprava REST API – PUT browses/data

 • Pokud byl uveden prefix před ID v detailu, neproběhla správná detekce ID a API se pak chybně snažilo vyrobit místo opravy nový záznam.
 • Bylo možno zadat jeden atribut dvakrát – jednou s prefixem a jednou bez. Kontrola toto pustila a vyhrál ten, který byl zpracován jako poslední.
Oprava V případě chybového hlášení “Nemáte právo k této akci” mohlo dojít k přetečení názvu přehledu, ve kterém došlo k porušení práv, mimo okno. Opraveno – bylo upraveno formátování textu.
Oprava Pokud byl jako parametr při spuštění aplikace příliš dlouhý řetězec znaků, došlo k chybě Access Violation Error. Opraveno.
Oprava Pokud má externí akce typu procedura definovány statické parametry a v nich je zadán odkaz na systémovou proměnnou (např. :__IDObdobi), pak se při volání této akce přes REST API mohla objevit chybová hláška „Není zadán systémový parametr: XXXXX“. Opraveno.
Oprava Pokud je v rámci vícenásobných vztahů definována vazba 1:1 na definovaný přehled, dochází při jeho zobrazení z proti přehledu k chybě. Opraveno.
Oprava V rámci informativních atributů při nastavení přenosu v definici uživatelských sloupců nešlo použít atributy typu “programátorsky definované sloupce” (např. Poznamka_255). Opraveno.

Pokladna

Novinka Přehled Pokladní doklady -> Strom (návazných dokladů) upraven, aby zobrazoval všechny návazné doklady pokud má pokladní doklad více položek a každá jednotlivá položka má vazbu na fakturu.
Novinka Editor hromadných změn v pokladně byl upraven tak, aby nepůsobil na uživatele dojmem, že jsou všechny volby nepřístupné.
Novinka V přehledu Řady pokladen vznikla nová akce Hromadný tisk stavů, která umožní za všechny označené pokladny hromadně vytisknout stav “k datu”. Po potvrzení této nové akce se zobrazí dialogové okno, do kterého uživatel vyplní datumy, za které se mají stavy pokladny napočítat.
Novinka Pokud uživatel připojuje fakturu k pokladnímu dokladu v editoru pokladního dokladu přes záložku 3-Doklady (Akce Faktury a dobropisy, Připojit odpovídající fakturu), tak zde nebyly v přehledu Faktury a dobropisy bez rozlišení období přístupné akce:

 • Zobrazit všechny
 • Zobrazit i doklady v HM
 • Zobrazit vč. uhrazených.

Doplněno.

Novinka Byl optimalizován select pro zobrazení palet SSCC. Tím by mělo být dosaženo zkrácení času na cca polovinu.
Novinka Do editoru pro platbu doplněny akce včetně ikon.Při platbě vybranou měnou (přímo z tlačítka (EUR/USD)) v dotykovém režumu se automaticky zobrazí částka v té měně, i když nebyla zapnuta na dokladu. Po zapsání částky se zas vypne.

V seznamu plateb se zobrazují i další úhrady.

V seznamu plateb se zobrazují pouze ty úhrady, které mají zadanou nějakou částku.

QMS Systém řízení kvality

Oprava Reklamace přijaté – akce Generuj dobropis, Generuj příjemku na sklad reklamací, Generuj výdejku, Generuj storno výdejky zaokrouhlovaly množství převzaté z reklamace na 2 desetiny a u položky na vygenerovaném dokladu nedošlo k přepočtu hmotnosti v závislosti na přeneseném množství. Opraveno

Řízení peněžních toků

Novinka Upraven výpočet platební morálky Odběratele / Dodavatele, pokud je konstanta pro peněžní toky “Počet dnů zpět pro výpočet platební morálky (od aktuálního data)” = 0. Při tomto nastavení se počítá platební morálka bez omezení.

Sklady, nákup a prodej

Novinka V souvislosti s funkcionalitou modulu Účetnictví, Automat účtování, je na řadách dokladů a řadách dodatečných souvisejících dokladů nový atribut. V přehledu Sklady, Konstanty a číselníky, Řady…, Oprava lze nastavit nový atribut Zahrnou do automatu účtování (na řadách dokladů záložka 4-ávazné doklady). Výchozí hodnota je 1=zahrnout. Nastaví se při aktualizaci nové verze i pro existující záznamy.
Novinka Nastavení pro přenos poznámky 1 se zobrazuje v číselníku řad i pro vydané objednávky.
Novinka EDI – generování zpráv v přehledu Faktury vydanéV definicích zpráv

 • EDITEL®-Inhouse (export),
 • EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006,
 • EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006
 • EDITEL®-XML 2002 (export),
 • EDITEL®-XML 9/2004 (export),
 • EDITEL®-XML 9/2004 (export),
 • EDITEL®-XML 2012 (export)
 • rpEDI022

se exportovalo přednastavené DIČ na organizaci. Pokud bylo v editoru faktury zvoleno jiné, ignorovalo se. Nyní se exportuje s fakturou DIČ zadané na faktuře vydané.

Novinka Akce Oprava externích informací a Hromadné změny byly zpřístupněny pro textové položky i v případě, že je přehled Textové položky (1207) aktivován nad přehledem hlaviček dokladů nákupu, prodeje a fakturace.
Novinka Editor zadávání položek v dokladech skladu, nákupu, prodeje a fakturace si nově pamatuje svou pozici na monitoru, kde je zobrazen editor dokladu. Při zavření editor pozici uloží (například pravý horní roh obrazovky). A při otevření se umístění načte (například pravý horní roh obrazovky, kde je aktuálně zobrazen editor dokladu).
Novinka U příznaku Blokováno na Kmenové kartě i na Skladové kartě byla k volbám Běžný záznam, Archivní záznam doplněna volba Blokováno . Toto nastavení zcela blokuje použití kmenové, nebo skladové karty na nových dokladech.
Novinka Při generování realizační faktury s vazbou na došlou objednávku nedocházelo při globálním nastavení pro faktury Záloha do výše realizace z automaticky připojené zálohové faktury (vygenerované v návaznosti na došlou objednávku) k uplatnění částky do výše částky na realizační faktuře. Tato funkcionalita byla doplněna jak do generování realizační faktury přes profil došlé objednávky, tak do generování realizační faktury k návazné výdejce akcí Generování faktury vydané i do generování návazné realizační faktury v rámci realizace výdejky.
Oprava Při generování došlé objednávky z nabídky akcí Generuj došlo objednávku s výběrem položek nedocházelo k přenesení odkazu na tiskový formulář z řady došlé objednávky do hlavičky vygenerované došlé objednávky. Opraveno
Oprava Při výpočtu plánovaných marží nebylo funkční dotažení nákladové ceny při nastavení Zdroje nákupní ceny pro výpočet marže na skupině karet na hodnotu Zadaný průměr . Opraveno
Oprava Akce Generuj převodku s výběrem profilu – v případě, že uživatel neměl právo na akci Realizace nad přehledem Výdejky, skončilo generování chybou Nemáte právo k realizaci výdejek! Opraveno
Oprava Výkaz lihu – pro držitele kontrolních pásek dle § 38 zákona 307/2013 Sb. se do výkazu CZL001 ve verzi 3.0.2024.0400 na základě připomínky přestaly generovat výdeje ze skladu, který nebyl označen příznakem Daňový sklad pro účely výkazu lihu (pohyby kategorie VolnyObeh). Tato změna se ukázala jako nežádoucí. Opraveno – navráceno původní řešení před touto verzí.
Oprava Opraveno zjištění nastavení pro přenos poznámky. V části akcí se nastavení nezjišťovalo ze zdrojové řady, ale z cílové.
Oprava Při kopii dokladové řady (akce Kopie v přehledu Sklady, Konstanty a číselníky, Řady dokladů) nebylo v editoru omezení editace v poli Název. Opraveno. Nelze zadat více znaků než je délka v definici datového typu (NVARCHAR(40))…
Oprava Opravena chybná kontrola při zadávání zdrojových dokladů na doklad DSN (přehled Sklady, Dodatečné související náklady). I když bylo nastavení řady Povolit různé měny – Ano, nebylo možné uložit doklad s hláškou “Na doklad DSN, který má nastaveno v hlavičce v poli Různé měny hodnotu Ne, nelze zadávat vstupní doklady s různými měnami.
Oprava Ošetřeno chybové hlášení “Access violation…”při použití přehledu Pohyby výrobních čísel v Dataskopu a spuštění funkce Akce, najdi doklad pro hledání dokladu, na kterém se VČ vyskytuje. Tuto funkci nelze použít z Dataskopu, uživatel je upozorněn hlášením : Hledání nelze v tomto místě spustit.
Oprava V přehledech hlaviček dokladů (tabDokladyZbozi) nefungovala korektně vazba Aktivity 1:N (1778). Předávala všechny aktivity z tabulky TabKontaktJednani místo těch, které jsou propojeny s danou hlavičkou dokladu. Opraveno
Oprava Při zadávání položky zařazené do ceníkové akce s omezenou platností na došlou objednávku se jako rozhodné datum pro vybrání ceny na doklad (na rozdíl od akce Aktualizovat ceny položek dle aktuální cenotvorby ) chybně použilo Datum pořízení místo Data případu . Akce aktivovaná tlačítkem Zdroj ceny v editoru položky došlé objednávky rovněž chybně použila pro výběr datumově omezených cen jako rozhodné datum Datum pořízení místo Data případu . Opraveno
Oprava Výběr ceny tlačítkem Stanovit cenu dle nabídkového ceníku za polem s cenou v editoru položky dokladu prodeje nákupu a prodeje (např. expedičního příkazu, nebo došlé objednávky) přebíral hodnotu pro hlavní měnu bez ohledu na to, jak byly nastaveny na dokladu Způsob zadávání ceny a Měna. Opraveno
Oprava Při zvolení nastavení v Globálních konstantách: DPH – Položky Pozice zaokrouhlení DPH = Bez zaokrouhlení končil pokus o založení nového dokladu Došlé objednávky chybou: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint“CK__TabDosleObjH02__PolPoziceZaokrDPH“. Opraveno
Oprava Při převodu mezi sklady se mohla lišit evidenční cena mezi doklady (výdej – příjem) a to buď důsledkem zaokrouhlení nebo použitím Úpravy cen. Opraveno.
Oprava Počítaný sloupec Expedovatelné na hlavičkách došlých objednávek zobrazoval záporné hodnoty v případech, kdy se položka na dokladu opakovala. Opraveno

Splátkování a leasing

Novinka Do modulu leasing byly aplikovány rozšířené dohledání kurzů
Novinka Modul leasing, splátky. Byla přidána možnost výpočtu úroků.Na Skupině se způsobem splátky je možno zaškrtnout nové pole Počítat úrok na záložce 4 – Další.

V editoru splátky je pak pole Počítat úrok na záložce 1 – Předmět vlevo dole. Pokud je označeno, zobrazí se záložka 8 – Úročení. Na ní jsou k dispozici pole:

 • Jistina – částka jistiny
 • Úroková sazba – úroková sazba v procentech
 • Tlačítko Výpočet akontace. Stiskem tohoto tlačítka se vypočtou ostatní pole a aktualizují pohyby splátek.
 • Úvěr
 • Úvěr v hlavní měně
 • Jistina v hlavní měně
 • Anuita
 • Funkce pro Anuitu
 • Funkce pro Úroky

Poznámka – pro výpočet splátek úvěru vč. úroků je zapotřebí napřed zadat pohyb zavedení (s nulovou částkou)

Účetnictví

Novinka V distribučních CZ daňových klíčích je z názvů daňových klíčů pro sníženou sazbu DPH odstraněno slovo “první”. Změna je provedena pro systémové daňové klíče a pro importní soubor daňových klíčů DANKLICE_202403.TXT.
Novinka Na serveru Evropské komise nejsou podklady v excelu nadále aktualizovány. Informace o aktuálních a historických sazbách DPH přesunuty do jiného systému, ze kterého nelze informace přímo získat.Akce Import sazeb DPH se proto použije pouze pro sazby DPH zemí CZ a SK .

Při ukončení akce Import sazeb DPH je přidána informativní hláška: “Byly importovány sazby DPH České republiky a Slovenské republiky. Sazby DPH ostatních zemí nejsou importovány, jelikož podklady v excelu na serveru Evropské komise nejsou aktualizovány.”

Novinka Po vygenerování Souhrnného výkazu DPH se přes „Tisk“ formuláře SVDPHv20_1 zobrazila v PDF/FD pouze 1.strana výkazu a nezobrazila se 2.strana . Opravil se soubor 2.strany a nasadil do verze. Opravený formulář je pod systémovým číslem -471072 .
Novinka Po vygenerovaní Súhrnného výkazu DPH sa cez „Tlač“ formuláru SVDPHv20_1 zobrazila v PDF/FD len 1.strana výkazu a nezobrazila sa 2.strana . Opravil sa súbor 2.strany a nasadil do verzie. Opravený formulár je pod systémovým číslom -471072.
Novinka Do přehledu automatu generování upomínek a úroků z prodlení byla přidána akce “ Ukončení automatu uživatelem “. Po potvrzení dotazu a heslem je automat ukončen a sloupec “Výsledek” je nastaven na hodnotu “ Automat ukončen uživatelem “. Akce je vhodná pro případ, že se automat z nějakého důvodu sám neukončí (ve sloupci “Výsledek” je hodnota “Automat probíhá…“) a automat nelze spustit ručně ani automatem, protože systém identifikuje stále příznakovou tabulku ##TabProbihaAutomatUPOMPF a ve sloupci “Výsledek” je hodnota “Automat je právě spuštěn jiným uživatelem, nelze spustit“. Akce lze spustit pouze nad záznamem, který má ve sloupci “Výsledek“ hodnotu “Automat probíhá…“.Upozornění :

Akci by měl spouštět pouze znalý uživatel a pouze v případě, že je zcela evidentní, že se běh automatu regulérně neukončil systém a automat již neběží !!

Novinka Kontrolní hlášení. Při kontrole, případně při generování XML zprávy pro kontrolní hlášení byla zrušena kontrola na vyplnění emailu.
Novinka Protože na státní pokladně změnili formát souboru všech IČO (IČO je nově včetně vodících nul zleva), byl upraven import tohoto souboru tak, aby akce Kontrola dokladů PAP probíhala správně.
Novinka V editoru zápočtu ve fakturaci i v saldu je zpřístupněno pole Název spojení vždy. Jedná se o název bankovního spojení, na který má být provedena úhrada, uživatel si musí vybrat bankovní spojení sám.
Novinka Akce Kontrola dokladů nad Účetním deníkem a Účetním deníkem celkem je doplněna o zaškrtávátko Nekontrolovat přebývá . Výchozí neoznačeno (= stávající stav) . Při dalším použití si systém pamatuje poslední nastavení tohoto zaškrtávátka pro daného uživatele obdobně jako u ostatních zaškrtávátek akce Kontrola dokladů.Pokud bude zaškrtávátko Nekontrolovat přebývá zaškrtnuto , nebude zobrazován výsledek kontroly pro případ, že něco přebývá . Pokud by se jednalo o jedinou chybu na daném záznamu, ve výsledku kontroly se daný řádek nezobrazí.
Novinka Byl upraven tisk více označených přiznání k DPH, kdy se sice tiskový formulář zobrazí, ale začne napočítávat spousty stránek.Upraveno takto: Označí se příslušná přiznání k DPH, akce Tisk , zobrazí se formulář přiznání k DPH na obrazovku, zkontroluje, tlačítko Tisk a první přiznání k DPH se vytiskne na tiskárně.

Po vytištění přiznání k DPH, tlačítko Zavřít , zobrazí se další formulář přiznání k DPH na obrazovku, zkontroluje, tlačítko Tisk a přiznání k DPH se vytiskne na tiskárně. Atd.

Novinka Faktury vydané, u kterých bylo uplatněno skonto a byl k nim vygenerovaný opravný daňový doklad, zůstávaly v účetním fakturačním saldu nevyrovnané, a to i v případě, že bylo vše řádně zaúčtováno. Z tohoto důvodu bylo upraveno plnění sloupce IdFaSaldo u opravných daňových dokladů generovaných ze skonta, aby se v řádku kontace Částka celkem do tohoto atributu doplnilo ID původní faktury.
Novinka Byla urychlena akce aktualizace Souhrnného hlášeni v modulu Evidence k DPH (přidání dvou indexů).
Novinka Akce automatického odesílání upomínek resp. úroků z prodlení.Byly upraveny hlášky v přehledech Info akce automaty a Stav tak, aby odpovídaly skutečnosti. Jedná se o případ, kdy není nastaven profil pro email ani datová schránka a tudíž upomínku nebo úrok z prodlení nelze odeslat. Upomínky resp. úroky z prodlení se sice vygenerují, protože však nejsou automatem odeslány, jsou následně smazány.
Novinka Automatické generování upomínek pomocí automatu zařazeného do naplánované úlohy. V případě, že chybí kontakt na organizaci, skončil automat chybovým hlášením a naplánovaná úloha neproběhne. Upraveno, automat upomínku k dané faktuře nevystaví (informaci o tom zapíše do logu) a bude pokračovat generování upomínek k dalším fakturám. Zároveň se v průběhu automatu nezobrazuje informace o tisku.
Novinka Při stahování kurzů ČNB a zároveň celních kurzů mohlo dojít k tomu, že na začátku měsíce (běžně první den měsíce) v časovém rozmezí od stažení celních kurzů (např. ráno) do stažení kurzů ČNB (po 14:30) došlo k tomu, že se jako kurz ČNB pro tento den aplikoval celní kurz. Opraveno.Poznámka pro specialisty, externí řešení:

Celý popis je směrován na kurzovní lístek, ale platí i pro kurzovní lístek cizích měn. Platí i pro individuální i pro automatické stahování kurzů.

Do kurzovního lístku byl přidán nový sloupec “ Platný kurz “. Je to zaškrtávátko, výchozí hodnota je zaškrtnuto. Hodnota tohoto sloupce říká, zda může být daný kurz použit v HeI jako kurz devizového trhu resp. ostatních měn.

V praxi to znamená, že pokud je u daného kurzu hodnota “Platný kurz“ nezaškrtnuta, kurz nebude systémem dotahován a systém se bude chovat tak, jako by kurz nebyl vůbec zadán.

POZOR – toto neplatí pro celní kurz – ten bude systémem dohledáván jako dříve bez ohledu na hodnotu “Platný kurz“.

Výchozí hodnota sloupce je zaškrtnuto. Tzn. že při importech (až na jednu výjimku) a ručním zadání je kurz vždy platný. Pouze v případě importu celních kurzů = import Kobler je sloupec nastaven na nezaškrtnuto. Je to z důvodu toho, aby se v tomto případě nedotahoval jako kurz celní kurz (import Kobler plní pole Kurz a pole Celní kurz stejnou hodnotou = celním kurzem).

Jestliže byl naimportován kurzovní lístek celních kurzů (import Kobler) a potom proběhl import ČNB, jsou všechny kurzy opět nastaveny na zaškrtnuto (do pole Kurz je již naimportována validní hodnota kurzovního lístku ČNB). Rovněž tak lze hodnotu “Platný kurz“ nastavit ručně v editoru kurzovního lístku nebo hromadně akcí “Nastav platný kurz“ v přehledu kurzovního lístku (pro označené záznamy).

POZOR – pole “Platný kurz“ a akce “Nastav platný kurz“ jsou viditelné pouze v případě, že je zaškrtnuta nová globální konstanta Konfigurace – Účetnictví, blok “Nastavení dohledání kurzu“, zaškrtávátko “ Zobrazit platný kurz “. Tato konstanta je standardně nezaškrtnuta a uživatel nové pole a akci vůbec nevidí. Sloupec “Platný kurz“ v přehledu kurzovního lístku je přístupný stále bez ohledu na nastavení konstanty.

V případě importu kurzového lístku do více databází nebo v případě rozkopírování kurzového lístku je hodnota “Platný kurz“ nastavena ve všech databázích stejně (tak jako je nastavena ve zdrojové databázi).

Pozn. v kurzovním lístku cizích měn je hodnota “Platný kurz“ nastavena na zaškrtnuto vždy. Do tohoto kurzovního lístku nelze importovat celní kurzy. Je to připraveno na budoucí použití (bude-li potřeba).

Novinka Kontace pro účtování období DPH:Bylo upraveno chování, kdy Druh řádku kontace Daňová povinnost (odpočet) člena se nechoval stejně jako Daňová povinnost (odpočet) tzn. neměnil stranu MD / Dal podle toho zda se jedná o povinnost či odpočet. Proto byly provedeny tyto úpravy:
Novinka Funkcionalita upomínky a úroky z prodlení:Do Konfigurace, Účetnictví, záložka Upomínky a úroky z prodlení. Do sekce [1] Upomínky a úroky z prodlení je přidáno nové pole: Přednastavení na organizaci , volby:

 • Upomínat a penalizovat (Výchozí = stávající funkcionalita)
 • Pouze upomínat
 • Pouze penalizovat
 • Neupomínat a nepenalizovat

Při založení nové organizace se bude respektovat toto nastavení pro atributy:

 • Automat – upomínat – zaškrtne se při nastavení volby Upomínat a penalizovat resp. Pouze upomínat.
 • Automat – penalizovat – zaškrtne se při nastavení volby Upomínat a penalizovat resp. Pouze penalizovat.
Novinka Automatické účtování kurzových rozdílů bylo doplněno i na úhradu typu Dorovnání. V případě automatického dorovnání fungovalo již dříve. Pro ručně založené Dorovnání v měně faktury bylo doplněno nyní.
Novinka Při založení nového souhrnného hlášení se nově předvyplní název souhrnného hlášení. Při akci Nový se přednabídne Rok a Měsíce nebo Čtvrtletí. Z těchto údajů a Země DPH se přednabídne název souhrnného hlášení takto:

 • Pokud je vyplněn měsíc: ZZ M/RRRR – např. SK 11/2024 nebo CZ 5/2023
 • Pokud je vyplněno čtvrtletí: ZZ CQ/RRRR – např. CZ 2Q/2023 nebo SK 4Q/2024
Novinka Do Kontrolního hlášení (CZ) a Kontrolního výkazu (SK) v přehledech všech částí výkazu, kde se zobrazují údaje o jednotlivých dokladech, je přidána nová vazba do přehledu organizací . Netýká se částí výkazu se sumárními údaji nebo kontrolními údaji.To znamená, že v uvedených přehledech lze zobrazit pomocí nástroje Nastav i Číslo organizace, Název organizace a další údaje z organizace.
Novinka Přehled Účtový rozvrh, akce Tisk, Obratová tabulka .Ve výběru pole Tisk je přidána nová možnost Označené (tedy označené účty), tato volba bude jako výchozí.
Novinka Editor období DPH – zaškrtávátko “ Tisk období od-do “ je přesunuto na první záložku před datum “Přiznání DPH“ a přejmenováno na “ Část zdaňovacího období “.Toto zaškrtávátko se automaticky nastavuje dle zadání datumů “Počátek období“ a “Konec období“. Jsou-li datumy zadány tak, že obsahují celé zdaňovací období DPH (měsíc / čtvrtletí), je zaškrtávátko “ Tisk období od-do “ nezaškrtnuto. Pokud je zadána pouze část období DPH (měsíc / čtvrtletí), zaškrtávátko “ Tisk období od-do “ se zaškrtne.
Novinka V globální konfiguraci u automatických upomínek v části pro faktury přibyl nový parametr pro nastavení maximální velikosti emailu. Pokud je tato velikost překročena, tak se faktury k mailu nepřikládají, jenom samotná upomínka a v logu byde tato skutečnost avizována informací: Odesláno na email bez faktur .
Novinka Kontroly ekonomiky.V přehledu Kontroly ekonomiky v kontrolách DPH je v procesním okně dole přidána možnost zobrazení přehledu dokladů, které byly identifikovány jako nezaúčtované pro kontrolované období DPH.

Akce je/jsou viditelná/é jen pro řádky protokolu, kde je “Druh dokladu“ = “Faktury a dobropisy“ nebo “Pokladní doklady“ nebo “Účtenky“ nebo “Leasing“. Dále musí být vyplněn sloupec “Varování“.

Pro druh dokladu “Faktury a dobropisy“ se v menu zobrazí 2 akce : “ Vydané faktury “ a “ Přijaté faktury “. Pro ostatní druhy dokladů se v menu zobrazí akce “ Zobrazení přehledu “.

Poznámka Obdobná funkcionalita jako je nyní v Kontrole dokladů období DPH v přehledu Přiznání k DPH.

Novinka Do distribuce (při generování nové databáze) jsou přidány přednastavené definice zpráv do přehledů:

 • Žádanky PO (příspěvkové organizace)
 • Žádanky PKP (pomocný konsolidační přehled)

Formát zprávy – Výkazy pro PO/PKP – odpověď na žádanku (pro oba přehledy).

Přednastavená Adresa místa určení zpráv: https://portal3.statnipokladna.cz/csuis/ws/vykazy (pro oba přehledy).

Novinka Při účtování dodatečných souvisejících nákladů (DSN) je umožněno účtovat i cizí měnu .V editoru řádků účetních kódu pro účtování DSN uvolněno pole pro nastavení účtování cizí měny.

Do procedur přípravy účtování a účtování doplněn kód pro účtování cizí měny.

K zaúčtování cizí měny dojde jen v případě, že jsou splněny podmínky :

 • na hlavičce dokladu DSN není zaškrtnuto “povolit různé měny“
 • na hlavičce dokladu DSN je zadán kód měny a není to měna hlavní
 • na řádcích účetního kódu je nastaveno “Cizí měna“ na “Ano“
 • na řádcích pohybů DSN jsou zadány částky v cizí měně

Poznámky:

 • kurz do účetního deníku je spočítán poměrem částek v hlavní měně a cizí měně a zaokrouhlen na 6 platných číslic
 • jako datum kurzu je přenášeno datum případu z hlavičky dokladu DSN
Novinka V přehledu Uživatelské období byly akce přejmenovány takto:

 • Uzavření uživatelského období
 • Otevření uživatelského období
 • Generování uživatelského období
Novinka Při pokusu o vystavení upomínky na fakturu, která je již uhrazená, se zobrazovala hláška: „Upomínka nebyla vystavena, částka penále je nulová“. Tato hláška může uživatele zmást. Proto byla hláška upravena na:“Faktura je uhrazena, upomínka nebyla vygenerována.”

Pro Penalizační fakturu byla hláška “Penalizační faktura nebyla vystavena, nízké datum vystavení“, v případě zaplacení Faktury vydané, změněna na “Faktura je uhrazena, penalizační faktura nebude vygenerována“.

Novinka Nová funkcionalita: Zobrazení nezaúčtovaných dokladů a automatické účtování nezaúčtovaných dokladů.Obecný princip

Automat účtování umožňuje hromadně účtovat doklady různých agend z jednoho přehledu – Automat účtování . Účtování je možné spustit i jako automat v rámci HeIios iNuvio nebo jako job.

Jsou řešeny téměř všechny standardní agendy Helios iNuvio : faktury a dobropisy, úhrady, zápočty fakturace a zápočty saldo, uvolněné zádržné, skonta, skladové doklady vč. dodatečných souvisejících nákladů, bankovní výpisy, kartové centrum, pokladní doklady, účtenky pokladního prodeje, opravné položky, nedokončená výroba, rozpracovanost projektu, úroky z prodlení, sklad zvířat a pohyby leasingu.

Pozn. daný modul (agenda) musí existovat licence v systému HeIios iNuvio.

Účtování je možné provádět buď ručně (s přededitací nebo bez přededitace) nebo automatem (vždy bez přededitace).

Automat účtování nelze spustit současně v reálném čase více uživateli.

Práva na použití automatu účtování je nutno nastavit pro přehled automatu účtování, přehled číslo 2346. Jednotlivá práva na účtování jednotlivých agend, zobrazení přehledů prvotních dokladů apod. nejsou v tomto případě respektována, to by bylo proti požadavku hromadného účtování.

Nastavení

V globálních konstantách Možnosti, Konfigurace, Účetnictví, Účetnictví – další oblast Automat účtování lze nastavit tyto volby :

 • Období pro výběr dokladů – doklady pro účtování budou vybírány buď jen z aktuálního období nebo aktuálního a předchozího období
 • Období pro výběr dokladů – Leasing – pro pohyby Leasingu lze nastavit konečné datum pro výběr dokladů (aktuální datum nebo konečné datum aktuálního měsíce nebo konečné datum aktuálního účetního období – roku)
 • Spouštění externí procedury ep_UCTO14 – externí proceduru je možné spouštět jen po aktualizaci dokladů v přehledu “Automat účtování“ při spuštění automatem nebo i při ručním spuštění, další informace níže
 • Přededitace – zda účtovat s přededitací nebo bez přededitace, volitelné jen pro ruční spuštění, při spuštění automatem probíhá účtování vždy bez přededitace
 • Po ukončení automatu zavřít program – pro spuštění automatického účtování použitím definice automatu HeIios iNuvio, zda po doběhnutí automatu zavřít program HeIios iNuvio.

Přehled “Automat účtování“ (Účetnictví – Další)

V přehledu jsou zobrazeny doklady výše uvedených agend, které by měly být účtovány (dle nastavení období pro výběr dokladů). Doklady mohou být ve 2 stavech :

 • Připraven k účtování – doklad je formálně připraven k účtování
 • Nebude účtován – doklad je potřeba pro účtování upravit (např. doplnit účetní kód, realizovat apod.)

Stav dokladu je uveden ve sloupci “Stav dokladu“ a případná chyba ve sloupci “Chyba dokladu“.

Doklad v chybném stavu je možno upravit, viz dále.

Doklady ve stavu “Připraven k účtování” je možné hromadně zaúčtovat.

Po účtování mohou být doklady v těchto stavech :

 • Zaúčtován do přededitace – doklad je zaúčtován do přededitace a je potřeba dokončit účtování do účetního deníku
 • Zaúčtován do účetního deníku – doklad je zaúčtován přímo do účetního deníku
 • Nezaúčtován – při účtování došlo k chybě, chyba je zobrazena ve sloupci “Chyba dokladu“.

Jednotlivé stavy dokladů jsou též barevně odlišeny.

Akce v přehledu “Automat účtování“

Zrušit – doklad je možné z přehledu smazat, potom nebude účtován

Ruční aktualizace – provede aktualizaci (výběr) dokladů ke zpracování a doklady zapíše do přehledu “Automat účtování“. Je to nutná akce před každým účtováním. Aktualizace je prováděna buď ručně použitím této akce nebo automaticky při spuštění automatem. Do přehledu “Automat účtování“ jsou zařazeny jen ty doklady, které nejsou účtovány a spadají do zvoleného období.

Na řadách faktur, dobropisů, skladových dokladů a dodatečných souvisejících nákladů je nové zaškrtávátko Automat účtování . Tímto zaškrtávátkem lze určit řady dokladů, které budou/nebudou zpracovávány automatem účtování.

Ruční účtování – provede hromadné účtování dokladů ve stavu Připraven k účtování buď s přededitací nebo bez přededitace.

Aktualizace a účtování – provede aktualizaci dokladů a jejich účtování automaticky po sobě. Akce je primárně určena pro napojení účtování do automatu HeIios iNuvio. Výchozí nastavení systému je to, že se po doběhnutí této akce program HeIios iNuvio ukončí. Toto nastavení lze upravit v globálních konstantách – zaškrtávátko Po ukončení automatu zavřít program .

Schválení seznamu dokladů – seznam dokladů v přehledu Automat k účtování lze upravovat mazáním dokladů z přehledu (smazané doklady nebudou dále zpracovány). Při spuštění automatem (akcí “Aktualizace a účtování“ nebo automatem HeIios iNuvio nebo jobem) by ovšem došlo k tomu, že by se smazané doklady opět zařadily do seznamu ke zpracování. Aby se i pro automat zachoval výběr dokladů, je nutné doklady schválit – na dokladech se nastaví příznak schválení a aktualizace se při spuštění automatem neprovede – seznam dokladů zůstane zachovaný. Příznak je nastaven vždy na všechny doklady v přehledu. Příznak schválení je zrušen :

 • akcí Zrušení schválení
 • spuštěním ruční aktualizace akcí Ruční aktualizace
 • jakýmkoliv spuštěním účtování (ručním nebo automatem)

Zrušení schválení – provede odebrání příznaku schválení na dokladech (viz předchozí bod)

Přednastavené parametry – pro některé agendy lze zadat parametry, které se při účtování z agendy zadávají uživatelsky jako parametr účtování. Např. text pro účtování, datum pro datum případu). Zadané parametry platí vždy pro všechny doklady dané agendy !

Doklad – zobrazí se přehled dané agendy s příslušným prvotním dokladem. Doklad je možné upravit – např. doplnit účetní kód, realizovat apod. Po uzavření přehledu agendy dojde k aktualizaci přehledu automatu – když původně na dokladu chyběl např. účetní kód, nyní bude změněn stav dokladu na “Připraven k účtování“.

Všechny chybné doklady agendy – zobrazí se přehled dané agendy se všemi prvotními doklady, které jsou ve stavu “Nebude účtován“. Doklady je možné upravit – viz předchozí bod.

Všechny doklady agendy – zobrazí se přehled dané agendy se všemi prvotními doklady, které jsou obsaženy v přehledu “Automat účtování“. Doklady je možné upravit – viz předchozí bod.

Účetní doklad – zobrazí se přehled účetního deníku s dokladem zaúčtování daného prvotního dokladu.

Všechny účetní doklady – zobrazí se přehled účetního deníku se všemi účetními doklady dané agendy.

Zobrazení přededitace – zobrazí se přehled přededitace, ze kterého je možné doklady zaúčtovat do účetního deníku. Při spuštění účtování ručně akcí “Ruční účtování“ a je-li v konstantách nastavena přededitace, po ukončení účtování je přehled přededitace zobrazen automaticky. V něm lze zaúčtovat do deníku buď všechny doklady najednou nebo jen některé – v tomto případě lze k opětnému otevření přehledu přededitace použít právě tuto akci.

Generování HIQ souboru – generování předdefinovaného konfiguračního souboru pro spouštění účtování automatem HeIios iNuvio.

Sloupce v přehledu “Automat účtování“

V přehledu Automat účtování lze zobrazit tyto sloupce :

Identifikace dokladu – číslo prvotního dokladu, může být doplněno např. řadou dokladů, datumem apod.

Datum dokladu – rozhodné datum dokladu (datum případu / datum pořízení / datum potvrzení dokladu)

Agenda účtování – příslušná agenda dokladu (seznam agend viz výše)

Druh pohybu – rozlišení řady faktur, skladových dokladů, pokladny, pokladního prodeje, skladu zvířat, dodatečných souvisejících nákladů, uvolněného zádržného, skonta a úhrad.

Leasing – účel – rozlišení účelu pro pohyby Leasingu

Přededitace – zda bude účtováno do přededitace (údaj je převzat z globální konstanty a je pro všechny doklady stejný)

Účetní období – zda přehled obsahuje doklady jen aktuálního období nebo i předchozího období (údaj je převzat z globální konstanty a je pro všechny doklady stejný)

Stav automatu účtování – uvádí, v jakém stavu je automat účtování. Možné stavy :

 • Aktualizace spuštěna automatem
 • Aktualizace spuštěna ručně
 • Účtování spuštěno automatem
 • Účtování spuštěno ručně

Stav dokladu – uvádí, v jakém stavu je daný doklad. Možné stavy (viz též výše) :

 • Připraven k účtování (modré kolečko)
 • Nebude účtován (černé kolečko)
 • Zaúčtován do přededitace (zelenočervené kolečko)
 • Zaúčtován do účetního deníku (zelené kolečko)
 • Nezaúčtován (červené kolečko)

Stav – barevné rozlišení sloupce Stav dokladu , význam viz předchozí bod.

Chyba dokladu – textový popis chyby buď připravenosti dokladu k účtování nebo účtování.

Účetní kód – účetní kód zadaný na prvotním dokladu (jen na dokladech, kde lze účetní kód zadat)

Datum aktualizace – datum, kdy proběhla poslední aktualizace přehledu “Automat účtování“

Datum účtování – datum, kdy proběhlo poslední účtování dokladů

Schváleno – příznak schválení dokladů (viz výše)

Autor – krátké jméno uživatele, který provedl poslední aktualizaci

V Nastav přehledu automatu účtování lze využít vazby na doklady jednotlivých agend.

Externí uživatelská procedura ep_UCTO14

Do systému je možné zapojit externí proceduru ep_UCTO14. Procedura se spouští na konci procesu aktualizace dokladů vždy při spuštění automatem a volitelně při ručním spuštění (dle konstanty viz výše) a umožňuje např. vyloučit doklady určité agendy z automatického zpracování.

Příklad: ze zpracování je nutno vyloučit účtenky pokladního prodeje (agenda číslo 10) :

CREATE PROCEDURE dbo.ep_UCTO14

AS

SET NOCOUNT ON

DELETE FROM TabAutoUctovani WHERE Agenda in (10)

RETURN

Pozn . Spouštění procedury ep_UCTO05 není v této verzi automatu implementováno.

Vlastnosti automatu účtování

I když ve většině případů výsledek účtování dokladů odpovídá přesně výsledku účtování jednotlivých dokladů přímo z daných přehledů, vlivem obecnosti vykazuje automat tyto odlišnosti :

 • Nikdy neproběhne automatické účtování kurzových rozdílů a dorovnání u bankovních výpisů, zápočtů faktur, dokladů pokladny a úhrad i když je v systému nastaveno, že se má provádět. Účtování kurzových rozdílů a dorovnání je zařazeno (jako speciální agendy) do automatu účtování a proběhne samostatným procesem.
 • Skonto – přeúčtování skonta probíhá vždy k aktuálnímu datumu.
 • Při účtování automatem (tedy vždy bez přededitace) nedojde k seskupení účetních dokladů do jednoho dokladu i když je nastaveno na účetním kódu. Tato výjimka platí pro doklady dodatečných souvisejících nákladů, nedokončené výroby a doklady projektového řízení.

Spouštění automatického účtování pomocí automatu HeIios iNuvio

Automatické spuštění (např. pomocí Plánovače úloh ve WINDOWS), je potřeba inicializovat akci ActionUctovaniAuto . Pro automatické spouštění automatu v určitý čas a v určitých dnech je potřeba provést několik kroků :

V přehledu Automat účtování pomocí akce Generování HIQ souboru vygenerovat konfigurační soubor typu HIQ (název může být libovolný). Název a cestu vygenerovaného souboru je dále potřeba zadat do příkazového řádku spuštění Heliosu pro automat.

Příklad definice HIQ souboru :

[RecordSpecification]

Database=Helios01

BrowseID=2346

ActionName=ActionUctovaniAuto

BrowseOnly=1

Nadefinovat příkazový řádek spuštění Heliosu

musí se použít tyto parametry :

 • parametr -F – číslo databáze, např. -F0
 • parametr -L – LoginMode, způsob přihlašování 0=jm. uživatele(default),1=počítače,2=NTAuth. (viz soubor Helios.INI)
 • parametr -U – uživatel
 • parametr -P – zašifrované heslo, možno získat v HeliosInuvio – „Správa systému“ – „Šifrování hesla“
 • zadat kompletní cestu na konfigurační HIQ soubor v uvozovkách

Při nastavení LoginMode=2 není potřeba uvádět parametry -U a -P.

příklad :

C:\EXE\Helios.exe -F0 -L2 „C:\EXE\SYSTEM\nazev.HIQ“

Tento příkazový řádek použít ve spouštěči (např. Plánovač úloh ve WINDOWS), kde lze zadat termíny spouštění.

Podle nastavení „Po ukončení automatu zavřít program“ v globální konfiguraci se HeliosInuvio po doběhnutí procesu automatu buď sám ukončí nebo zůstane spuštěn a bude zobrazen přehled „Automat účtování“.

Popis je uveden také v asistentu přehledu „Automat účtování“.

Spouštění automatického účtování jobem

V jobu je potřeba volat provedení procedury hp_AutomatUctovani s příslušnými parametry.

Příklad :

EXEC dbo.hp_AutomatUctovani SysNazevNulteDB, NULL, 0, 1

kde :

SysNazevNulteDB je systémový název nulté databáze (např. Helios01)

NULL – parametr @Mode, musí být NULL !!

0 – parametr @BezPrededitace, musí být 0 !!

1 – parametr @AutoUctovaniMode, musí být 1 !!

Novinka Účetnictví, Generátor účetních sestav , univerzální funkce DENIK() .Byl přidán nový parametr Název kalendářního období , při použití přímo ve vzorci parametr NKO .

V průvodci je možno vybrat Názvy kalendářního období z číselníku Kalendářních období .

Při aktualizaci se v účetním deníku při použití parametru NKO filtruje navíc podle intervalu Datumu od až Datumu do z vybraných kalendářních období vzhledem k Datu případu účetního deníku.

Novinka Účetní deník, editor. Akce Samovyměření. Editují se pole:

 • Základ DPH (v HM)
 • Základ DPH v CM

Pole Kurz DPH se dopočítává, aby zákazník měl informaci o kurzu, kurz nelze editovat.

Při editaci jednoho z polí:

 • Základ DPH (v HM)
 • Základ DPH v CM

se neovlivňuje číslo v druhém z uvedených polí. Mění se pouze vypočtený kurz.

Novinka Byla zdokonalena funkcionalita automatického odesílání upomínek. Byla přidána nová kategorie dokumentů: Faktury pro upomínky resp. úroky z prodlení, aby se odlišily od ostatních připojených dokumentů k fakturám. Veškerá práce s vygenerovanými fakturami i mazání pro automat je poté hlídána na tuto kategorii.
Oprava Byla opravena chyba při automatickém “dvoukrokovém” odesílání upomínek resp. úroků z prodlení, kdy se v některých případech k upomínce nenavázala zdrojová faktura.
Oprava Funkcionalita poměrného koeficientu. Pro druh řádku kontace Částky daně s nastavením Přepočet = Kurzový rozdíl se neprovádělo rozúčtování. Opraveno, i pro Částky daně s nastavením Přepočet = Kurzový rozdíl se rozúčtování provede bez ohledu na to, zda se jedná o daňový nebo nedaňový účet.
Oprava U faktur přijatých z EU se samovyměřením po uzavření období DPH neuplatněnou DPH (přepočtenou koeficientem) nesprávně zúčtovalo, čímž se vytvořil dvojnásobný výsledek. Po opravě již správně vypočítá neuplatněnou DPH a správně zúčtuje přes Účetní kód – předkontaci “ Přeúčtování DPH ”.Zároveň uvede správné částky odečtené DPH a DPH na výstupu ze samovyměření v části B.1. Kontrolního výkazu DPH .
Oprava Byla opravena chyba v chování editoru účetním deníku a účetního deníku celkem. Účetní doklad, který má více řádků, akce Oprava. Otevře se editor řádku a dole v seznamu řádků nebyl editovaný řádek označen žlutě. Opraveno.
Oprava Byly opraveny tiskové formuláře vzájemných zápočtů s rozpadem faktur nad saldem. Systémová čísla formulářů -1013, -1012, -1444. U některých řádků zápočtu se objevovaly další zbytečné řádky pouze s čísly faktury.
Oprava Byla opravena akce Kopie u účetním deníku, kdy se u měny, která má jednotku kurzu měny různou od 1 (např. HUF má jednotku kurzu měny 100), chybně prováděl přepočet, jednotka kurzu měny se nezohledňovala.
Oprava Účetní deník, je uzavřeno kalendářní období. V ojedinělých situacích mohlo dojít k tomu, že když se doklad uloží, tak vznikne řádek s 0,00 Kč a tento řádek nelze zrušit.Opraveno. Je-li kalendářní období uzavřeno, nedojde k zaprotekování polí v editoru a nenastaví se příznak uzavření. Poté při kontrole před uložením záznamu proběhne kontrola na kalendářní období, která nedovolí záznam uložit.
Oprava Bylo opraveno chování kontace pro účtování přiznání k DPH , na druhu řádku kontace Vrácení daně systém v některých případech nerespektoval nastavení zaškrtávátka S rozpadem za útvary .

Účtovníctvo (SK)

Novinka Pri faktúrach prijatých z EU so samozdanením po uzatvorení obdobia DPH neuplatnenú DPH (prepočítanú koeficientom) nesprávne zúčtovalo, čím sa vytvoril dvojnásobný výsledok. Po oprave už správne vypočíta neuplatnenú DPH a správne zúčtuje cez Účtovný kód – predkontáciu “ Preúčtovanie DPH ”.Zároveň uvedie správne sumy odpočítanej DPH a DPH na výstupe zo samozdanenia v časti B.1. Kontrolného výkazu DPH .
Novinka Do slovenského číselníku syntetických účtov sú pridané dva nové doporučené účty v zmysle Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo podnikateľských organizácií č. 23054/2002-92 :254 – Emisné kvóty (§ 30b)

258 – Virtuálna mena (§46 ods.)

 • Tieto účty sú doplnené do súboru CISSYNT_SK_PODNIKATEL_05.TXT , ktorý je umiestnený v adresári System inštalácia Helios iNuvio. Na existujúcich databázach so slovenskou legislatívou doporučujeme doterajšie syntetické účty v prehľade Číselník syntetických účtov zmazať a akciou Import vyhľadať súbor CISSYNT_SK_PODNIKATEL_05.TXT a stlačením tlačítka Otvoriť naimportovať aktualizovaný číselník syntetických účtov.
 • Nové účty sa automaticky založia aj pri generovaní novéj databázy.
 • Tieto nové syntetické účty majú väzbu na riadok č. 68 Súvahy Úč POD 1 – 01 (d.č. -4053) a riadok č. 23 Súvahy Úč MÚJ (d.č. -4054) . Je potrebné mať tieto výkazy v správnej verzii č. 2024042 400 .

Výroba

Novinka Při zapnutém změnovém řízení základních kalkulací vyráběných dílců dochází ke změnování pouze označených záznamů. V předchozích verzích vždy docházelo ke změnovému řízení u všech dílců současně.Pokud chcete upravit základní kalkulaci u všech vyráběných dílců, musíte je nejdříve označit <Ctrl+A>.
Novinka Jeden vyráběný dílec může být použit ve více sdružení vyráběných dílců. Na sdružení je k dispozici zaškrtávací pole „Přednastaveno“.Nově lze ve funkci „Zaplánování do výroby“ na výrobním plánu nastavit parametr „Ruční výběr sdružení dílců“. Dojde-li při plánovacím procesu na požadavek výroby dílce, který je součástí více sdružení, zobrazí se dialogové okno pro ruční výběr konkrétního sdružení. Bez nastavení tohoto příznaku dojde k automatickému výběru přednastaveného sdružení – tak jako v předchozích verzích. Není-li žádné sdružení přednastaveno, vybere se náhodně jedno z definovaných.
Novinka Při generování výrobního plánu na vyrobení nového dílce na základě evidence neopravitelného zmetku se mohou generovat vazby nového opravného příkazu na původní nadřízený příkaz.Tato vlastnost se projeví, pokud bude zatržena volba „Zachovat vazbu na nadřízený výrobní příkaz“.
Novinka Ve výrobní dokumentaci (TPV) lze nově uložit soubor také jako:

 • odkaz na file
 • www link
Novinka Funkce Hromadná změna kalkulační ceny při výběru volby „Podle posledně nakupované ceny“ zahrnovala i příjemky z inventury. Nově se inventurní příjemky do výpočtu této funkce nezahrnují.
Novinka Generování výrobního příkazu na opravu zmetku s využitím zakázkové modifikace

 • Bylo upraveno přednabízení některých parametrů nového výrobního příkazu. Část se převezme z původního výrobního příkazu, nově se však většina parametrů využije ze standardního přednastavení v TPV (včetně přednastavení na zakázkové modifikaci)
 • Byla přidána vsuvka (slepá procedura) po vygenerování opravného příkazu
 • Doplněna možnost zobrazit výsledek – nový výrobní příkaz
Novinka Číselník prostojů a závad byl rozšířen o typy prostojů:

 • Prostoj
 • Prostoj obsluhy
 • Prostoj stroje

Nastavení se uplatní v Evidenci rozpracovaných operací takto:

 • Prostoj – pozastaví čas stroje i obsluhy
 • Prostoj obsluhy – pozastaví čas obsluhy, avšak čas stroje probíhá
 • Prostoj stroje – pozastaví čas stroje, avšak čas obsluhy probíhá
Novinka Kontrola na výdej materiálů do výrobyNa kmenové kartě vyráběných dílců a materiálů jsou nové parametry:

 • Vyřadit z kontroly maximálně vydaného množství
 • Vyřadit z kontroly na výdej do výroby

Je-li na řadě výrobního příkazu nastaven parametr „Nekontrolovat vydané množství materiálů a polotovarů“=0 (nezaškrtnuto), pak se zohlední i parametr kmenové karty – Vyřadit z kontroly maximálně vydaného množství

Je-li na řadě výrobního příkazu nastaven parametr „Kontrolovat vydání materiálů a polotovarů na operaci“=1 (zaškrtnuto), pak se zohlední i parametr kmenové karty – Vyřadit z kontroly na výdej do výroby

Je-li na řadě výrobního příkazu nastaven parametr „Kontrola na výdej materiálů a polotovarů při odvádění příkazů“ na hodnotu Kontrolovat nebo Kontrolovat (včetně úbytku NV), pak se zohlední i parametr kmenové karty – Vyřadit z kontroly na výdej do výroby

Novinka Nově byla naprogramována možnost rozpuštění nákladů na zmetky do dobrých kusů.Na řadě výrobních příkazů je nové nastavení „Náklady za zmetky rozpustit do dobrých kusů“. Při detekci, že se jedná o konečné odvedení, se aktuální operace nastaví, že je v ceně zmetku.
Novinka Možnost zobrazení výrobních přehledů pro více označených vyráběných dílců a zakázkových modifikací.Jedná se například o přehledy:

 • kalkulace
 • kalkulace po operacích
 • detailní kalkulace
 • strukturní kusovník
 • souhrnný kusovník apod.
Novinka Výrobní plán – akce Požadavky z dokladůÚprava algoritmu pro výpočet sloupce Množství na skladové kartě, které vykrývá daný požadavek – výpočet přednostně zahrne množství, které je zajištěné stavem skladu pro daný požadavek=položku došlé objednávky. Dosud nemuselo dojít k zahrnutí zajištěného množství ze skladu k příslušnému požadavku. Úprava se týká pouze varianty výpočtu při nastavení Respektovat množství na skladě = Množství skladem.
Novinka Nad výrobním plánem i výrobním příkazem je možné zobrazit přehled poznámek.Nově tento přehled obsahuje atribut Pořadí. Pomocí Akce změna pořadí (Nahoru/Dolů) lze měnit třídění poznámek. Zvýší se tím přehlednost při více zapsaných poznámkách.
Oprava Při exportu detailní kalkulace do Excelu (do souboru) občas docházelo k chybě.Opraveno.